Rechten en regels voor de patiënt

Als patiënt heeft u rechten en plichten als het gaat om uw behandeling, uw eigen gegevens en uw medisch dossier.

Regels voor de patiënt

Arts juist informeren

De zorgverlener moet in staat zijn u goed te behandelen. Daarom bent u als patiënt verplicht uw zorgverlener zoveel mogelijk relevante informatie over uw gezondheidstoestand geven.

Rechten van de patiënt

Recht op informatie

Eén van de belangrijkste rechten voor u als patiënt is het recht op informatie. U krijgt informatie over uw ziekte, uw behandeling, de onderzoeken, de gevolgen en de risico’s van de behandeling. Als u iets niet begrijpt, vraag uw zorgverlener dan om meer uitleg.

Het tegenovergestelde is ook mogelijk. Als u bepaalde informatie niet wilt hebben, zal de zorgverlener u deze niet geven. Maar als dit een ernstig nadeel voor u of voor anderen kan opleveren, kan de zorgverlener uw verzoek ook weigeren en de informatie toch geven.

Toestemming geven

Voor ieder onderzoek en voor iedere behandeling die een zorgverlener doet, hebben we uw toestemming nodig. De zorgverlener kan dus niet op eigen houtje beslissen dat u behandeld of onderzocht moet worden. Bij kleine onderzoeken en behandelingen gaan wij er vanuit dat u stilzwijgend toestemming geeft. Dus dat u het eens bent met wat er gaat gebeuren. Bij ingrijpende onderzoeken of behandelingen vraagt de zorgverlener u wél apart om toestemming.

Medisch dossier

U heeft 4 verschillende rechten als het gaat om uw medisch dossier. Deze rechten zijn:

Recht op inzage van uw medisch dossier

U kunt van uw behandelend arts inzage krijgen in uw eigen medisch dossier. Hiervoor moet u een verzoek indienen bij uw behandelend arts of eventueel het hoofd van de afdeling waar u wordt behandeld.

Recht op een kopie van uw medisch dossier

Wilt u een kopie opvragen van (een deel van) uw medisch dossier? Stuur dan een e-mail aan [email protected]. U kunt ook een brief sturen aan het VMG Loket UMCG, huispostcode LA10, postbus 30001, 9700 RB Groningen. Zet in de e-mail of brief altijd uw telefoonnummer. U krijgt daarna van ons een aanvraagformulier met informatiebrief met daarin de procedure.

Stuur het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier naar het VMG Loket UMCG. Stuur alle relevante documenten mee die in de informatiebrief staan. Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen nemen we die in behandeling. U krijgt de kopie van het dossier meestal binnen 1 maand. Een kopie van het medisch dossier is gratis. Als u meer kopiën wilt, dan betaalt u daarvoor een redelijk bedrag.

Alleen in speciale gevallen kunt u een (deel van een) dossier van een overledene aanvragen. Informatie uit het medisch dossier blijft na het overlijden van de patiënt onder het medisch beroepsgeheim van de hulpverlener vallen. Nabestaanden hebben in principe geen recht op een kopie van het dossier van een overledene, tenzij sprake is van een uitzondering.

Recht om te verbeteren of aan te vullen

We bewaren een medisch dossier minstens 20 jaar. Binnen die 20 jaar mag u feitelijke onjuistheden laten verbeteren en uw dossier aanvullen. Dit kunt u vragen aan uw behandelend arts of eventueel het hoofd van de afdeling waar u wordt behandeld.

Recht op vernietiging

Wilt u gegevens uit uw medisch dossier laten vernietigen? U kunt hiervoor een aanvraagformulier met uitleg opvragen. Dat kan door een e-mail te sturen aan [email protected]. Of door een brief te sturen naar de directeur Patiëntenzorg, Kwaliteit en Veiligheid van het UMCG, huispostcode LA10, postbus 30001, 9700 RB Groningen.

Vul het aanvraagformulier in en stuur het naar directeur Patiëntenzorg, Kwaliteit en Veiligheid. Stuur bij uw verzoek een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen nemen we hem in behandeling. Dat is gratis en duurt meestal niet langer dan 3 maanden. De kopie van uw identiteitsbewijs vernietigen we direct na de identiteitscontrole. We laten u weten wanneer uw dossier is vernietigd.

Recht op privacy

De zorgverlener moet zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. Alleen personen die direct betrokken zijn bij uw onderzoek of behandeling, mogen patiëntgegevens inzien. De zorgverlener mag uw gegevens nooit zonder uw nadrukkelijke toestemming aan anderen verstrekken. Het is gebruikelijk dat uw huisarts bericht krijgt over uw behandeling. U heeft het recht zelf te beslissen welke informatie aan wie mag worden verstrekt. In ons privacystatement staat hoe wij hiermee omgaan.

We delen met bepaalde instanties wel uw gegevens, zonder dat we daarvoor uw toestemming vragen. Deze gegevens worden gebruikt voor kwaliteitsregistraties, met als doel het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Denk hierbij aan wetenschappelijk onderzoeken, statistieken, enzovoort. Van de patiëntgegevens die ze gebruiken kan niemand achterhalen dat ze van u zijn. Voorbeelden van zulke instellingen zijn:

Privacy en overlijden

Als een patiënt overlijdt, betekent dat niet dat diens privacy niet meer beschermd hoeft te worden. Ook na de dood van een patiënt hebben anderen geen recht op inzage in het dossier van de overledene.