• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers

De patiënt

Print 

Plichten van de patiënt

Arts juist informeren

De zorgverlener moet in staat zijn u goed te behandelen. Daarom bent u als patiënt verplicht uw zorgverlener zoveel mogelijk relevante informatie over uw gezondheidstoestand te verschaffen.

Rechten van de patiënt

Recht op informatie

Eén van de belangrijkste patiëntenrechten is het recht op informatie. U hoort begrijpelijke informatie te krijgen over uw ziekte, uw behandeling, de onderzoeken, de gevolgen en de risico’s van de behandeling. Als u vindt dat u niet voldoende of niet helder genoeg bent geïnformeerd, kunt u de zorgverlener om meer uitleg vragen.

Het tegenovergestelde is ook mogelijk. Als u bepaalde informatie niet wilt hebben, zal de zorgverlener u deze niet geven. Als dit echter ernstig nadeel voor u of voor anderen kan opleveren, kan de zorgverlener uw verzoek ook weigeren en de informatie toch geven.

Toestemming

Voor ieder onderzoek en voor iedere behandeling die een zorgverlener uitvoert, is uw toestemming nodig. De zorgverlener kan dus niet op eigen houtje beslissen dat u behandeld of onderzocht moet worden. Bij kleine onderzoeken en behandelingen kan de zorgverlener ervan uitgaan dat u stilzwijgend toestemming geeft. Bij ingrijpende onderzoeken of behandelingen vraagt de zorgverlener u expliciet om toestemming.

Medisch dossier

Er zijn vier verschillende rechten te onderscheiden ten aanzien van uw medisch dossier. Deze rechten zijn:

 • Recht op inzage: u kunt van uw behandelend arts inzage krijgen in uw eigen medisch dossier. Hiervoor moet u een verzoek indienen bij uw behandelend arts of eventueel het hoofd van de afdeling waar u wordt behandeld.
 • Recht op een kopie: u kunt kopieën krijgen van de gegevens uit uw dossier. Hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij het hoofd van de afdeling waar u wordt/werd behandeld of bij het UMCG, secretariaat Juridische Zaken, huispostcode LB41, postbus 30001, 9700 RB Groningen. Indien u ook een kopie van gemaakte foto's wilt ontvangen, dit graag expliciet in uw verzoek vermelden. Zet uw handtekening onder uw verzoek en stuur een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Voor de kopie van uw medische gegevens brengt het UMCG een vergoeding in rekening.
 • Recht om te verbeteren / aan te vullen: een medisch dossier wordt minimaal vijftien jaar bewaard. Binnen die vijftien jaar heeft u het recht feitelijke onjuistheden te laten verbeteren en uw dossier te laten aanvullen. Hiervoor kunt u een verzoek indienen bij uw behandelend arts of eventueel het hoofd van de afdeling waar u wordt behandeld.
 • Recht op vernietiging: u heeft het recht gegevens uit uw medisch dossier te laten vernietigen. Hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij de directeur Medische Zaken van het UMCG, huispostcode LA10, postbus 30001, 9700 RB Groningen.
  Stuur bij uw verzoek een kopie van uw identiteitsbewijs mee.

Recht op privacy

De zorgverlener moet zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. Alleen personen die direct betrokken zijn bij uw onderzoek of behandeling, mogen patiëntgegevens inzien. De zorgverlener mag uw gegevens nooit zonder uw nadrukkelijke toestemming aan anderen verstrekken. Het is gebruikelijk dat uw huisarts bericht krijgt over uw behandeling. U heeft het recht zelf te beslissen welke informatie aan wie mag worden verstrekt.

Wanneer een patiënt overlijdt, betekent dat niet dat diens privacy niet meer beschermd hoeft te worden. Ook na de dood van een patiënt hebben anderen geen recht op inzage in diens dossier.

Bepaalde instellingen maken gebruik van patiëntengegevens zonder dat iemand kan achterhalen dat ze van u afkomstig zijn. Deze gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, statistieken, etcetera. Voorbeelden van zulke instellingen zijn:

 • Kiwa Carity (voorheen Prismant en later Kiwa Prismant);
 • Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL);
 • Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA).

Meer informatie over deze instellingen vindt u via de links onder aan deze pagina.

 Praktisch
Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram