Verwijsinformatie Universitair Centrum Psychiatrie

Voor aanmelding, crisis en collegiaal overleg kunt u als verwijzer terecht bij de Aanmeldservice Universitair Centrum Psychiatrie (UCP).

Wie kan verwijzen?

Huisarts, psychiater, klinisch psycholoog

Verwijsprocedure

Regulier

 • Huisarts verwijst via ZorgDomein, tenzij de patiënt al in zorg is bij een specialistische GGZ-instelling. Dan verloopt de verwijzing via die instelling.
 • Specialistische GGZ-instelling verwijst via een verwijsbrief en het ingevulde 'Aanmeldformulier externe verwijzers' naar Aanmeldservice UCP (mail: aanmeldservice@psy.umcg.nl; fax: (050) 361 90 49). Dit geldt ook voor het aanvragen van een second opinion.
 • Patiënt krijgt uitnodigingsbrief met afspraak thuis.

Urgent

Patiënt wordt binnen 14 dagen gezien

 • Verwijzer stuurt mail, fax of meldt telefonisch aan bij Aanmeldservice UCP. Huisarts kan ook digitaal verwijzen via Zorgdomein.
 • Patiënt wordt gebeld en/of schriftelijk uitgenodigd.

Acuut

Patiënt wordt binnen 24 uur gezien. Lees meer informatie voor verwijzers over de beoordeling van patiënten in crisis door het UCP.

 • Verwijzer meldt patiënt telefonisch aan bij Aanmeldservice UCP (tel: (050) 361 88 80)
 • Patiënt wordt gebeld
 • Acute beoordelingen verlopen via Aanmeldservice UCP, bereikbaar van ma - vrij, tussen 8.00 - 16.30 uur
 • Patiënten die al in behandeling zijn bij het UCP kunnen 7 x 24 uur een beroep doen op crisiszorg op locatie UCP
 • Voor acute aanmeldingen van nieuwe patiënten buiten kantoortijden kan verwijzer bellen naar de crisisdienst van Lentis voor een beoordeling op de Crisisbeoordelingslocatie Lentis, telefoon (050) 522 37 22

Wachttijden

Bekijk de wachttijden.

Specifieke verwijsinformatie

 • Voor wie

  Voor patiënten met ernstige, complexe, therapieresistente angst- en dwangstoornissen. Met name paniekstoornis (met of zonder agorafobie), sociale fobie en obsessieve compulsieve stoornissen.

  Inclusiecriteria:

  • 18-60 jaar
  • Er is sprake van (een vermoeden van) een angst- en/of dwangstoornis als primaire diagnose en deze wordt als primair aangrijpingspunt voor behandeling geacht
  • De patiënt heeft voor betreffende diagnose minimaal 2 behandelingen volgens de richtlijn gevolgd, waarvan minimaal 1 CGT in de sGGZ, zonder het gewenste effect
  • Er moet sprake van zijn enig ziekte-inzicht (ergens weten dat angst irreëel/ buitenproportioneel is)
  • Bij diagnose autisme spectrum stoornis: inbedding elders en/of behandeling elders (gehad)
  • De inschatting moet zijn dat de patiënt in enige mate van CGT en/of medicatie kan profiteren.

  Exclusiecriteria:

  • Verslavingsproblematiek
  • Wanneer er sprake is van (een vermoeden van) een andere diagnose die te veel interfereert met de (CGT- en/of medicamenteuze) behandeling voor de angst- of dwangstoornis, of met het groepsproces van de deeltijdbehandeling, zoals persoonlijkheidsproblematiek, hechtingsproblematiek, ontwikkelingsproblematiek, trauma-gerelateerde problematiek en/of uitgebreide psychosociale problematiek. In dat geval is op zijn minst inbedding/behandeling elders de voorwaarde
  • IQ <70

 • Voor wie

  Voor patiënten met een (vermoeden) van een bipolaire stoornis.

  Inclusie:

  • een voor manie suspecte episode, die al wel is uitgevraagd door de verwijzen. Bij voorkeur ondersteund met een 'positieve' MDQ, een screeningsinstrument voor bipolaire stoornissen. Het enkel noemen van de aanwezigheid van 'stemmingswisselingen' is onvoldoende
  • leeftijd tussen 18-28 jaar (jongvolwassenen)
  • indien leeftijd tussen 28-60 jaar, dan dienen tevens tertiaire kenmerken aanwezig te zijn, zoals rapid cycling, zwangerschap, nierfunctiestoornissen bij lithiumgebruik

  Exclusie

  • >60 jaar
  • indien het vermoeden bestaat dat er een andere primaire diagnose is of er uitgebreide psychosociale problematiek bestaat en outreachende zorg verwacht kan worden

 • Voor wie

  Patiënten die in het dagelijks leven (bijna) zijn vastgelopen door psychische klachten.

  Bekijk meer informatie over Deeltijdbehandeling Algemene Psychiatrie (DAP)


 • Voor wie

  Patiënten met een depressie die tenminste 2 behandelingen (medicamenteus en/of psychotherapeutisch) uit de Multidisciplinaire Richtlijn Depressie hebben gehad en die daarmee onvoldoende of niet zijn hersteld. Depressies die atypisch verlopen of (diagnostisch) gecompliceerd worden door (somatische en/of psychiatrische) comorbiditeit.

