Universitair Centrum Psychiatrie Rechten en plichten Universitair Centrum Psychiatrie

Als patiënt bij het UCP heeft u rechten en plichten. Deze leggen we vast in een overeenkomst. Zoals bij iedere overeenkomst gelden voor beide partijen regels. Voor u als patiënt, maar ook voor (medewerkers van) het UCP.

 • Een belangrijk recht van patiënten is het recht op informatie. Bijvoorbeeld over de werking van medicijnen en over mogelijke therapieën. Deze informatie heeft u nodig om samen met uw behandelteam een plan op te kunnen stellen voor uw behandeling. 

  U heeft het recht om te weten wie voor uw behandeling verantwoordelijk is. Uw behandelaar informeert u over uw ziekte, het doel en de inhoud van uw behandeling. Ook geeft hij informatie over eventuele alternatieven, onderzoeken en de gevolgen en risico's van de behandeling. Als u vindt dat u nog niet voldoende informatie heeft, kunt u uw behandelaar hierom vragen. Daar staat tegenover dat van u verwacht wordt dat u de informatie geeft die noodzakelijk is voor het goed uitvoeren van de behandeling en het onderzoek. Op die manier kunt u gezamenlijk beslissen welke behandeling het beste bij u past. 

  In uitzonderlijke gevallen mag een behandeling of een middel toegepast worden zonder dat u daarvoor toestemming hebt gegeven. Er moet dan sprake zijn van ernstig gevaar of overbrugging van een tijdelijke noodsituatie. Ook bij een gedwongen opname geldt dat u toestemming moet geven voor de behandeling. 

  U kunt uw behandelaar vragen om de resultaten van een onderzoek niet aan u te vertellen. 


 • Een vrijwillige opname betekent dat u uit vrije wil in het Universitair Centrum Psychiatrie van het UMCG bent. Misschien ervaart u uw opneming niet als vrijwillig, omdat u geen andere keus heeft. U moet 'vrijwillig' daarom zien als een juridisch woord, dat aangeeft dat u zich - hoe vervelend u dit misschien ook vindt - bereid heeft getoond tot opneming. 

  Van vrijwillige naar gedwongen opname 

  Als u vrijwillig bent opgenomen, kunt u niet zomaar gedwongen worden tot een behandeling waar u niet mee instemt. Als er geen alternatieven zijn, kunt u zelf besluiten om weg te gaan. Ook kan het UCP dan besluiten u te ontslaan. Het UCP is dan wel verplicht u te wijzen op mogelijkheden voor nazorg, onderdak en financiën. 

  U dwingen tot een behandeling of het innemen van een medicijn, kan alleen als uw arts vindt dat u ernstig gevaar oplevert voor uzelf of voor anderen. Er is dan geen sprake meer van vrijwilligheid, maar van verplichte zorg. Bij onmiddellijk ernstig gevaar moet uw arts dan zo spoedig mogelijk een Crisismaatregel, afgekort CM, aanvragen. Is dat gevaar niet onmiddellijk dan kan uw arts een procedure 'aanvraag Zorgmachtiging’ in werking stellen. 

  De Wvggz geeft regels voor gedwongen behandeling, zoals een gedwongen opname. Tijdens een gedwongen opneming kunnen uw rechten worden beperkt als er sprake is van een acute noodsituatie.


 • Voor het stellen van de juiste diagnose is het soms noodzakelijk dat lichaamsmateriaal van u wordt onderzocht. Bijvoorbeeld bloed, urine of weefsel.  Uw behandelend arts stuurt dit materiaal door naar het laboratorium van het UMCG. Het materiaal wordt bewaard zodat er een vergelijking mogelijk is mocht u op een later tijdstip opnieuw voor behandeling in het UMCG komen. 

  Soms wordt er ook materiaal bewaard om later bijvoorbeeld te gebruiken voor de behandeling van andere patiënten of voor (wetenschappelijk) onderzoek. Het materiaal wordt dan geanonimiseerd bewaard. Dit houdt in dat uw naam op geen enkele wijze aan het bewaarde materiaal te koppelen is. Als u niet wilt dat uw lichaamsmateriaal wordt gebruikt , dan kunt u dit doorgeven aan uw behandelend arts. Die maakt daar dan een aantekening van in uw dossier. 

  Als uw lichaamsmateriaal niet anoniem wordt bewaard, is daar uw toestemming voor nodig. We bespreken dit met u en u krijgt uitleg. 


 • Om uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen, is het nodig dat het UCP enkele de noodzakelijke gegevens van u registreert. Over deze gegevens zijn wettelijke regels vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wet zorgt ervoor dat er op een zorgvuldige wijze met persoonsgegevens wordt omgegaan. 

  Recht op privacy betekent ook, dat u het recht heeft, u terug te trekken. Alleen, maar ook met andere patiënten of met bezoek. U heeft ook recht op intimiteit en seksualiteit. Daarbij mag u de privacy en gevoelens van anderen niet kwetsen. U moet bijvoorbeeld rekening houden met medepatiënten en met de huisregels. 

