Privacystatement UMCG

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​In het UMCG hechten we veel waarde aan privacy. We zien het als onze taak om de gegevens van onze patiënten zo goed mogelijk te beschermen, dat is onderdeel van ons dagelijks werk. Als u patiënt bij ons bent (of als uw kind patiënt bij ons is), verwerken we de persoonsgegevens van u (of uw kind).

Maar ook als u meedoet aan wetenschappelijk onderzoek, contactpersoon bent van een patiënt of als u onze website bezoekt, verwerken we persoonsgegevens. Wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen en wat uw rechten zijn, leest u hieronder.

Heeft u vragen over hoe wij omgaan met uw privacy?

U kunt daarvoor terecht bij de Functionarissen voor de Gegevensbescherming: Piet Dinjens en Boudien Sieperda. De Functionaris Gegevensbescherming is te bereiken via [email protected]. Bent u niet tevreden over hoe wij met uw privacy omgaan? U kunt dan een klacht indienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens staat hoe u dat kunt doen.

Meer informatie over het verwerken van uw gegevens bij een bezoek aan onze website leest u in ons Cookiebeleid.

You can also read this statement in English.

 • Zodra u in het UMCG komt en u wordt ingeschreven als patiënt, verwerken we uw persoonsgegevens. Met verwerken bedoelen we dat we uw gegevens bijvoorbeeld zullen opslaan, aanvullen, verstrekken aan uw zorgverleners en, na verloop van tijd, ook weer verwijderen. Als we u behandelen verwerken we uw medische gegevens in uw patiëntendossier.

  Wat en waarom?

  We hebben uw persoonsgegevens nodig om u zo goed mogelijke zorg te kunnen verlenen, dat is ook iets waar wij voor staan! Iedere zorgverlener doet zijn of haar uiterste best om u de beste behandeling te geven. Uw medische gegevens, zoals wat u de arts vertelt, uitslagen van onderzoeken, de diagnose en het behandelplan, hebben we daarvoor nodig. Behalve uw medische gegevens hebben we ook andere persoonsgegevens nodig, zoals uw naam, adres, geboortedatum en BSN. Dit hebben we nodig om u te kunnen identificeren en om ervoor te zorgen dat we u niet verwarren met een andere patiënt.

  Voor alle gegevens geldt dat we niet méér gegevens zullen verwerken dan we nodig hebben om u goede zorg te kunnen verlenen. We bewaren uw gegevens minstens 20 jaar na het eindigen van de behandeling. Omdat het UMCG een academisch ziekenhuis is, verplicht de wet ons om kerndocumenten 115 jaar te bewaren, gerekend vanaf de geboorte. Kerndocumenten zijn bepaalde gegevens uit uw medische dossier. Bijvoorbeeld een ontslagbrief, het operatieverslag, het anesthesieverslag, de uitslagen van pathologisch onderzoek en het eerste hulp verslag.

  We zien het als onze taak om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Dit is onderdeel van ons dagelijks werk. Alle zorgverleners en medewerkers die direct bij uw behandeling zijn betrokken hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht en zullen uw gegevens niet met anderen delen. Vinden we het toch van belang om uw gegevens met anderen te delen, dan mag u dat bepalen en vragen we daarvoor uw toestemming. In spoedgevallen of noodsituaties kan het voorkomen dat er een ander besluit door ons wordt genomen.

  Uw bezoekers

  Dat we uw gegevens niet zomaar met anderen delen, kan gevolgen hebben voor mensen die u willen bezoeken als u in het UMCG verblijft. Wij vinden het heel belangrijk dat u zelf kunt bepalen wie u mag bezoeken en wie mag weten dat u in het UMCG verblijft. Als er voor u wordt gebeld naar het centrale telefoonnummer, zullen wij daarom geen informatie over u verstrekken, maar de beller aangeven dat met uzelf of uw contactpersoon contact kan worden opgenomen. Voor bezoekers die aan de balie komen zullen wij alleen informatie over u verstrekken als u ons daar toestemming voor heeft gegeven. Het gaat dan om informatie over of u in het UMCG bent opgenomen en zo ja, op welke afdeling en in welke kamer u verblijft. Vóórdat u in het UMCG wordt opgenomen zullen wij u vragen of u wel of geen toestemming geeft voor het verstrekken van deze informatie. Uw toestemming geldt voor iedereen die bij ons aan de balie naar u vraagt, ook voor bijvoorbeeld een geestelijk verzorger. Geeft u geen toestemming óf het is door de situatie nog niet gelukt om uw toestemming te vragen? Dan geven wij in verband met uw privacy géén gegevens over uw situatie, ook niet of u wel of niet in het UMCG verblijft.

