•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Palliatieve zorg

Print 

Het kan gebeuren dat de kanker op een bepaald moment niet meer te genezen is. In plaats van genezing wordt het verminderen van klachten het doel van uw behandeling. Uw kwaliteit van leven staat hierbij voorop. In deze fase kan onderscheid gemaakt worden tussen ziektegerichte behandelingen en symptoombestrijding, het bestrijden van de klachten.

Ziektegerichte palliatieve behandelingen

Dit zijn behandelingen die gericht zijn op de ziekte, zoals chemotherapie en radiotherapie. Het doel van deze behandeling is het verminderen van uw klachten. Ze kunnen mogelijk ook levensverlenging geven.  Of een ziektegerichte palliatieve behandeling zinvol is, is per patiënt verschillend. De kans op het aanslaan van de behandeling en eventuele bijwerkingen worden meegenomen in de beslissing. Uw arts bespreekt met u welke behandelmogelijkheden er voor u zijn.

Symptoombestrijding

Als er geen kans op genezing meer is, komt de nadruk te liggen op het behandelen van klachten. Klachten die vaak voorkomen, zijn pijn, misselijkheid, braken en benauwdheid. Als u klachten heeft is het goed om deze met uw arts te bespreken. Uw arts probeert te achterhalen wat de oorzaak is, en de klachten zo goed mogelijk te behandelen. Het zal niet altijd lukken om uw klachten helemaal te laten verdwijnen. De behandeling is dan ook gericht op onderdrukking van uw (pijn)klachten, met zo weinig mogelijk bijwerkingen.

Het is goed om te weten dat emoties, zoals onzekerheid over de toekomst en angst voor pijn of benauwdheid en voor de dood, uw klachten kunnen versterken.

Provinciale samenwerking palliatieve zorg

Huisartsen, thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen, ziekenhuizen en netwerken palliatieve zorg in de provincie Groningen hebben zich verenigd in een unieke samenwerking: het Provinciaal Palliatief Team Groningen (PPTG). Het telefoonnummer 088-1232455 is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar voor vragen van professionals over palliatieve zorg. Groningen is de eerste provincie in Noord-Nederland die dit heeft gerealiseerd. Verpleegkundig specialist palliatieve zorg Jenske Geerling van het UMCG is de verpleegkundig coördinator van het netwerk.

Provinciaal Palliatief Team Groningen

Het telefoonteam bestaat uit artsen en verpleegkundigen met specifieke kennis over palliatieve zorg. Iedereen die professioneel betrokken is bij palliatieve zorg; huisartsen, (wijk)verpleegkundigen of specialisten ouderengeneeskunde, kunnen gebruikmaken van het nummer. In elk ziekenhuis is een palliatief team beschikbaar voor de consultvragen tijdens kantooruren. Daarbuiten kunnen de zorgprofessionals van de ziekenhuizen eveneens een beroep doen op dit provinciaal palliatief team.

Het consultatieteam adviseert over patiënten in de laatste fase van hun ziekte, ongeacht welke ziekte dat is. Met de oprichting van het provinciaal consultteam verdwijnt de versnippering in de advisering en is deskundigheid op gebied van medisch, psychosociaal en existentieel gebied breed en continu beschikbaar.

Medisch-oncoloog An Reyners is een van de initiatiefnemers van het netwerk en namens het UMCG één van de artsen die deel uitmaakt van het consultatieteam. ‘Er kunnen vragen komen over alle aspecten van palliatieve zorg, bijvoorbeeld over hoe de zorg rondom een patiënt georganiseerd moet worden. Maar ook over medicatie of wanneer precies te beginnen met palliatieve sedatie. Iedereen in het team is speciaal geschoold en/of hebben zeer ruime ervaring op dit gebied’.

In Nederland zijn momenteel 8 expertisecentra Palliatieve Zorg, verbonden aan academisch ziekenhuizen. Het expertisecentrum heeft tot doelstelling het verbeteren van (transmurale) patiëntenzorg, kennisontwikkeling en deskundigheidsbevordering. Hierbij is het uitgangspunt generalistisch waar het kan en specialistisch waar het moet.

Als kwaliteitsinstituut faciliteert en financiert het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) 27 regionale consultatieteams palliatieve zorg, waarmee een landelijk dekkend netwerk is gecreëerd. Daarnaast levert IKNL spiegelinformatie aan de teams op basis van de registratie van de consulten om de kwaliteit te monitoren en verbeteren.