Kosten zorg

Vaak weten mensen niet wat de kosten zijn van een onderzoek of behandeling in het ziekenhuis. En ook niet of deze kosten vergoed worden door de zorgverzekeraar of dat u ze zelf nog moeten betalen. Neem daarom altijd contact op met uw zorgverzekeraar voordat u een afspraak maakt met het UMCG. Zo weet u zeker dat u niet voor onverwachte kosten komt te staan.

Kosten van zorg

Video afspelen
Video
Video bekijken Scannen

Basisverzekering

Iedereen die in Nederland woont of werkt, moet een basisverzekering voor zorg afsluiten. Dit is wettelijk verplicht. Voor de basisverzekering geldt een verplicht eigen risico van 385 euro. U kunt daarnaast ook kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Een hoger vrijwillig eigen risico, betekent een lagere premie voor uw zorgverzekering.

Toch wordt niet alle zorg altijd vergoed. U moet bijvoorbeeld (een deel van) de kosten zelf betalen als:

 • uw zorgverzekeraar geen contract(afspraken) heeft met het UMCG.
 • uw zorgverzekeraar voor uw behandeling of uw type polis geen contract (afspraken) heeft met het UMCG.
 • u geen geldige verwijzing heeft van de huisarts of andere zorgverleners. Zorg dus vóór uw afspraak voor een verwijzing.
 • u zorg krijgt die niet onder de basisverzekering valt. Of een deel van de kosten vergoed wordt, hangt af van de voorwaarden van uw mogelijke aanvullende verzekering.
 • de zorg die u krijgt geen medische noodzaak heeft. Bijvoorbeeld cosmetische chirurgie zoals een oog- of halslift.

Verwijzing afspraak polikliniek einde van het jaar

Verwijst uw arts u aan het einde van het jaar naar een polikliniek? Dan is het mogelijk dat u een afspraak heeft aan het begin van het volgende jaar. De planning van uw afspraak hangt namelijk af van uw klachten en de wachttijd.

Heeft u uw eerste afspraak in het jaar van de verwijzing en zijn er in het jaar daarna vervolgbehandelingen nodig? En heeft u uw verplicht eigen risico nog niet betaald? Dan betaalt u vaak het eigen verplicht risico van het jaar van eerste bezoek en het verplicht eigen risico van het volgende jaar. Meer hierover staat op de website dezorgnota.nl.

Bel of mail uw zorgverzekeraar voor meer uitleg over de declaratie van uw zorgkosten. En welke kosten uw zorgverzekeraar wel of niet vergoed.

Aanvullende verzekering

Als u zorg krijgt die niet onder de basisverzekering valt moet u (een deel van de rekening) zelf betalen. Hoeveel dat is, hangt af van de verzekeringsvoorwaarden van uw aanvullende verzekering. Er zijn ook behandelingen die buiten de basisverzekering én buiten de aanvullende verzekering vallen. Dan betaalt u de behandeling of het onderzoek zelf.

Niet verzekerd?

Heeft u geen zorgverzekering afgesloten? Dan betaalt u de kosten van de behandeling zelf. U moet ook een voorschot van de te verwachten kosten betalen. Dit voorschot kunt u contant of met pin betalen in het UMCG.

 • U kunt bij de Helpdesk Facturatie van het UMCG informatie aanvragen over de kosten van uw onderzoek of behandeling. Doe dit vóórdat u een afspraak heeft. Als de diagnose en de behandeling nog niet duidelijk zijn, komt het voor dat wij nog geen compleet overzicht van de kosten kunnen geven.

  Met deze informatie kunt u zelf beslissen of u de afspraak wel of niet wilt laten doorgaan en of u patiënt bij ons wilt blijven.


 • De hoogte van uw rekening hangt af van allerlei zaken die in het ziekenhuis gebeuren, zoals gesprekken, onderzoeken, medicijnen, kleine en grote ingrepen. We rekenen deze verschillende onderdelen vaak niet apart af, maar zetten ze onder één code op de rekening.