  Mocht u via de Spoedeisende Hulp (SEH) worden binnengebracht dan komt het wel eens voor dat een naaste of een familielid bij onze balie aangeeft niet te weten waar u bent. Op dat moment zal de balie deze persoon doorverwijzen naar de SEH. Het is dan aan de medewerkers van de SEH om te bepalen of er informatie over u gegeven mag worden. Zij zullen er uiteraard rekening mee houden of u aanspreekbaar bent en nagaan of deze persoon inderdaad een familielid of naaste van u is. Wordt u vanaf de SEH overgeplaatst naar een verpleegafdeling, dan zal alsnog aan u om toestemming worden gevraagd om informatie over u te verstrekken aan bezoekers.

  Gegevens inzien

  U mag uw persoonsgegevens en uw volledige patiëntendossier bij ons inzien. Dat kunt u aan uw arts vragen. Uw arts mag dit niet weigeren. De arts mag wel bepaalde delen afschermen als daar informatie in staat over iemand anders, zoals een familielid. De arts hoeft ook geen inzage te geven in zijn of haar persoonlijke werkaantekeningen.

  U kunt ook een kopie opvragen van uw dossier. 

  Gegevens wijzigen

  U mag uw persoonsgegevens laten wijzigen. Bijvoorbeeld als u bent verhuisd en uw adres bij ons niet meer klopt. Of als we een foutje hebben gemaakt in uw geboortedatum of uw naam verkeerd hebben geschreven. Het gaat om het wijzigen van feitelijke gegevens. Een diagnose mag u bijvoorbeeld niet wijzigen. Wel mag u altijd uw eigen zienswijze toevoegen aan het dossier, net als de uitkomst van een second opinion.

  Als u uw persoonsgegevens wilt wijzigen, zoals uw adres, kunt u dit aangeven bij één van uw behandelaars. Als u iets wilt toevoegen aan het dossier of in het dossier feitelijke onjuistheden wilt wijzigen, kunt daarvoor mailen naar [email protected] of een brief sturen aan de directeur Patiëntenzorg, Kwaliteit en Veiligheid UMCG, huispostcode LA10, postbus 30001, 9700 RB Groningen.

  Gegevens vernietigen

  U mag vragen om het vernietigen van uw hele dossier of een deel daarvan. Mail uw verzoek naar [email protected]. Of stuur een brief aan de directeur Patiëntenzorg, Kwaliteit en Veiligheid UMCG , huispostcode LA10, postbus 30001, 9700 RB Groningen. Stuur een kopie van uw identiteitsbewijs mee.

  In principe moet het UMCG gehoor geven aan uw verzoek tot (gedeeltelijke) vernietiging van uw dossier, maar niet in alle gevallen. Bijvoorbeeld als uw arts vindt dat het overduidelijk in uw eigen belang is het dossier of delen daarvan toch te bewaren. Uw arts is namelijk ook gebonden aan zijn zorgplicht. Uw arts kan dan samen met u de vernietiging heroverwegen. Uw arts mag vernietiging ook weigeren als hij op grond van een wet of voorschrift verplicht is het dossier een bepaalde tijd te bewaren. Als het bijvoorbeeld gaat om financiële gegevens over de facturatie van de zorg zijn we verplicht deze 7 jaar te bewaren. Ook in het geval het voor iemand anders van groot belang is dat uw dossier bewaard blijft kan uw verzoek tot vernietiging worden geweigerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om het belang van uw kind in verband met erfelijke ziekten. De arts moet aan u kunnen motiveren waarom hij of zij uw dossier of delen daarvan niet wil vernietigen.

  Bent u het daar niet mee eens en wilt u toch dat het dossier wordt vernietigd? Vraag dan uw arts om extra uitleg en ga in gesprek hierover. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen.

  Zelf gegevens overdragen naar een andere zorgverlener

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens mee te nemen en over te dragen aan een ander ziekenhuis of zorgverlener. Dit heet ook wel 'dataportabiliteit'. Dit recht geldt alleen voor de gegevens die u zelf actief en bewust aan het UMCG heeft gegeven. Meetgegevens van een pacemaker of bloeddrukmeter horen daar ook bij. Het recht op dataportabiliteit geldt niet voor de informatie die de arts vaststelt op basis van de door u verstrekte gegevens, zoals conclusies, diagnoses, vermoedens en behandelplannen.