  Bijzonderheden

  • Patiënten kunnen worden verwezen naar de polikliniek Depressie voor een second opinion of voor behandeling. Let op: de polikliniek Depressie kan een behandeling niet altijd zelf uitvoeren of overnemen. Dit om de beschikbare capaciteit zo goed mogelijk te benutten voor diagnostiek en advisering.
  • Bij zowel een second opinion als verwijzingen voor behandeling wordt na de diagnostiek een behandeladvies geformuleerd en met de patiënt en de verwijzer besproken hoe en waar dit advies gerealiseerd kan worden.
  • Aan verwijzers wordt verzocht de behandelrelatie niet te (laten) verbreken totdat dit behandeladvies gegeven is.
  • Behandeling op de polikliniek Depressie vindt plaats conform de Multidisciplinaire Richtlijn Depressie en kan bestaan uit een medicamenteuze vervolgstap, psychologische behandeling of een combinatie van beide. Uiteraard is er aandacht voor voorlichting (psycho-educatie) voor patiënten en naasten.
  • Patiënten kunnen ook verwezen worden voor innovatieve behandelingen met chronobiologische interventies, ketamine en transcraniële magnetische stimulatie. Op indicatie kunnen patiënten meedoen aan vaktherapeutische interventies (running, PMT, beeldende therapie en trajectbegeleiding).
  • De polikliniek heeft een nazorgprogramma, gericht op recidiefpreventie. Verder vindt wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe behandelingen plaats op de polikliniek. Deelname hieraan is op basis van vrijwilligheid en een informed consent.


 • Voor wie

  Mensen van 17 jaar en ouder die vanwege een groot onbehagen met hun geboortegeslacht een medische behandeling willen om zo een meer bij de genderidentiteit passend uiterlijk te krijgen.

  Bekijk meer informatie over genderdysforie

  Wat

  Medisch-specialistische behandeling door het Genderteam, klinisch en poliklinisch.

  Medewerkers

  • Prof. dr. R.A. Schoevers, Psychiatrie
  • Prof. dr. H.W. Nijman, Gynaecologie
  • Prof. dr. P.M.N. Werker, Plastische chirurgie
  • Genderteam

 • Voor wie

  Deze acute deeltijdbehandeling is gericht op het herstellen van het oude evenwicht bij psychiatrische en ernstige psychosociale problematiek. De behandeling is in deeltijd.

  Wat

  Met de acute deeltijdbehandeling worden opnames vaak voorkomen of verkort. Het behandelprogramma duurt maximaal 12 weken. Het programma loopt van maandag tot en met vrijdag (de ochtenden) en is in groepsverband.


 • Voor wie

  Voor mensen van 60 jaar en ouder met een specialistische GGZ-zorgvraag. Er zijn geen verwijsredenen bij voorbaat uitgesloten. Ons speerpunt betreft affectieve stoornissen (depressie, angst, onverklaarde lichamelijke klachten), zowel in zuivere vorm als met comorbide persoonlijkheidsproblematiek, verslaving en/of lichamelijke ziekten.

  Lees meer over ouderen en psychische aandoeningen

  Wat

  Het zorgprogramma ouderenpsychiatrie betreft zowel een poliklinisch team, 2-daagse deeltijdbehandeling en een klinische afdeling. Wij werken nauw samen met het Universitair Centrum Ouderengeneeskunde en de afdeling Neurologie bij comorbide lichamelijke ziekten en/of cognitieve stoornissen.

  Na verwijzing wordt bepaald of patiënt wordt uitgenodigd voor 2 afspraken: 

  • Eén bij de ouderenpsychiater (of psychiater i.o.) en 
  • Eén bij een psychologisch medewerker voor verfijning diagnostiek.

  Of de patiënt wordt uitgenodigd voor de dagdiagnostiek, waarbij 6 afspraken op één dag worden gepland.


 • Voor wie

  • Voor ​patiënten met voor het eerst een psychose, of bij wie korter dan 5 jaar geleden de diagnose is gesteld van een psychotische aandoening
  • Voor patiënten met langer bestaande psychose en daarbij speciale problematiek (zoals bewegingsstoornissen, onvoldoende reactie op gebruikelijke behandelingen)
  • Voor patiënten waarbij behoefte is aan een second opinion
  • Voor patiënten die stemmen horen

  Lees hier meer over een psychose

  Wat

  Wij bieden multidisciplinaire diagnostiek en (mede)behandeling van volwassenen die (voor de eerste keer) psychotische klachten hebben. Behandeling kan zowel poliklinisch als klinisch worden geboden. Wij bieden specialistische, outreachende en persoonlijke behandeling in de hele provincie Groningen.

  We kunnen meedenken met behandelaars, zowel informeel als in het kader van second opinion.

  Bijzonder aanbod is VR-exposure en cognitieve gedragstherapie bij wanen, traumabehandeling na psychose, copingtraining bij stemmen horen, studietrajectbegeleiding, Individuele Plaatsing en Steun, lotgenotencontact, familieavonden bij eerste psychose, psycho-educatie bij eerste psychose, leefstijltraining en de Thuiskamer voor onze adolescente patiënten.

  Bijzonderheden

  Als intensieve behandeling noodzakelijk is, kan worden verwezen naar de (open) kliniek van de afdeling Psychose.


 • Voor wie

  Voor patiënten die last hebben van lichamelijke klachten waarvoor geen lichamelijke of medische oorzaak wordt gevonden. Soms is er wel een medische oorzaak, maar is er geen verklaring voor de ernst van de klachten. Vaak lijken er ook psychische factoren zoals stress of angst mee te spelen.

  Medisch-specialistische behandeling, poliklinisch. In een groep, met trainingen en therapieën.

  Lees meer over somatische symptoomstoornis


Contactgegevens

Postadres

Universitair Centrum Psychiatrie
t.a.v. Aanmeldservice UCP
HPC CC30
Postbus 30.001
9700 RB Groningen

Mail: aanmeldservice@psy.umcg.nl
Tel:  (050) 361 88 80
Fax: (050) 361 90 49

Bezoekadres

UCP, noordzijde UMCG-terrein
Ingang 32