  Meestal sturen wij de rekening daarna rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. Soms krijgt u zelf de rekening van ons. Bijvoorbeeld als we voor bepaalde zorg geen contract hebben met uw zorgverzekeraar, als de zorg niet verzekerd is of als u niet zelf verzekerd bent.

  Rekening komt soms later

  Soms duurt het lang (wel langer dan een jaar) voordat uw zorgverzekeraar de rekening van ons krijgt. Dit kan betekenen dat er later alsnog een verrekening komt van uw (verplicht) eigen risico over een eerder jaar.


Contracten UMCG en zorgverzekeraars

Het UMCG heeft met alle zorgverzekeraars een contract voor 2022 afgesloten: Menzis, Zilveren Kruis, De Friesland, ASR, VGZ, CZ, DSW, Caresq, Zorg en Zekerheid, ONVZ en Eno.

Universitair Centrum Psychiatrie

Voor het Universitair Centrum Psychiatrie zijn er nog geen contracten voor 2022 gesloten. Voor de psychiatrie geldt, dat alle GGZ-instellingen in Nederland per 1 januari 2022 overgaan naar een nieuwe financieringsmodel (Zorgprestatiemodel). Dit betekent een grote verandering voor zowel de zorgaanbieder (UCP) als alle zorgverzekeraars.

Om deze verandering goed vast te leggen in de contracten met zorgverzekeraars, vergen de onderhandelingen vanuit beide partijen meer tijd. Het UCP is met alle zorgverzekeraars nog volop in gesprek. Indien u in de tussentijd een behandeling gaat beginnen in het UMCG adviseren wij u contact op te nemen met uw verzekeraar over de vergoeding. Zodra er meer bekend is over de contractering informeren wij u via deze website.

Als er wel afspraken zijn met uw verzekeraar, betekent dit niet automatisch dat alle behandelingen vergoed worden. Of u recht heeft op (volledige) vergoeding van de kosten, hangt af van uw behandeling en/of aandoening en het soort polis dat u heeft. Lees daarom vóór uw bezoek de polisvoorwaarden van uw verzekering goed door of neem contact op met uw zorgverzekeraar voor informatie.

Bent u verzekerd bij Aevitae of stapt u over naar deze verzekeraar? We hopen uiteraard ook een contract te kunnen sluiten met Aevitae. Maar als dit niet lukt, zijn wij genoodzaakt om passantenprijzen in rekening te brengen. U krijgt dan zelf een rekening van ons. En meestal vergoed uw verzekeraar dan maar een deel van de kosten.

Nog geen akkoord met uw zorgverzekeraar?

Is er geen definitief akkoord met uw verzekeraar? U blijft net als andere verzekerden welkom en kunt u rekenen op de beste zorg. U krijg dan wel zelf de rekening van het Universitair Centrum Psychiatrie. U kunt deze zelf indienen bij uw verzekeraar. Het kan dan gebeuren dat deze niet helemaal vergoed wordt. Verzekeraars kunnen een lagere vergoeding geven als iemand behandeld is bij een zorginstelling waarmee geen contract is afgesloten. En als de verzekeraar vindt dat de kosten van die behandeling hoger zijn dan de in Nederland geldende redelijke marktprijzen.

Wij hopen natuurlijk voor alle zorg een contract voor 2022 te kunnen sluiten. Ook als dit later in het jaar is, dan gaat het contract alsnog in per 1 januari 2022. Alle zorg in 2022 wordt dan alsnog vergoed. We sturen dan geen rekening naar de verzekerde. Er gaat ook geen rekening naar de verzekerde zolang UMCG en de zorgverzekeraar van die verzekerde in onderhandeling zijn over een contract.

 • Veel zorgverzekeraars bieden goedkopere polissen aan met een beperkte(re) keus aan zorgverleners. Dit zijn de budget- of selectief polissen. Alleen in de ziekenhuizen die de zorgverzekeraar geselecteerd heeft, worden alle behandelingen 100% vergoed.

  Het UMCG heeft in 2021 en 2022 geen afspraken voor de budgetpolissen van Zilveren Kruis en VGZ. Vanaf 2022 heeft het UMCG ook geen contract voor de Natura Select polis van Eucare/Aevitae/Caresq.

  De budgetpolissen zijn:

  VGZ:

  • Gewoon ZEKUR zorg

  Zilveren Kruis:

  • Zilveren Kruis Basis Budget
  • Zorg Plan Selectief polis
  • Principe Polis Budget
  • Zilveren Kruis Basis Budget (ABN)
  • Zilveren Kruis Basis Budget (Rabobank)
  • Ziezo Selectief Polis

  Met het Centrum voor Revalidatie Beatrixoord (met uitzondering van het Pijncentrum) en het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) zijn wél afspraken gemaakt voor budgetpolissen van Zilveren Kruis.

  Eucare/Aevitae/Caresq:

  • Natura Select polis

  Wat betekent het voor u dat het UMCG niet gecontracteerd is voor budgetpolissen?

  Heeft u 1 van bovenstaande budgetpolissen en wordt u behandeld in het UMCG? U krijgt dan in veel gevallen dan zelf de rekening van het UMCG. Uw zorgverzekeraar vergoed de kosten voor een deel, op grond van de polisvoorwaarden van uw verzekering.

  Sommige behandelingen worden 100% vergoed. In dat geval sturen wij de nota naar uw zorgverzekeraar. Bijvoorbeeld voor spoedeisende hulp. Bel of mail voor meer informatie over de vergoeding van uw zorg met uw zorgverzekeraar.

  Neem contact op met uw zorgverzekeraar

  Lees uw polisvoorwaarden goed door voordat u een afspraak maakt in het UMCG. Of bel uw zorgverzekeraar:

  • Zilveren Kruis, via telefoonnummer (071) 751 00 51 (Klantenservice) of (071) 751 00 98 (Persoonlijke zorgcoach)
  • VGZ: 0900-2593587 (Klantenservice ZEKUR Zorg).
  • Eucare/Aevitae/Caresq: (088) 353 57 63 (klantenservice Eucare)

  Helpdesk Facturatie

  Als u een budgetpolis heeft, kunt u bij de Helpdesk Facturatie informatie aanvragen over de kosten van uw onderzoek of behandeling.

  Bij acute zorg (spoedopvang) of wanneer u bent verwezen vanuit een ander (door uw zorgverzekeraar) gecontracteerd ziekenhuis naar het UMCG (tertiaire verwijzing), hoeft u geen kostenindicatie op te vragen. Deze zorg wordt 100% vergoed.

  Bent op een andere manier naar het UMCG verwezen, vraag dan wel een kostenindicatie op. Doe dit vóórdat u een afspraak heeft.

  Als de diagnose en de behandeling nog niet duidelijk zijn, komt het voor dat wij nog geen compleet overzicht van de kosten kunnen geven. Op basis van deze informatie kunt u zelf bepalen of u de afspraak wel of niet wilt laten doorgaan en of u patiënt bij het UMCG wilt blijven.


 • Een ziekenhuis declareert het grootste deel van de zorg op basis van DBC-zorgproducten (DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie). Een DBC-zorgproduct is het geheel van alle activiteiten en verrichtingen dat nodig is voor het vaststellen van de diagnose en de daarmee samenhangende behandeling in een afgebakende periode. Na afloop van die periode stelt het ziekenhuis de rekening op.