  Uw rechten kunnen in overleg ingeperkt worden. De afspraken hierover worden vastgelegd in uw behandelplan. 


 • Alle zorgverleners en medewerkers die direct bij uw behandeling zijn betrokken hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht en delen uw gegevens niet met anderen. Vinden we het toch van belang om uw gegevens met anderen te delen, dan vragen we daarvoor uw toestemming. Soms hoeven we uw toestemming niet te vragen:

  • Als u weer naar huis gaat, sturen we standaard een brief naar de zorgverlener die u naar het UCP heeft verwezen. U mag dit wel weigeren. 
  • Als u gedwongen opgenomen bent of op een andere manier verplicht bij het UCP wordt behandeld. We zijn vanuit de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg  (Wvggz) verplicht informatie te geven aan bijvoorbeeld de officier van justitie en de inspecteur voor de gezondheidszorg. Ook laten we uw wettelijke vertegenwoordiger en naaste familieleden weten dat u gedwongen bent opgenomen.

  Het is mogelijk om uw opname geheim te houden, als u dat wilt. Als het kan, betrekken en informeren we uw familie zoveel mogelijk bij en over uw behandeling. Dat geldt ook voor verplichte zorg en gedwongen opname. Maar dat doen we alleen als u het daarmee eens bent. 


 • Als u wordt behandeld bij het UCP, dan slaan wij uw gegevens op in een patiëntendossier. Bijvoorbeeld uw diagnose en medicijnen als u die gebruikt. Maar ook informatie over specifieke gebeurtenissen uit uw levensgeschiedenis of intieme, persoonlijke informatie binnen een therapie. Alleen uw zorgverleners mogen de gegevens in dit dossier bekijken. Wilt u niet dat andere zorgverleners in het UMCG dit kunnen zien? Vraag uw behandelaar dan deze informatie vertrouwelijk te maken. De informatie is dan alleen te lezen door medewerkers van het UCP en niet door andere zorgverleners in het UMCG.

  U mag uw eigen dossier inzien, wijzigen en laten vernietigen. Hoe dat werkt, staat in het algemene privacy statement van het UMCG.

  Als u een account heeft, kunt u ook zelf een deel van uw medische gegevens bekijken via mijnUMCG. Bijvoorbeeld uitslagen van onderzoeken, uw afspraken en uw medische voorgeschiedenis. U kunt via mijnUMCG ook berichten sturen aan uw behandelaar.


 • In principe heeft iedereen recht op bewegingsvrijheid. Als er door persoonlijke omstandigheden beperkingen aan uw bewegingsvrijheid moeten worden gesteld, gebeurt dat altijd in overleg met u. Individuele afspraken hierover worden vastgelegd in uw behandelplan. Als u gedwongen bent opgenomen in het UCP mag u het UCP of het terrein niet verlaten zonder officiële toestemming van de arts. 


 • Iedereen heeft recht op zijn eigen geloof of levensovertuiging. Het is in principe dan ook mogelijk de gebruiken van uw geloof te volgen. U kunt met een geestelijk verzorger spreken of naar een dienst gaan. Ook zijn er mogelijkheden voor een speciaal dieet. Ook met de ramadan wordt op uw verzoek rekening gehouden. ​


 • Tenzij sprake is van 'ondercuratelestelling', kunt u uw politieke rechten in het UCP blijven uitoefenen, ook als u gedwongen opgenomen bent. Wanneer er verkiezingen zijn, zorgt het UCP ervoor dat u uw stem kunt uitbrengen.


 • Uiteraard kunt u contact met de wereld buiten het UCP onderhouden. U kunt televisie kijken, op internet en e-mailen, post versturen en ontvangen, bezoek ontvangen enzovoort.

  Als u gedwongen bent opgenomen, kunnen deze rechten alleen ingeperkt worden: 

  • Als er gevaar bestaat voor uw veiligheid of die van een ander.
  • Ter voorkoming van strafbare feiten.
  • Wanneer de goede gang van zaken in het ziekenhuis in gevaar komt. 

  Wanneer er sprake is van beperking van uw recht op contact, wordt dit vastgelegd in uw behandelplan en wordt de geneesheer directeur van het UCP in kennis gesteld van deze beperking. Wanneer u het niet eens bent met de motivering, kunt u de beslissing aanvechten bij de regionale Klachtencommissie.

  Niemand kan u verbieden contact te hebben met de volgende personen: 

  • Indien aanwezig – uw wettelijk vertegenwoordiger
  • de patiëntvertrouwenspersoon (PVP)
  • de geneesheer-directeur van het UCP
  • de Raad van Bestuur van het UMCG
  • de regionale Klachtencommissie
  • uw advocaat
  • de officier van justitie
  • de (hoofd)inspectie voor de gezondheidszorg

Huisregels

Het UCP werkt met huisregels​. Deze zijn opgesteld om uw verblijf in het UCP zo prettig mogelijk te maken. Ze zijn opgesteld voor een goede gang van zaken binnen het UCP. De huisregels gelden voor iedereen die het UCP bezoekt of daar verblijft. Er zijn aanvullende regels voor opgenomen patiënten.