Klinische Farmacie en Farmacologie Kwaliteit en patiëntveiligheid KFF

Kwaliteit betekent voor ons het leveren van goede, verantwoorde, veilige en doelmatige farmaceutische zorg, onderzoek, opleiding en onderwijs aan onze interne en externe klanten.

Kwaliteit

Goede specialistische farmaceutische zorg is veilig, doeltreffend, doelmatig, patiëntgericht, tijdig en toegankelijk. Goede zorg is leveren van kwaliteit. Om dit te bereiken voeren we een integraal kwaliteitsmanagementsysteem dat gecertificeerd is volgens ISO 9001 en ISO27001. Onderdeel van dit systeem is het gecertificeerd managementsysteem voor patiëntveiligheid conform NTA 8009.

Kwaliteitsnormen voor de specialistische farmaceutische zorg door de apotheker van het ziekenhuis zijn vastgelegd in de Beroepsstandaard voor Apothekers in Ziekenhuizen (BAZ). De afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie voldoet aan deze kwaliteitsnorm De afdeling is daarnaast gecertificeerd volgens de GMP-z (Good Manufacturing Practice – ziekenhuizen), de standaard voor bereidingen in de Nederlandse ziekenhuisapotheek. Bovendien beschikken wij over een GMP-fabrikantenvergunning voor het importeren, bereiden, verpakken en etiketteren van geneesmiddelen en radiofarmaca voor klinisch geneesmiddelenonderzoek en wordt er gewerkt volgens de GCP (Good Clinical Practice)-richtlijnen. Het laboratorium van de ziekenhuisapotheek is ISO15189:2012 (M170) geaccrediteerd.

Klantgericht

Klinische Farmacie en Farmacologie vindt het belangrijk om zoveel mogelijk te voldoen aan de eisen en verwachtingen van haar interne en externe klanten. Door gesprekken met klanten en klanttevredenheidsmetingen krijgen we zicht op de wensen en behoeften en kunnen we onze zorg, onderzoek en onderwijs, producten en diensten verbeteren.

Periodiek wordt een klanttevredenheidsonderzoek onder onze externe en interne klanten uitgevoerd waarbij onder andere aspecten als bereikbaarheid, algehele service, informatievoorziening en advisering, de farmaceutische zorg/producten/diensten en onderzoek en onderwijs aan bod komen. De resultaten worden gebruikt voor verbeteringen van de zorg, producten en dienstverlening, onderzoek en onderwijs.

Klachten

Klinische Farmacie en Farmacologie streeft naar goede farmaceutische zorg, onderzoek en opleiding/onderwijs, snelle dienstverlening en tevreden klanten. Soms gaat er helaas wel eens iets mis. Als u een klacht heeft, kunt u gebruikmaken van het klachtenformulier. We informeren u zo snel mogelijk over de afhandeling van uw klacht.

Kwaliteitscertificaten

Bekijk de kwaliteitscertificaten van het laboratorium.

Patiëntveiligheid

Patiëntveiligheid is onderdeel van de dagelijkse aansturing en uitvoering van zorg- en ondersteunende processen. Patiëntveiligheid is onderdeel van het kwaliteitsbeleid. Patiëntveiligheidsaspecten worden meegenomen op zowel strategisch als uitvoerend niveau van de afdeling (jaar- en werkplannen). Patiëntveiligheid is bewust een punt van aandacht binnen Klinische Farmacie en Farmacologie: o.a. bij inkoop en bereiding van medicatie, analyse, opslag en voorraadbeheer. Sinds 2008 hebben we een gecertificeerd veiligheidsmanagementsysteem (VMS) volgens NTA 8009. Het VMS is geïntegreerd in het kwaliteitsmanagement systeem van de afdeling en wordt jaarlijks geaudit door een externe instelling.

Medicatieveiligheid

Een belangrijk aandachtsterrein binnen patiëntveiligheid is Medicatieveiligheid. Medicatieveiligheid omvat alle activiteiten die zijn gericht op het proces “voorschrijven – klaarmaken (bereiden en controleren) – afleveren – toedienen – registreren en bewaken van (reacties op) medicatie”. Medicatieveiligheid is in het UMCG een onderwerp waar zowel de UMCG-zorgafdelingen als de afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie mee te maken hebben en ruim aandacht aan besteden.< In het kader van het Veiligheidsprogramma gaat het dan om:

  • Inventarisatie, analyse en beheersing van risico’s in het medicatieproces van voorschrijven tot en met toedienen
  • melden en analyseren van medicatie-incidenten, gevolgd door verbetermaatregelen
  • het voorkomen van medicatie gerelateerde fouten, met gerichte aandacht voor momenten van overdracht (VMS thema 4)
  • het voorkomen van incidenten bij bereiden en toedienen van high risk medicatie (VMS thema 8)
  • het voorkomen van nierinsufficiëntie bij gebruik van contrastmiddelen en medicatie (VMS thema 10)
  • bij- en nascholing met betrekking tot medicatieveiligheid; o.a. bewustwording van risicovolle handelingen in het medicatieproces, cursus met betrekking tot toedienen van medicatie, opstellen van documentatie zoals het handboek Parenteralia en procedures/richtlijnen/protocollen mbt. medicatie.

Contact

Heeft u vragen over kwaliteit en veiligheid? Bel naar Hilma Poelstra, Bart Dekkers of Gea Olsder.