Bureau Inkoop

Contactgegevens

Op werkdagen kunt u Bureau Inkoop bereiken op de volgende telefoonnummers:

 • Algemene informatie: (050) 361 32 04
 • Orderbeheer- en contractbeheer: (050) 361 13 98
 • Inkoop medisch: (050) 361 39 34
 • Inkoop facilitair medisch ondersteunend:
  • Laboratoriumartikelen: (050) 361 33 06/361 18 57
  • ICT artikelen: (050) 361 47 66
  • Kantoorartikelen, kleding, voeding, schoonmaakartikelen en drukwerk: (050) 361 04 20
 • Inkoop techniek en meubilair: (050) 361 39 02

e-mailadres: info@ink.umcg.nl

Bezoekadres

L.J. Zielstraweg 2,
9713 GX Groningen.

Postadres

Universitair Medisch Centrum Groningen
Bureau Inkoop
Hanzeplein 1
Postbus 30.001
9700 RB Groningen

Factuuradres

Het factuuradres is:
UMCG Zorg
Crediteurenadministratie
Postbus 998
9700 AZ Groningen

Afleveradres

Goederen voor het UMCG kunnen afgeleverd worden op het volgende adres:
Logistiek Centrum Eemspoort - UMCG
Jeverweg 3
9723 JE  Groningen
 

 • U vindt de inkoopvoorwaarden hieronder (26 pag.). De inkoopvoorwaarden zijn gebaseerd op de Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg en zijn onder ​​​de titel Algemene Inkoopvoorwaarden UMCG gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder depotnr. 01169570.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de dienst Inkoop via telefoonnummer: (050) 361 32 04.


 • Eén centraal adres

  Facturen voor de zorgorganisatie van het UMCG aan het Hanzeplein 1 te Groningen kunt u uitsluitend sturen naar: 

  UMCG - Zorg
  Centrale Crediteurenadministratie
  Postbus 998
  9700 AZ Groningen

  of per PDF indienen aan crediteuren@umcg.nl

  Let op: bovengenoemd centraal factuuradres is geen afleveradres voor goederen.

  Eisen aan factuur voor garantie afhandeling en betaling

  Het UMCG garandeert u een afhandeling en betaling conform de contractuele voorwaarden als uw factuur de volgende gegevens bevat:

  • inkoopordernummer UMCG (indien bekend)
  • de naam van de besteller/opdrachtgever van het UMCG
  • het UMCG kostenplaatsnummer of projectnummer
  • het factuurnummer en de datum
  • een gespecificeerd BTW-bedrag
  • een omschrijving van de geleverde diensten/goederen
  • uw IBANrekeningnummer
  • uw BTW-identificatienummer

  Facturen met handmatige correcties en onvolledige facturen neemt het UMCG niet in behandeling.


 • In opdracht van de NVZ vereniging van ziekenhuizen (NVZ) en Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) is dit convenant opgesteld. Dit Convenant Medische Technologie wordt mede onderschreven door Revalidatie Nederland (RN). Deze integrale bekrachtiging is een logisch vervolg op eerdere documenten over medische technologie zoals de NVZ Praktijkgidsen, de Leidraad Medische Technologie van de Orde van Medisch Specialisten en de Staat van de Gezondheidszorg 2008 (SGZ2008) van de IGZ.

  Convenant veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis 


 • Met enerzijds een blijvende druk op beschikbare financiële middelen en anderzijds de ambitie te innoveren en te verbeteren is een goed georganiseerd inkoopproces belangrijk voor het UMCG. Medewerkers van het UMCG hechten groot belang aan de betrokkenheid van Bureau Inkoop bij hun aankopen en verwachten  daarbij een duidelijke toegevoegde waarde. 

  ´Ons werk steeds beter doen´ is ons uitgangspunt bij kwaliteitszorg: Kwaliteitszorg binnen Bureau Inkoop is dus niet een eenmalige activiteit, maar is iets waar iedereen dagelijks mee bezig is. Hierbij gaan wij uit van het credo ´afspraak is afspraak´: Duidelijke afspraken met elkaar maken en deze vervolgens ook nakomen; met elkaar, met onze interne klanten én onze leveranciers. 

  Bureau Inkoop is sinds 2005, als één van de eerste organisatieonderdelen, ISO-9001 gecertificeerd. Dit betekent onder andere dat onze werkprocessen eenduidig zijn beschreven, wij  jaarlijks de prestaties van onze belangrijkste leveranciers meten en periodiek een intern klanttevredenheidsonderzoek houden. Dit alles om nog beter aan te kunnen sluiten op de wensen en behoefte van onze interne klanten.

  Certificering van ons kwaliteitssysteem is niet een doel op zich, maar slechts een middel om goede kwaliteit te garanderen en onszelf continu te verbeteren. Dit sluit vooral goed aan bij de bewustwording dat een voortdurende verbetering van de kwaliteit van ook ónze dienstverlening van belang is voor een optimale patiëntenzorg en de financiële huishouding van het UMCG.

  Kortom, het continu verbeteren van de kwaliteit van onze activiteiten en dienstverlening is een onderwerp dat ons allen dagelijks aangaat !

  Hans Bax
  Hoofd Inkoop


 • Fabrikanten of leveranciers van (Steriele) Medische Hulpmiddelen Middelen die producten uit de UMCG-organisatie willen terugroepen, dienen dit per email aan het UMCG kenbaar te maken via het digitale loket dim@umcg.nl. In deze mail dient duidelijk te worden omschreven:

  • waarom de betreffende recall wordt uitgevoerd,
  • wat de specificaties van de recall zijn, 
  • om welk(e) product(en) het gaat,
  • welke charges hiervan zijn geleverd aan het UMCG, 
  • hoe de verdere afhandeling van de recall richting de leverancier is, 
  • contactpersoon / contactgegevens van de betreffende leverancier,
  • inkoop ordernummer​.

  Deze digitale melding dient te worden gevolgd door een schriftelijke bevestiging (waarin ook bovengenoemde onderwerpen zijn opgenomen). Deze schriftelijke bevestiging dient te zijn geadresseerd aan de Raad van Bestuur van het UMCG. 
   


 • Om de kwaliteit van de service- en onderhoudsafspraken goed te waarborgen, is er een Standaard Service Overeenkomst (SSO) UMCG ontwikkeld. Deze SSO is gebaseerd op de landelijk ontwikkelde Standaard Service Overeenkomst (zie o.a. WIBAZ, FHI en NVILG). Met deze SSO hebben het UMCG en de leveranciers de beschikking over een standaarddocument waarin alle relevante onderdelen voor service en onderhoud aan (medische) apparatuur zijn opgenomen. 
  Via de link onder aan deze pagina kunt u het document downloaden in pdf-formaat (7 pagina's).

  Standaard contract
  Standaard service overeenkomst