Bureau Inkoop

Contactgegevens

Op werkdagen kunt u Bureau Inkoop bereiken op de volgende telefoonnummers:

 • Algemene informatie: (050) 361 32 04
 • Orderbeheer- en contractbeheer: (050) 361 13 98
 • Inkoop medisch: (050) 361 39 34
 • Inkoop facilitair medisch ondersteunend:
  • Laboratoriumartikelen: (050) 361 33 06/361 18 57
  • ICT artikelen: (050) 361 47 66
  • Kantoorartikelen, kleding, voeding, schoonmaakartikelen en drukwerk: (050) 361 04 20
 • Inkoop techniek en meubilair: (050) 361 39 02

e-mailadres: info@ink.umcg.nl

Bezoekadres

L.J. Zielstraweg 2,
9713 GX Groningen.

Postadres

Universitair Medisch Centrum Groningen
Bureau Inkoop
Hanzeplein 1
Postbus 30.001
9700 RB Groningen

Factuuradres

Het factuuradres is:
UMCG Zorg
Crediteurenadministratie
Postbus 998
9700 AZ Groningen

Afleveradres

Goederen voor het UMCG kunnen afgeleverd worden op het volgende adres:
Logistiek Centrum Eemspoort - UMCG
Jeverweg 3
9723 JE  Groningen

 • U vindt de Algemene Inkoop Voorwaarden hieronder (17 pagina's). De Inkoopvoorwaarden zijn in mei 2021  aangepast in verband met gewijzigde wet- en regelgeving en zijn gebaseerd op de inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg en zijn onder de titel Algemene Inkoop Voorwaarden UMCG gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder KvKnr: 01169570.

  Te weten aanpassingen in verband met:

  • Invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Reeds van toepassing sinds mei 2018.
  • Invoering van de EU regelgeving op het gebied van medische hulpmiddelen per mei 2021, te weten de: “ EU verordening 2017-745 Medical Device Regulation (MDR)”. 
  • Kleine tekstuele onvolkomenheden. 

  Extra artikelen (14.8 – 14.15) zijn toegevoegd op basis van handvat NFU expertteam beschikbaarheid (MDR).
   
  De wijziging van de Inkoopvoorwaarden zoals bijgevoegd is vastgesteld door NFU-S&F en NFU-PB na afstemming met Hoofden JZ (RadboudUMC, ErasmusMC en AmsterdamUMC).


 • Eén centraal adres

  Facturen voor de zorgorganisatie van het UMCG aan het Hanzeplein 1 te Groningen kunt u uitsluitend sturen naar: 

  UMCG - Zorg
  Centrale Crediteurenadministratie
  Postbus 998
  9700 AZ Groningen

  of per PDF indienen aan crediteuren@umcg.nl

  Let op: bovengenoemd centraal factuuradres is geen afleveradres voor goederen.

  Eisen aan factuur voor garantie afhandeling en betaling

  Het UMCG garandeert u een afhandeling en betaling conform de contractuele voorwaarden als uw factuur de volgende gegevens bevat:

  • inkoopordernummer UMCG (indien bekend)
  • de naam van de besteller/opdrachtgever van het UMCG
  • het UMCG kostenplaatsnummer of projectnummer
  • het factuurnummer en de datum
  • een gespecificeerd BTW-bedrag
  • een omschrijving van de geleverde diensten/goederen
  • uw IBANrekeningnummer
  • uw BTW-identificatienummer

  Facturen met handmatige correcties en onvolledige facturen neemt het UMCG niet in behandeling.


 • In opdracht van de NVZ vereniging van ziekenhuizen (NVZ) en Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) is dit convenant opgesteld. Dit Convenant Medische Technologie wordt mede onderschreven door Revalidatie Nederland (RN). Deze integrale bekrachtiging is een logisch vervolg op eerdere documenten over medische technologie zoals de NVZ Praktijkgidsen, de Leidraad Medische Technologie van de Orde van Medisch Specialisten en de Staat van de Gezondheidszorg 2008 (SGZ2008) van de IGZ.

