Sterftecijfers

Ziekenhuizen doen hun uiterste best om patiënten zo goed mogelijk te helpen. Toch overlijden er patiënten, zonder dat er sprake hoeft te zijn van een verminderde kwaliteit van zorg. Eén van de manieren om die kwaliteit van zorg zichtbaar te maken, is het publiceren van het jaarlijkse sterftecijfer van een ziekenhuis in relatie tot het verwachte sterftecijfer van dat ziekenhuis. 

Jaarlijks worden van alle ziekenhuizen in Nederland de sterftecijfers (Hospital Standardized Mortality Ratio – HSMR) berekend. Omdat ziekenhuizen van elkaar verschillen in omvang en patiëntenpopulatie worden factoren zoals leeftijd, diagnose, andere aandoeningen, sociaal economische status, urgentie van opname en herkomst van de patiënt meegewogen in de uitkomsten. Op basis van deze factoren wordt een 'verwachte sterfte' per ziekenhuis per aandoening berekend en vervolgens wordt de werkelijke sterfte daartegen afgezet. Dit is de HSMR. ​

Sterftecijfer 2019

Een HSMR van 100 geeft aan dat de werkelijke sterfte gelijk is aan de verwachte sterfte in een bepaald tijdsinterval. De HSMR 2019 voor het UMCG is 95, waarbij het 95% betrouwbaarheidsinterval 88 tot 103 is. De sterfte in het UMCG wijkt daarmee statistisch niet significant af van het landelijk gemiddelde. De HSMR 2017-2019 voor het UMCG is 98. Ook hiermee wijkt het UMCG niet af van het landelijk gemiddelde.​

Voor een uitgebreide toelichting op deze berekening, zie uitleg HSMR en SMR.

Sterftecijfers 2017-2019

Jaar Aantal opnamen Aantal sterfgevallen Verwacht aantal sterfgevallen HSMR 95% betrouwbaarheidsinterval
2017
30.928
678 659 103 95-111
2018 29.204 633 666 95 87-103
2019 30.0987 644 677 95 88-103
2017-2019 90.176 1.955 2.001 98 93-102


Sterftecijfer als vergelijkende maat voor kwaliteit van zorg

Het UMCG gebruikt de sterftecijfers als één van de vele kwaliteitsindicatoren om de zorg voortdurend te verbeteren.