 • Als je ziek bent en je komt daarvoor in het UMCG, zullen we er alles aan doen om je weer beter te maken. Om dit goed te kunnen doen, schrijven we op hoe je heet, waar je woont, hoe oud je bent en meer van die dingen. Dan weten we wie je bent en kunnen we je niet door elkaar halen met iemand anders. Verder gaan we ook opschrijven hoe je je voelt en over wat de uitslagen van onderzoeken ons vertellen over je ziekte. Al die gegevens zetten we in je dossier. We zullen goed op al je gegevens passen en ze alleen geven aan de mensen die voor je zorgen, zoals de dokter en de verpleegkundige. We geven jouw gegevens ook aan organisaties die de kwaliteit van de zorg voor kinderen kunnen verbeteren. Heb je hier vragen over, vraag het gerust aan je dokter.

  Ben je jonger dan 12 jaar?

  Dan mogen je ouders in je dossier kijken wat we over je hebben opgeschreven. Als er iets in staat dat niet klopt, bijvoorbeeld je adres omdat je verhuisd bent, mogen je ouders ons vragen dit aan te passen. We bewaren je dossier minstens 20 jaar, gerekend vanaf je 18e verjaardag. Bepaalde gegevens uit je dossier moeten we van de wet 115 jaar bewaren, maar je ouders mogen ons vragen je dossier eerder weg te doen. De dokter kijkt dan wel altijd of het voor jouw behandeling nodig is toch je dossier te bewaren. Denkt de dokter dat het voor later belangrijk is om je dossier te bewaren, dan zullen we het niet weg doen. We zullen ook aan je ouders vragen of ze het goed vinden dat wij aan bezoekers die zomaar aan de balie komen mogen vertellen dat je in het UMCG bent en in welke kamer.

  Ben je tussen de 12 en de 16 jaar?

  Dan mag je zelf aan de dokter vragen of je in je eigen dossier mag kijken. Je ouders mogen dit ook vragen. Als je dat liever niet wilt mag je dat zeggen en mogen je ouders niet in je dossier kijken. Dit geldt ook voor het vragen om bepaalde gegevens aan te passen of het vragen om je dossier te laten weghalen. Maar we bewaren jouw dossier minstens 20 jaar, gerekend vanaf je 18e verjaardag. Bepaalde gegevens uit je dossier moeten we van de wet 115 jaar bewaren. We zullen ook aan jou en je ouders vragen of jullie het goed vinden dat wij aan bezoekers die zomaar aan de balie komen mogen vertellen dat je in het UMCG bent en in welke kamer.

  Ben je 16 jaar of ouder?

  Dan mag je zelf in je dossier kijken. Je ouders mogen dit niet. Je mag ook zelf vragen of we bepaalde gegevens willen veranderen. Bijvoorbeeld als we een verkeerd adres van je hebben opgeschreven. Je mag ook vragen of we je dossier willen vernietigen. Dit mogen je ouders ook niet. Als je vraagt om het vernietigen van je dossier zal de dokter altijd kijken of dat wel kan. Als het in jouw belang is dat we het dossier langer bewaren, mag de dokter dit doen. De dokter zal je dan vertellen waarom hij of zij dit belangrijk vindt. Normaal gesproken bewaren we je dossier 20 jaar, gerekend vanaf je 18e verjaardag. Bepaalde gegevens moeten we van de wet 115 jaar bewaren, gerekend vanaf het moment dat je bent geboren. Als je toch wilt dat je ouders in je dossier kunnen kijken, iets mogen wijzigen of mogen vragen om vernietiging, dan moet je opschrijven dat je je ouders daarvoor toestemming geeft en dat aan je ouders meegeven. We zullen ook aan je vragen of je het goed vindt dat wij aan bezoekers die zomaar aan de balie komen mogen vertellen dat je in het UMCG bent en in welke kamer.

  Doe je mee aan wetenschappelijk onderzoek?

  In het UMCG doen we wetenschappelijk onderzoek om beter te snappen hoe mensen ziek worden. We hopen dat we mensen daardoor steeds gemakkelijker beter kunnen maken. Misschien kunnen we hierdoor in de toekomst zelfs voorkomen dat mensen ziek worden.

  Het kan zijn dat je meedoet aan een wetenschappelijk onderzoek in het UMCG. Meestal hoef je hier niks voor te doen omdat we informatie van je gebruiken die er al is. Soms kan het zijn dat we iets meer van je willen weten en een onderzoeker daarom bijvoorbeeld een extra meting doet of je een paar vragen stelt over hoe je je voelt.

  Als je jonger bent dan 12 jaar vragen we altijd aan je ouders of zij het goed vinden dat je hieraan mee doet. Vanaf 12 jaar vragen we ook aan jou of je hier aan mee wilt doen en als je 16 jaar bent mag je dit helemaal zelf beslissen. De dokter of onderzoeker zal je van tevoren vertellen wat hij of zij wil onderzoeken. Als je iets niet snapt mag je altijd vragen stellen.

  Onderzoekers gebruiken bepaalde informatie over je, maar zullen nooit je naam noemen in een wetenschappelijk onderzoek. We passen altijd goed op je gegevens die we voor wetenschappelijk onderzoek verzamelen.

 • Zodra uw kind bij ons in het UMCG komt en uw kind wordt ingeschreven als patiënt gaan we zijn of haar persoonsgegevens verwerken. Met verwerken bedoelen we dat we de gegevens bijvoorbeeld opslaan, aanvullen, verstrekken aan uw zorgverleners en, na een hele tijd, ook weer zullen verwijderen. Al die gegevens zetten we in het het patiëntendossier. In het dossier zetten we ook informatie over behandelingen.

  Wat en waarom?

  De persoonsgegevens van uw kind hebben we nodig om hem of haar zo goed mogelijke zorg te kunnen verlenen, dat is ook iets waar wij voor staan! Iedere zorgverlener doet zijn of haar uiterste best om uw kind de beste behandeling te geven. De medische gegevens van uw kind, zoals wat u en/of uw kind de arts vertelt, uitslagen van onderzoeken, de diagnose en het behandelplan, hebben we daarvoor nodig. Behalve de medische gegevens hebben we ook andere persoonsgegevens nodig, zoals uw naam, adres, geboortedatum en BSN. Dit hebben we nodig om uw kind te kunnen identificeren en om ervoor te zorgen dat we uw kind niet verwarren met een andere patiënt. Voor alle gegevens geldt dat we niet méér gegevens zullen verwerken dan we nodig hebben om u goede zorg te kunnen verlenen. We bewaren de gegevens minstens 20 jaar na het eindigen van de behandeling, gerekend vanaf de 18e verjaardag. Bepaalde gegevens van het medische dossier moeten we van de wet 115 jaar bewaren. Dit zijn de ‘kerndocumenten’. Dat zijn bijvoorbeeld de ontslagbrief, het operatieverslag, het anesthesieverslag, de uitslagen van pathologisch onderzoek en het eerste hulp verslag.

  We zien het als onze taak om de gegevens van uw kind zo goed mogelijk te beschermen, dit is onderdeel van ons dagelijks werk. Alle zorgverleners en medewerkers die direct bij de behandeling van uw kind zijn betrokken hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht en zullen zijn of haar gegevens niet met anderen delen. Vinden we het toch van belang om deze gegevens ook met anderen te delen, dan mag u en/of uw kind dat bepalen en vragen we daarvoor uw en/of uw kind toestemming. In spoedgevallen of noodsituaties kan het voorkomen dat er een ander besluit door ons wordt genomen.

  Rechten van uw kind zijn afhankelijk van de leeftijd

  Afhankelijk van de leeftijd van uw kind mag u zelf de beslissingen nemen, neemt u de beslissingen samen met uw kind of mag uw kind alleen beslissingen nemen.

  Is uw kind jonger dan 12 jaar?

  Dan heeft u als ouders of als wettelijk vertegenwoordigers de bevoegdheid beslissingen over uw kind te nemen en zijn/haar rechten uit te oefenen: het recht om de gegevens in te zien en om een kopie op te vragen, het recht om de gegevens te wijzigen of aan te vullen en het recht om de gegevens te laten vernietigen.

  Is uw kind tussen de 12 en de 16 jaar?

  Dan mag uw kind meebeslissen en in het geval er toestemming wordt gevraagd, zal er toestemming worden gevraagd aan uw kind én aan u (dubbele toestemming). Ook mag uw kind zelf vragen of hij of zij in het eigen dossier mag kijken. Als ouder heeft u het recht om samen met uw kind het dossier in te zien. Als echter uw kind niet wil dat u ook in het dossier kijkt, dan mag de arts van uw kind uw inzage weigeren. Dit geldt ook voor het wijzigen van gegevens of het laten vernietigen.

  Is uw kind 16 jaar of ouder?

  Dan mag uw kind zelf beslissingen nemen en wel of geen toestemming geven als toestemming wordt gevraagd. Ook mag uw kind zelf in het dossier kijken en vragen of de gegevens gewijzigd of vernietigd mogen worden. Als ouder of wettelijk vertegenwoordiger mag u dit niet. Het is alleen mogelijk om in het dossier van uw kind te kunnen kijken, iets te mogen wijzigen of te mogen vragen om vernietiging, als uw kind u daarvoor machtigt. Dat kan uw kind doen door een getekend verzoek in te dienen waarin staat dat u als ouders toestemming heeft om het dossier in te zien, te wijzigen of te vernietigen.

  Bezoekers

  Dat we de gegevens van uw kind niet zomaar met anderen delen kan gevolgen hebben voor mensen die uw kind willen bezoeken als uw kind in het UMCG verblijft. Wij vinden het heel belangrijk dat u en/of uw kind zelf kunt bepalen wie hem/haar mag bezoeken en wie mag weten dat uw kind in het UMCG verblijft. Als er voor uw kind wordt gebeld naar het centrale telefoonnummer, zullen wij daarom geen informatie over uw kind verstrekken, maar de beller aangeven dat met uzelf, uw kind of uw contactpersoon contact kan worden opgenomen. Voor bezoekers die aan de balie komen zullen wij alleen informatie over uw kind verstrekken als u en/of uw kind ons daar toestemming voor heeft gegeven. Het gaat dan om informatie over of uw kind in het UMCG is opgenomen en zo ja, op welke afdeling en in welke kamer uw kind verblijft. Vóórdat uw kind in het UMCG wordt opgenomen zullen wij u en/of uw kind vragen of u en/of uw kind wel of geen toestemming geeft voor het verstrekken van deze informatie. De toestemming geldt voor iedereen die bij ons aan de balie naar uw kind vraagt, ook voor bijvoorbeeld een geestelijk verzorger. In het geval u en/of uw kind geen toestemming geeft óf het is door de situatie nog niet gelukt om de toestemming te vragen dan geven wij in verband met de privacy géén gegevens over uw situatie, ook niet of uw kind wel of niet in het UMCG verblijft.

  Mocht uw kind via de Spoedeisende Hulp (SEH) worden binnengebracht dan komt het wel eens voor dat een naaste of een familielid bij onze balie aangeeft niet te weten waar uw kind is. Op dat moment zal de balie deze persoon doorverwijzen naar de SEH. Het is dan aan de medewerkers van de SEH om te bepalen of er informatie over uw kind gegeven mag worden. Zij zullen er uiteraard rekening mee houden of uw kind aanspreekbaar is en nagaan of deze persoon inderdaad een familielid of naaste van uw kind is. Wordt uw kind vanaf de SEH overgeplaatst naar een verpleegafdeling, dan zal alsnog aan u en/of uw kind om toestemming worden gevraagd om informatie over uw kind te verstrekken aan bezoekers.

  Gegevens inzien

  U en/of uw kind mag de persoonsgegevens en het volledige patiëntendossier bij ons inzien. Dat kunt u aan de arts van uw kind vragen. Die mag dit niet weigeren. De arts mag wel bepaalde delen afschermen als daar informatie in staat over iemand anders, zoals een familielid. De arts hoeft ook geen inzage te geven in zijn of haar persoonlijke werkaantekeningen.

  U of uw kind mag een kopie opvragen van het medisch dossier.

  Gegevens wijzigen

  U en/of uw kind mag de gegevens wijzigen. Bijvoorbeeld als uw kind is verhuisd en het adres bij ons niet meer klopt. Of als we een foutje hebben gemaakt in uw geboortedatum van uw kind of zijn of haar naam verkeerd hebben geschreven. Het gaat om het wijzigen van feitelijke gegevens. Een diagnose mag u en/of uw kind bijvoorbeeld niet wijzigen. Wel mag u en/of uw kind altijd een eigen zienswijze toevoegen aan het dossier, net als de uitkomst van een second opinion. Als u en/of uw kind de gegevens wilt wijzigen kunt u dit aangeven bij één van de behandelaars van uw kind.

  Wilt u of uw kind iets toevoegen aan het dossier of iets aan laten passen? Stuur een mail naar [email protected] of een brief een brief aan de directeur Patiëntenzorg, Kwaliteit & Veiligheid UMCG, huispostcode LA 10, postbus 30001, 9700 RB Groningen.

  Gegevens vernietigen

  U en/of uw kind mag vragen om het vernietigen van het hele dossier of een deel daarvan. Mail uw verzoek naar [email protected]. Of stuur een brief aan de directeur Patiëntenzorg, Kwaliteit & Veiligheid UMCG , huispostcode LA10, postbus 30001, 9700 RB Groningen. Stuur een kopie van het identiteitsbewijs van uw kind mee.