  Convenant veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis 


 • Missie

  Een adequate afdeling Inkoop bouwt mee aan de toekomst van gezondheid, in patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en vervolgopleidingen. Het draagt bij aan het betaalbaar houden van de gezondheidszorg door de inkoop van materiaal, apparatuur, diensten en kennis efficiënt, doelmatig en rechtmatig te verzorgen. En het draagt bij aan de kwaliteit van de gezondheidszorg door ons in te zetten voor de beschikbaarheid van de juiste middelen, apparatuur en kennis op het juiste moment.

  Visie

  Inkopen doen we samen. Dat betekent dat we duidelijke afspraken maken over wat er van de afdeling inkoop verwacht kan worden en wat de afdeling Inkoop verwacht van zijn opdrachtgevers. Samen zorgen we ervoor dat we rationele en beargumenteerde keuzes maken. Samen kopen we goed in.
  Voor ons zijn drie uitgangspunten vanzelfsprekend:

  1. we werken op een goede manier samen met elkaar, onze klanten, de leveranciers en de ketenpartners

  2. we zijn klantgericht en dienstverlenend

  3. we zijn pro-actief en denken in mogelijkheden

  Afdeling Inkoop valt organisatorisch onder, UMC- staf, Financiën en Control


 • Met de continue druk op beschikbare financiële middelen binnen de Nederlandse gezondheidszorg en het UMCG wordt een goed georganiseerd inkoopproces steeds belangrijker. Afdelingen en directoraten van het UMCG hechten steeds meer belang aan de betrokkenheid van de afdeling Inkoop bij hun aankopen en verwachten van de afdeling Inkoop daarbij een duidelijke toegevoegde waarde. En daar hebben ze ook recht op!

  Als afdeling Inkoop vinden wij het belangrijk dat we tijdig betrokken worden bij elke fase van het inkoopproces: specificeren, selecteren, contracteren, bestellen, bewaken, nazorg.

  De uitvoering van onze werkzaamheden geschiedt in nauwe afstemming met onze interne klanten/gebruikers, ondersteunende organisatieonderdelen en leveranciers. Hierbij willen wij slagvaardig op de wensen en behoeften van onze interne klanten inspelen. 
  Duidelijke afspraken met elkaar maken en deze ook nakomen; met elkaar, met onze interne klanten en onze leveranciers.

  Het UMCG beschikt over een ISO 9001:2008 (en NEN 15224:2012) certificaat voor alle kerntaken.  Vanaf 2015 zijn alle ISO-normen uitgegaan van dezelfde ‘high level structure’ daar valt de afdeling inkoop ook onder. In 2019 heeft het UMCG het ISO 9001:2015 (Healthcare) behaalt voor alle kerntaken.


 • Fabrikanten of leveranciers van (Steriele) Medische Hulpmiddelen Middelen die producten uit de UMCG-organisatie willen terugroepen, dienen dit per email aan het UMCG kenbaar te maken via het digitale loket dim@umcg.nl. In deze mail dient duidelijk te worden omschreven:

  • waarom de betreffende recall wordt uitgevoerd,
  • wat de specificaties van de recall zijn, 
  • om welk(e) product(en) het gaat,
  • welke charges hiervan zijn geleverd aan het UMCG, 
  • hoe de verdere afhandeling van de recall richting de leverancier is, 
  • contactpersoon / contactgegevens van de betreffende leverancier,
  • inkoop ordernummer​.

  Deze digitale melding dient te worden gevolgd door een schriftelijke bevestiging (waarin ook bovengenoemde onderwerpen zijn opgenomen). Deze schriftelijke bevestiging dient te zijn geadresseerd aan de Raad van Bestuur van het UMCG. 
   


 • Om de kwaliteit van de service- en onderhoudsafspraken goed te waarborgen, is er een Standaard Service Overeenkomst (SSO) UMCG ontwikkeld. Deze SSO is gebaseerd op de landelijk ontwikkelde Standaard Service Overeenkomst (zie o.a. WIBAZ, FHI en NVILG). Met deze SSO hebben het UMCG en de leveranciers de beschikking over een standaarddocument waarin alle relevante onderdelen voor service en onderhoud aan (medische) apparatuur zijn opgenomen. 
  Via de link onder aan deze pagina kunt u het document downloaden in pdf-formaat (7 pagina's).

  Standaard contract
  Standaard service overeenkomst