Patiëntervaringsmeting in het UMCG

De ervaringen van onze patiënten in het UMCG vertellen ons wat wij goed doen of wat beter kan. De uitkomsten van de meting gebruiken we om de kwaliteit van onze zorg te monitoren en te verbeteren. Het meten van de ervaringen doen we met vragenlijsten die we samen met de andere UMC’s hebben ontwikkeld en die in alle UMC’s worden gebruikt.

Thema's

De vragenlijsten gaan over thema’s die belangrijk zijn voor de patiënt. Bijvoorbeeld of de organisatie en afstemming van de zorg goed is, of de informatie duidelijk en helder is, of de familie betrokken is bij de zorg en of we rekening houden met de voorkeuren van de patiënt. De vragenlijsten zijn gebaseerd op internationale vragenlijsten van het Picker Institute en ze zijn getest met patiënten of ze bijvoorbeeld compleet en begrijpelijk genoeg zijn. 

Omdat alle UMC’s dezelfde vragenlijsten gebruiken, kunnen we de ervaringen van onze patiënten ook vergelijken met die van andere UMC’s. Zo kunnen we van elkaar leren. 

Invullen vragenlijst

Bent u patiënt in het UMCG en hebben we uw e-mailadres? Dan sturen we u na een bezoek aan een van onze poliklinieken of een ziekenhuisopname via e-mail een uitnodiging om mee te doen aan het onderzoek. In de e-mail staat een link naar het onderzoek. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. 

Het onderzoek gaat over uw (fysieke of beeldbel- of bel)afspraak op de polikliniek, over uw opname of aan een bezoek aan de spoedeisende hulp afdeling. U krijgt maximaal 2 maal per jaar een vragenlijst na een poliklinisch bezoek, een ziekenhuisopname of een bezoek aan de SEH.. ​Op deze manier proberen we de hoeveelheid vragenlijsten die u kunt ontvangen te beperken.

Het onderzoek ​​is anoniem

Of u meedoet, beslist u zelf. Wij kunnen niet zien of u meedoet of niet. Als u wel meedoet, dan is dat anoniem. We kunnen dus ook niet zien wie welke antwoorden heeft gegeven. Hoe wij omgaan met uw gegevens staat in onze uitgebreide privacyverklaring.

Het onderzoek zelf doet Expoints, een onafhankelijk onderzoeksbureau. Zij sturen de uitnodigingen namens ons en verwerken de uitkomsten zodat de UMC’s die anoniem terugkrijgen. 

Afmelden en v​ragen

Als u wordt uitgenodigd en niet wilt meedoen dan kunt u zich afmelden via de uitnodigingsmail. Als u zich afmeldt, dan is dat alleen voor deze vragenlijst. Andere vragenlijsten kunt u nog wel krijgen. U kunt ook nog gevraagd worden om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek.​

Wilt u geen uitnodiging meer ontvangen voor dit onderzoek? Of heeft u vragen over het onderzoek? Stuur dan een e-mail naar ervaringsmeting@umcg.nl.

 • Patiëntervaringen tijdens de ziekenhuisopname

  In de tweede helft van 2021 hebben 2.158 patiënten na een ziekenhuisopname de Patiëntervaringsmeting (PEM) ingevuld. Zij geven gemiddeld een 8,6 als rapportcijfer.

  Wat gaat goed?

  • Dossierkennis arts
  • Vertrouwen in arts
  • Vertrouwen in verpleegkundige
  • Geen tegenstrijdige informatie
  • Meebeslissen door patiënt over onderzoek en behandeling
  • Uitleg over voor- en nadelen behandeling
  • Betrekken patiënt bij het ontslag
  • Informatie waarop te letten na ontslag
  • Ervaren respect
  • Gevoel van veiligheid

  Wat kan beter?

  • Tijd op de wachtlijst
  • Tijd die de verpleegkundige voor de patiënt heeft
  • Informatie over bijwerkingen nieuwe medicatie
  • Betrekken van familie bij vertrek uit het ziekenhuis vanwege nazorg. 

  Top 3

  Wat gaat goed? Wat kan beter?
  Gevoel van veiligheid
  97% van de patiënten voelt zich veilig in het ziekenhuis
  Tijd op wachtlijst
  35% van de patiënten vindt dat ze te lang op de wachtlijst stonden vooraf aan de opname
  Respect
  94% van de patiënten vindt dat zij respectvol werden benaderd in het ziekenhuis
  Info bijwerkingen medicatie
  31% van de patiënten is niet voldoende geïnformeerd over bijwerkingen van nieuwe medicatie
  Vertrouwen in arts
  94% van de patiënten heeft vertrouwen in de artsen van het UMCG
  Betrekken familie bij vertrek
  31% van de patiënten vindt dat de familie niet voldoende is geïnformeerd bij het vertrek uit het ziekenhuis

  Wat gaan we verbeteren in de kliniek?

  In vergelijking met dezelfde periode in 2020 is het percentage patiënten dat positief antwoordt of de familie voldoende geïnformeerd is over het vertrek van de patiënt uit het ziekenhuis gedaald van 79% naar 69%. Het UMCG vindt deze daling dermate opvallend dat we proberen te achterhalen waardoor deze daling is veroorzaakt om zo verbeteringen door te kunnen voeren.