  In principe moet het UMCG gehoor geven aan uw verzoek tot (gedeeltelijke) vernietiging van uw dossier, maar niet in alle gevallen. Hiervan is sprake wanneer arts van uw kind van mening is dat het overduidelijk in uw eigen belang is het dossier of delen daarvan toch te bewaren. De arts is namelijk ook gebonden aan zijn zorgplicht. De arts kan dan samen met u en/of uw kind de vernietiging heroverwegen. De arts mag vernietiging ook weigeren als hij op grond van een wet of voorschrift verplicht is het dossier een bepaalde tijd te bewaren. Als het bijvoorbeeld gaat om financiële gegevens over de facturatie van de zorg zijn we verplicht deze 7 jaar te bewaren. Ook in het geval het voor iemand anders van groot belang is dat het dossier van uw kind bewaard blijft kan uw verzoek tot vernietiging worden geweigerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om het belang van uw kind in verband met erfelijke ziekten. De arts moet aan u en/of uw kind kunnen motiveren waarom hij of zij het dossier of delen daarvan niet wil vernietigen.

  Bent u of is uw kind het daar niet mee eens en wilt u of uw kind toch dat het dossier wordt vernietigd? Vraag dan uw arts om extra uitleg en ga in gesprek hierover. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een een klacht indienen. Afhankelijk van de leeftijd kind mag uw kind dat ook zelf doen.

  Zelf gegevens overdragen naar andere zorgverleners

  U en/of uw kind heeft het recht om de persoonsgegevens mee te nemen en over te dragen aan een ander ziekenhuis of zorgverlener. Dit wordt ook wel dataportabiliteit genoemd. Dit recht geldt alleen voor de gegevens die u en/of uw kind zelf actief en bewust aan het UMCG heeft verstrekt. Meetgegevens van een pacemaker of bloeddrukmeter horen daar ook bij. Het recht op dataportabiliteit geldt niet voor de informatie die de arts vaststelt op basis van de door u en/of uw kind verstrekte gegevens, zoals conclusies, diagnoses, vermoedens en behandelplannen.

 • Als u geen patiënt bent van het UMCG kan het toch zijn dat we een beperkt aantal persoonsgegevens van u verwerken. Dit gebeurt alleen als dit nodig is om contact met u te kunnen opnemen. Dit is het geval als u contactpersoon of wettelijk vertegenwoordiger wordt van onze patiënt, als u uw gegevens achterlaat bij het invullen van een webformulier of door het sturen van een e-mail naar ons. Deze gegevens zullen we niet langer bewaren dan nodig is. Bijvoorbeeld zolang uw naaste bij ons is opgenomen, of zolang als het duurt om uw vraag aan ons te beantwoorden. We geven uw gegevens niet aan derden zonder uw toestemming. Zie voor meer informatie over het verwerken van uw gegevens bij een bezoek aan onze website ons Cookiebeleid.

 • Het UMCG houdt zich aan de wetgeving rond de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacy disclaimer richt zich op sollicitanten. Alle privacygevoelige informatie die aan het UMCG wordt verstrekt, valt onder deze privacy disclaimer. Het UMCG spant zich naar alle redelijkheid in privacygevoelige informatie vertrouwelijk te behandelen en zal de informatie uitsluitend gebruiken voor de doeleinden zoals hieronder omschreven.

  Sollicitanten

  Als u solliciteert op een vacature geeft u daarmee toestemming aan het UMCG om uw persoonlijke gegevens (naam, adres, geboortedatum, inhoud CV, enzovoort) te gebruiken voor sollicitatiedoeleinden voor de desbetreffende vacature. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor deze vacature en alleen gedeeld met de medewerker(s) van het UMCG die direct betrokken zijn bij uw sollicitatie. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere  doeleinden en niet gedeeld met derden.

  Bewaartermijn

  Het UMCG bewaart de persoonlijke gegevens die u heeft ingevuld bij uw sollicitatie totdat de vacature is afgesloten. Daarna worden de gegevens geanonimiseerd, dat wil zeggen dat uw persoonlijke gegevens uit ons systeem worden verwijderd en dat wij uitsluitend niet tot de persoon herleidbare gegevens bewaren voor onze managementrapportages.
   

 • Privacy Statement UMCG Onderwijs & Opleiden

  Uw privacy als deelnemer aan een opleidings- en ontwikkelingsactiviteit bij het UMCG

  Wanneer u bij het UMCG een activiteit doet in het kader van persoonlijke of professionele ontwikkeling (cursus, opleiding, begeleidingstraject, etc.), verzamelen wij uw noodzakelijke persoonsgegevens. Hiervoor registreren en verwerken wij uw gegevens voor de duur van de opleidings- en ontwikkelingsactiviteit en een bepaalde periode daarna. We vinden uw privacy heel belangrijk, we gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We hebben maatregelen genomen om de gegevens goed te beschermen. In dit privacy statement wordt beschreven welke gegevens we verwerken en waarom. Ook vindt u hier informatie over uw rechten.

