Samen veilig binnen het UMCG

Het UMCG wil voor iedereen een veilige omgeving zijn. Een omgeving waarin mensen met uiteenlopende achtergronden, functies en rollen, op een prettige en respectvolle manier met elkaar omgaan. Ongeacht sekse, cultuur, religie, geaardheid, leeftijd, etniciteit. Een omgeving waar we oog en oor hebben voor elkaar, we ons verplaatsen in de ander, begrip en respect hebben voor elkaar.

In zo’n veilige omgeving is geen plaats voor grensoverschrijdend gedrag. We accepteren zulk gedrag niet van onze medewerkers en studenten en niet van onze patiënten en bezoekers.

Grensoverschrijdend gedrag kan allerlei vormen aannemen: seksuele intimidatie of andere vormen van intimidatie, verbale of fysieke agressie, pesten of discriminatie. Het kan grote vormen aannemen of ogenschijnlijk klein zijn. Een opmerking, een ongewenste aanraking. In de veilige omgeving die wij voor iedereen willen zijn, past zulk gedrag nooit.

We dragen deze boodschap uit naar al onze medewerkers. En we vragen van iedereen hier in het UMCG: Wees je bewust van je eigen bijdrage aan een veilige omgeving. We maken die omgeving samen, en we zijn verantwoordelijk voor elkaar.

Vertel het ons

Krijgt u in het UMCG toch te maken met grensoverschrijdend gedrag? Praat er dan over of meld het. Ook als u niet zelf het slachtoffer bent, maar het ziet gebeuren. Spreek de persoon die over de grens gaat eropaan, als dat mogelijk is. Voelt dat niet veilig, dan zijn er altijd andere kanalen om er over te praten of het te melden. Kijk bijvoorbeeld of er iemand anders in het UMCG is die u vertrouwt en die kan helpen, door te adviseren of samen met u in gesprek te gaan met de betrokkene. U kunt ook een melding doen. Dat kan via het Loket Patiënten informatie en Klachtenopvang. Medewerkers kunnen altijd terecht bij een van de UMCG-vertrouwenspersonen.