   

  Patiëntervaringen op de polikliniek

  In de tweede helft van 2021 hebben 15.146 patiënten na een bezoek aan een van onze poliklinieken de Patiëntervaringsmeting (PEM) ingevuld. Zij geven gemiddeld een 8,7 als cijfer voor het polikliniek bezoek. 

  Wat gaat goed?

  • Vriendelijkheid van de baliemedewerkers
  • Informatie over het bezoek aan de polikliniek
  • Dossierkennis van de arts
  • Begrijpelijke informatie van de arts/ zorgverlener
  • Vertrouwen in de arts
  • Tijd om met de arts/ zorgverlener te praten
  • Artsen/ zorgverleners spreken elkaar niet tegen
  • Het meebeslissen over de behandeling / het onderzoek door de patiënt
  • Het betrekken van naasten/ familie
  • Uitleg over behandeling en onderzoek
  • Informatie bij het vertrek van de polikliniek
  • De patiënt voelt zich veilig in het UMCG

  Wat kan beter?

  • De wachttijd in de polikliniek
  • Informatie over de duur van het wachten op de polikliniek
  • Informatie over bijwerkingen van nieuwe medicatie

  Top 3

  Wat gaat goed? Wat kan beter?
  Vertrouwen in arts
  97% van de patiënten heeft vertrouwen in de arts
  Info over wachttijd
  88% van de patiënten die langer dan een kwartier heeft moeten wachten is niet geïnformeerd over de duur van de wachttijd
  Tijd voor ziekte/ probleem
  97% van de patiënten vindt dat er genoeg tijd was om te praten over hun ziekte of probleem
  Info bijwerkingen medicatie
  20% van de patiënten is niet voldoende geïnformeerd over bijwerkingen van nieuwe medicatie
  Informatie bij vertrek
  97% van de patiënten is verteld wat te doen na de afspraak
  Wachttijd op de polikliniek
  17% van de patiënten moest langer dan een kwartier wachten na de afgesproken tijd. 

  Wat gaan we verbeteren op de polikliniek?

  Op het moment werken we aan het verbeteren van de informatie over wachttijden op onze poliklinieken. We hopen op een korte termijn betrouwbare en actuele wachttijden te kunnen tonen op onze poliklinieken. 


 • Patiëntervaringen in het UMCG 

  Van 1 januari 2021  tot 1 juli hebben 24.245 patiënten de vragenlijst over hun  ervaringen bij een opname in het UMCG ingevuld. Zij geven gemiddeld een 8,6 als cijfer voor de het UMCG.

  Patiëntervaringen tijdens de ziekenhuisopname

  In het eerste halve jaar hebben 1.778 volwassen patiënten een vragenlijst ingevuld. Zij geven gemiddeld een 8,6 na een ziekenhuisopname. 

  Wat gaat goed? 

  Meer dan 80% van onze patiënten:

  • vinden dat de arts hun dossier goed kent (95%)
  • hebben veel vertrouwen in de artsen (93%) en in de verpleegkundigen (91%)
  • vinden dat zorgverleners geen tegenstrijdige informatie geven (84%)
  • vinden dat ze voldoende mee kunnen beslissen over hun behandeling (86%)
  • vinden dat ze voldoende mee konden praten over de zorg na de opname (84%)
  • vinden dat ze respectvol behandeld worden (93%)
  • voelen zich veilig in het ziekenhuis (95%)

  Wat kan beter? 

  • 35% van de patiënten vinden dat zij te lang op de wachtlijst stonden vooraf aan de opname
  • Bijna 30% van de patiënten vinden dat de verpleegkundigen te weinig tijd voor hen hebben.
  • Bijna 30% van de patiënten geven aan niet voldoende informatie te hebben gehad over de bijwerkingen van nieuwe informatie.
  • Bijna 20% van de patiënten vinden dat het afstemmen met de familie en de informatie rond het vertrek uit het ziekenhuis beter had gekund. 

  Patiëntervaringen op de polikliniek

  In het eerste halve jaar van 2021 hebben 13.657 volwassen patiënten een vragenlijst ingevuld. Zij geven gemiddeld een 8,7 aan het poliklinische bezoek. 

  Wat gaat goed?

  Op 13 van de 15 gestelde vragen geven meer 90% patiënten een positief oordeel. Het meest positief is men over:

  • Het vertrouwen dat men heeft in de arts en/of de andere zorgverleners op de polikliniek (97%)
  • De tijd die de arts en/of de andere zorgverlener op de polikliniek heeft om te praten over hun ziekte of probleem (97%)
  • De informatie die de arts en/of de andere zorgverlener geeft over wat er precies met hen gebeurt (96%)

  Wat kan beter?

  Bijna 20% van de poliklinische patiënten geeft aan dat men langer dan een kwartier heeft moeten wachten. Van diegenen die langer heeft moet wachten geeft bijna 90% aan niet geïnformeerd te zijn over hoe lang men moest wachten. 

  UMCG-breed verbeterinitiatief

  Om de informatie over de wachttijd op de polikliniek te verbeteren is in 2021 een projectgroep bezig om ervoor te zorgen dat we actuele wachttijden aan onze patiënten op de polikliniek kunnen vertellen.