  Overige zorgproducten

  Naast DBC-zorgproducten kent het ziekenhuis ook nog andere zorgproducten. Deze worden apart in rekening gebracht. De meest voorkomende zijn:

  • Kaak- en mondheelkunde
  • Bijzondere Tandheelkunde
  • Orthodontie
  • Eerstelijns paramedische zorg, zoals de (sport)fysiotherapeut
  • Erfelijkheidsvoorlichting
  • Bepaalde dure geneesmiddelen (worden apart naast het DBC-zorgproduct gedeclareerd)
  • Verblijf op de Intensive Care (wordt apart naast het DBC-zorgproduct gedeclareerd)
  • Laboratoriumverrichtingen, röntgenfoto’s, scopieën etc. die door de huisarts worden aangevraagd

  Extra informatie

  Marktwerking in de zorg (informatiefilm)
  Prestatiebekostiging ziekenhuizen
  Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie


 • Passantenprijzen zijn de prijzen voor behandelingen die ziekenhuizen in rekening brengen als er geen contract is met de zorgverzekeraar. Een DBC-zorgproduct is een zorgpakket dat gebruikelijk is bij een bepaalde diagnose.

  De prijzen zijn verdeeld over twee prijslijsten: een prijslijst voor verzekerde zorg en een voor onverzekerde zorg. Verzekerde zorg is zorg die onder het basispakket van de Zorgverzekeringswet valt, onverzekerde zorg wordt niet gedekt door de basisverzekering.

  Tarieven

  De passantenprijs per DBC-zorgproduct betreft een totaal (integraal) tarief. Voor de DBC-zorgproducten in het zogeheten gereguleerde segment (ook wel het A-segment), hanteert het UMCG max-max tarieven dan wel maximumtarieven die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft vastgesteld. Voor de DBC-zorgproducten in het zogeheten vrije segment (ook wel het B-segment), waarvoor de overheid geen tarieven bepaalt, worden UMCG-tarieven gehanteerd.

  Hieronder staan de UMCG-passantenprijzen van de DBC-zorgproducten. De startdatum van een DBC-zorgproduct bepaalt welke prijslijst van toepassing is.

  Extra informatie


 • Passantenprijzen zijn de prijzen voor behandelingen die ziekenhuizen in rekening brengen als er geen contract is met de zorgverzekeraar. Naast passantenprijzen voor DBC-zorgproducten, zijn er ook passantenprijzen voor add-on geneesmiddelen, ook wel dure geneesmiddelen genoemd.

  Tarieven

  De passantenprijzen voor dure geneesmiddelen zijn gebaseerd op de maximumtarieven die door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn vastgesteld. Deze maximum tarieven kunnen gedurende het jaar aan veranderingen onderhevig zijn waardoor er een prijsverschil kan ontstaan tussen het tarief zoals deze is gepubliceerd en het tarief op de dag van de verstrekking van het duur geneesmiddel. In dat geval is het tarief op de dag van de verstrekking van toepassing.
  Hieronder staan de UMCG-passantenprijzen van de dure geneesmiddelen.

  Extra informatie


 • De kosten voor de zorg binnen het UMCG Centrum voor Revalidatie verschilt op een aantal punten.

  Opbouw DBC

  Net als in een ziekenhuis maakt het revalidatiecentrum gebruik van Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) om de kosten voor een revalidatiebehandeling te bepalen. DBC’s zijn opgebouwd uit behandeluren. Dit zijn zowel directe als indirecte behandeluren. Directe behandeluren is de tijd dat u contact heeft met uw zorgverlener. Dit kan een afspraak zijn in het centrum, telefonisch contact of beeldbellen. De indirecte behandeluren is de tijd waarin de zorgverlener het verslag maakt, overleg heeft of testen doet voor uw behandeling.

  Kosten revalidatiebehandeling

  Het gemiddelde van de behandelduur en de gemiddelde prijs zijn landelijk vastgesteld. Duurt uw behandeling langer of korter dan het landelijk gemiddelde, dan geldt alsnog de landelijk vastgestelde prijs. Na 120 dagen of wanneer u 42 dagen niet meer onder behandeling bent, bepalen we de prijs. De rekening wordt naar uw zorgverzekeraar gestuurd. Duurt uw behandeling langer dan 120 dagen of heeft u nog vervolgafspraken staan, dan start automatisch een nieuwe DBC. U maakt opnieuw kosten waarvan uw zorgverzekeraar na afloop de rekening ontvangt. Als dit niet binnen één kalenderjaar valt, bent u ook uw eigen risico van het nieuwe kalenderjaar kwijt. De startdatum van uw behandeling (en daarmee de DBC) bepaalt het jaar van de verrekening van het eigen risico. Voor de actuele tarieven van de revalidatiebehandeling zie ‘Passantenprijzen DBC-producten’.

  Longrevalidatie (complex chronische longaandoeningen)

  De directe – en indirecte behandeluren, zoals uitgelegd onder ‘Kosten revalidatiebehandeling’, gelden niet voor longrevalidatie. Een behandeltraject longrevalidatie start altijd met een intake en/of assessment. Daarna volgt een klinisch of poliklinisch behandeltraject. De inzet van basismodules en eventuele aanvullende behandelmodules bepaalt de hoogte van de kosten van de behandeling. Zowel voor het assessment als het behandeltraject sturen we een rekening naar uw zorgverzekeraar.

  Klinisch – en/of poliklinische behandeling

  Het minimaal aantal verpleegdagen in uw behandelperiode van 120 dagen bepaalt of uw behandeling DBC klinisch of poliklinisch is. Voor longrevalidatie is dat minimum 7 dagen en voor de overige revalidatie is dat 15 dagen. De prijs van een klinische DBC ligt hoger dan de prijs van een poliklinische DBC.


 • Bekijk de tarievenlijst van de afdeling Orthodontie:

  Tarievenlijst afdeling Orthodontie 2022 (pdf | 282kB)


 • De kosten voor de zorg binnen het Universitair Centrum Psychiatrie verschilt op een aantal punten.

  Zorgprestatie

  De kosten van de zorg worden in het UCP bepaald aan de hand van zorgprestaties. In de rest van het ziekenhuis werken we met diagnosebehandelcombinaties (DBC). Een zorgprestatie is een los onderdeel van de behandeling. Er zijn 3 soorten zorgprestaties: consulten, groepsconsulten en verblijfsdagen (een nacht in het ziekenhuis).

  De hoogte van de nota

  Aan het begin van uw behandeling is niet meteen duidelijk hoe die er uit gaat zien of hoe lang het gaat duren. Daarom weten we van tevoren ook niet precies hoeveel de behandeling in totaal gaat kosten. Van tevoren is wel duidelijk hoeveel elk onderdeel van uw behandeling ongeveer kost. Voor elk onderdeel is namelijk landelijk een richtprijs afgesproken. Die prijzen staan in de landelijke tarievenzoeker van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Hoeveel u precies betaalt voor een bepaalde zorgprestatie, hangt af van:

  • Het beroep van de zorgverlener. Een psychiater is bijvoorbeeld duurder dan een verpleegkundige.
  • Het soort consult. Hoe langer het duurt, hoe meer het kost.
  • De plek van het consult. Een consult in een specialistische instelling is duurder dan een consult door een zorgverlener in een eigen praktijk.

  Naast de zorgprestaties zijn er ook toeslagen. Bijvoorbeeld als er een tolk nodig is. En er zijn ‘overige prestaties’. Bijvoorbeeld als uw behandelaar overlegt met een zorgverlener met een eigen praktijk. U of uw zorgverzekeraar krijgt regelmatig een nota met de kosten van de afgelopen periode.

  Jonger dan 18 jaar?

  Bent u jonger dan 18 jaar, dan valt de zorg van het UCP onder de Jeugdwet (jeugd GGZ). Het UCP brengt de kosten van de behandeling dan in rekening bij uw gemeente. De kosten voor de jeugd GGZ worden wel berekend op basis van diagnosebehandelcombinaties (dbc’s).