  Wat en waarom?

  Om goed onderwijs te kunnen verlenen en om studenten en medewerkers te kunnen opleiden en te begeleiden is het noodzakelijk een aantal persoonsgegevens te verwerken. Het gaat dan om contactgegevens zoals uw naam, adres, geboortedatum en emailadres. Dit hebben we nodig om u te kunnen identificeren en om ervoor te zorgen dat we u niet verwarren met een andere deelnemer. Afhankelijk van de specifieke opleidings- of ontwikkelactiviteit houden wij aanvullende gegevens bij zoals uw studieresultaten, worden in het onderwijsdossier uw voortgangsgegevens en cijfers bewaard en maken deelnemers een portfolio aan waarin hun resultaten worden bijgehouden door henzelf en door hun begeleiders. We verwerken uw persoonsgegevens op grond van de wettelijke verplichtingen die we hebben in het kader van het geven van goed onderwijs. Daarnaast verwerken we uw gegevens omdat we met u een overeenkomst aangaan voor het verzorgen van uw onderwijs. Voor alle gegevens geldt dat we niet méér gegevens zullen verwerken dan we nodig hebben om de opleidings- of ontwikkelactiviteit te kunnen verzorgen.

  Bewaartermijn

  We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het verzorgen van de opleidings- of ontwikkelactiviteit en de afwikkeling daarvan. In principe zullen we uw gegevens maximaal twee jaar bewaren na het einde van de cursus, opleiding of begeleidingstraject. Wanneer er echter een wettelijke bewaarplicht is kan dit langer zijn. Zo zullen we tentamenuitslagen en studieresultaten zolang bewaren tot deze zijn verlopen. Dat is tien jaar. Diploma’s en certificaten worden 30 jaar bewaard. Inschrijfgegevens van deelnemers 7 jaar. Scripties en andere vergelijkbare stukken bewaren we alleen als u daar zelf toestemming voor geeft. Deze worden dan opgenomen in een fysieke en/of elektronische bibliotheek en blijven beschikbaar voor andere geïnteresseerden.

  Gegevens inzien

  U heeft het recht te vragen welke gegevens van u worden verwerkt en om deze in te zien. U heeft daarbij ook het recht te weten waarvoor deze worden verwerkt, wie deze gegevens ontvangt en hoe lang deze worden bewaard. U mag ook vragen om een kopie van uw persoonsgegevens. Een kopie van uw gegevens wordt gratis aan u verstrekt. Als u meerder kopieën wilt ontvangen dan mogen we daar een redelijke vergoeding voor vragen.

  Gegevens wijzigen

  Wanneer u merkt dat uw persoonsgegevens niet correct of niet volledig staan geregistreerd, heeft u het recht deze te laten aanpassen of aan te vullen. We zullen dan zo snel mogelijk zorgen dat de juiste gegevens in onze systemen komen te staan. Zodra we weten dat bepaalde gegevens niet juist zijn, zullen we uw gegevens niet gebruiken totdat we de juistheid hebben gecontroleerd.

  Gegevens verwijderen

  U mag vragen om vernietiging van uw gegevens of van een deel van uw gegevens. Als er geen gegronde reden is om uw verzoek te weigeren zullen we uw gegevens verwijderen. Er zijn situatie waarin we niet aan uw verzoek kunnen voldoen. Bijvoorbeeld als we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te bewaren. Zo kunt u niet vragen om vernietiging van uw tentamenuitslagen of studieresultaten. Als het niet mogelijk is om bepaalde gegevens te vernietigen zullen we u de reden daarvan laten weten.

  Gegevens overdragen

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens mee te nemen en over te dragen aan een andere onderwijsinstelling. Dit wordt ook wel dataportabiliteit genoemd. Dit recht geldt alleen voor digitale gegevens en voor de gegevens die we van u hebben gekregen, bijvoorbeeld doordat u ze zelf aan ons heeft versterkt of door gebruik te maken van een dienst of apparaat die we voor de opleiding of cursus ter beschikking hebben gesteld.