  Afspraak afzeggen of verplaatsen

  Bent u al patiënt bij het UCP en wilt een afspraak afzeggen of verplaatsen? Bel ons dan zo snel mogelijk. Doe dat voor 9.00 uur op de dag van de afspraak.

  Tarieven

  Tarieven Universitair Centrum Psychiatrie 2022


 • Bekijk de prijslijsten van het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM):


 • Volwassenen

  • De eerste 20 fysiotherapeutische behandelingen per aandoening worden niet vergoed vanuit de basisverzekering en moet u dus zelf betalen. Als u aanvullend verzekerd bent, vergoedt uw zorgverzekeraar afhankelijk van de polisvoorwaarden de kosten helemaal of voor een deel.
  • Vanaf de 21e behandeling worden fysiotherapeutische behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering als het gaat om een diagnose uit de lijst chronische aandoeningen. u betaalt wel altijd eerst het verplichte eigen risico.

  Jongeren tot 18 jaar

  • De eerste 9 fysiotherapeutische behandelingen worden vanuit de basisverzekering vergoed. Als het nodig is kan na toestemming van de zorgverzekeraar, de fysiotherapie worden verlengd met nog een keer 9 behandelingen.
  • Als er sprake is van een chronische diagnose uit de lijst chronische aandoeningen worden alle behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering.

  Het UMCG stuurt de rekening naar uw zorgverzekeraar. De kosten die voor uw rekening komen, verrekent uw zorgverzekeraar met u.

  Houdt u er rekening mee dat er een lange tijd (soms meer dan een jaar) kan zitten tussen uw ziekenhuisbezoek en het moment waarop het UMCG uw zorgverzekeraar een rekening stuurt.

  Tarieven

  De hoogte van het tarief is afhankelijk van het contract tussen het UMCG en uw zorgverzekeraar. Als het UMCG geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, betaalt u de passantenprijs (zie de standaard prijslijst onderaan deze pagina).

  Extra informatie

  Voor vragen over de dekking van de kosten vanuit uw verzekering en over tariefafspraken, verwijzen wij u naar uw zorgverzekeraar.

  Passantenprijzen fysiotherapie per 01-01-2022 (pdf | 261kB
  Passentenprijzen fysiotherapie per 01-01-2021 (pdf | 40kB)
  Passantenprijzen fysiotherapie per 01-01-2020 (pdf | 36kB)


 • Het UMCG brengt kosten in rekening voor het verstrekken van:

  Afschriften en beeldmateriaal

  U kunt gratis een kopie opvragen van uw dossier. Stuur met de aanvraag een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Uw identiteitsbewijs wordt na de identiteitscontrole direct vernietigd. Geef bij uw verzoek aan of u kopieën van gemaakte foto’s wilt hebben.

  Rapportage medische keuring

  Wordt u medisch gekeurd voor (bijvoorbeeld) het krijgen van een levensverzekering? We sturen dan de nota voor de schriftelijke rapportage en de eventuele verrichtingen die zijn gedaan (zoals een röntgenfoto en bloedonderzoek) naar de opdrachtgever voor de keuring. Deze kosten worden mogelijk aan u doorberekend.

  Bedrijfs-/verzekeringsarts en CBR

  Informatie aan een bedrijfsarts, verzekeringsarts of het centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen (CBR) binnen het kader van de sociaalrechtelijke wetgeving. Als u op verzoek van het CBR gekeurd wordt voor het rijbewijs, dan worden de kosten bij u in rekening gebracht.

  Extra informatie

  Overige informatie die niet hierboven is benoemd, bijvoorbeeld aan letselschadebureaus. Voor het verstrekken van deze informatie brengt het UMCG de tijdsinvestering van de medisch specialist in rekening.


Contact

Heeft u vragen over de tarieven van het UMCG, wilt u een kostenindicatie voor uw behandeling of een betalingsregeling? Stuur een bericht via de link hieronder.