  Verzoek tot inzage, wijzigen, verwijderen en overdracht indienen

  Waar u terecht kunt voor uw verzoek om inzage, wijzigen, vernietigen en het overdragen van uw gegevens hangt af van waar u onderwijs volgt:

  • Wenckebach Instituut: bent u deelnemer aan een opleidings- of ontwikkelactiviteit bij het Wenckebach Instituut? Stuur een mail aan [email protected].
  • Graduate School of Medical Sciences (GSMS): volgt u een training of opleiding bij de Graduate School of Medical Sciences (GSMS)? Neem dan contact op met [email protected]. Voor de GNK,THK en BW studenten geldt de procedure van de RUG, zie hieronder.
  • Rijksuniversiteit Groningen: bent u student bij de Faculteit medische wetenschappen en volgt u een studie Geneeskunde, Tandheelkunde of Bewegingswetenschappen dan kunt u terecht bij de RUG. Stuur een mail naar de RUG via [email protected]. Zie voor meer informatie ook de Algemene privacyverklaring van de RUG.
 • Als universitair ziekenhuis doen we veel wetenschappelijk onderzoek. Zo komen we meer te weten over gezondheid en ziekte. Die kennis helpt ons weer om ziekten beter te begrijpen, te behandelen en te voorkomen. Iedereen kan meedoen aan onderzoek, dus niet alleen patiënten van het UMCG.

  Voor veel wetenschappelijk onderzoek gebruiken we medische gegevens en lichaamsmateriaal van patiënten. Het gaat dan om materiaal en gegevens die we al van een patiënt hebben, bijvoorbeeld omdat iemand voor diagnostiek of behandeling bij ons is geweest. Soms vragen we ook of patiënten extra gegevens of lichaamsmateriaal willen geven om ons te helpen met onderzoek.

  Privacy

  Omdat het om uw gegevens en lichaamsmateriaal gaat, is ook bij wetenschappelijk onderzoek uw privacy belangrijk. We kunnen bijvoorbeeld niet (direct) zien van wie het materiaal of de gegevens zijn. Informatie zoals naam, adres en telefoonnummer zijn verwijderd of vervangen door een code of nummer. De plek waar en de software waarmee een onderzoek wordt gedaan, is goed beveiligd. De onderzoeken moeten altijd voldoen aan de wet- en regelgeving.

  Als we uw gegevens willen gebruiken voor een wetenschappelijk onderzoek, dan vragen we uw toestemming. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken. Soms kunnen we niet om toestemming vragen, bijvoorbeeld omdat iemand is overleden of erg moeilijk te vinden is. Dan mogen we onder strenge voorwaarden medische gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek, zonder toestemming te vragen.

  Wilt u niet dat uw gegevens of lichaamsmateriaal gebruikt worden voor onderzoek, dan kunt u ons dat laten weten. Hoe u dat doet leest u op de pagina Gebruik van medische gegevens en/of resterend lichaamsmateriaal.

  Gegevens inzien

  U mag altijd uw persoonsgegevens bekijken die voor het wetenschappelijk onderzoek zijn verzameld. Bijvoorbeeld:

  • zorggegevens uit uw patiëntendossier
  • gegevens die speciaal voor het wetenschappelijk onderzoek zijn verkregen, bijvoorbeeld via vragenlijsten

  U kunt gratis een kopie opvragen van die gegevens bij de onderzoeker die het wetenschappelijk onderzoek doet. U mag ook een beschrijving vragen waarin staat waarom en hoe uw gegevens in het wetenschappelijk onderzoek gebruikt zijn. Ook dat is gratis. De onderzoeker moet u dit geven als u daarom vraagt. Wilt u meer kopieën, dan vragen we voor de extra kopieën een redelijke vergoeding.

  Gegevens verbeteren

  Kloppen bepaalde gegevens niet? U kunt dit aangeven bij de onderzoeker, die kan de gegevens verbeteren. Het gaat dan alleen om gegevens zoals uw geboortedatum of e-mailadres. U moet wel kunnen laten zien dat de gegevens niet kloppen, bijvoorbeeld met een rijbewijs.

  Een ingevulde vragenlijst, diagnose of een uitslag van een meting kunt u niet laten aanpassen.

  Gegevens vernietigen

  Gegevens die we hebben verzameld en gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek bewaren we ongeveer 20 jaar, soms langer. Dat geldt ook voor uw contactgegevens zoals naam en adres. Dit doen we omdat we achteraf ook nog moeten kunnen controleren of een wetenschappelijk onderzoek goed gedaan en geldig is. U kunt wel aan de onderzoeker vragen of uw gegevens vernietigd kunnen worden in de toekomst. Gegevens die nog niet gebruikt zijn voor onderzoek, kunnen we meteen vernietigen.

  Voor gegevens die in een databank of een biobank staan, werkt het iets anders. Als u schriftelijke toestemming heeft gegeven, dan heeft u ook een intrekkingsformulier gekregen. Deze kunt u invullen en opsturen. Wij zorgen dan dat uw gegevens worden verwijderd. U krijgt daarvan een bevestiging. Als u de informatiebrief en het formulier niet meer heeft, kunt u deze opvragen bij de onderzoeker van de databank of biobank.