Leren en ontwikkelen

Met de kennis uit onderzoek en verbeterprojecten kunnen we de zorg voor ouderen samen verder doorontwikkelen. Het UNO-UMCG maakt kennis praktisch beschikbaar en ontwikkelt onderwijs voor zorgprofessionals en studenten.


 

 • Het UNO-UMCG organiseert een aantal keer per jaar een online Thematafel voor zorgprofessionals van aangesloten zorgorganisaties. Doel is om kruisbestuiving tussen themagroepen te stimuleren en om laagdrempelige kennisdeling en het uitwisselen van praktijkervaringen mogelijk te maken. De Thematafels vinden meestal plaats via Teams. Kijk de thematafels hier terug:

  Thematafel 25 september 2023

  Deze Thematafel vond plaats via Teams en ging over het herkennen van een delier.

  Thematafel 2 februari 2022

  Deze livestream ging over twee thema’s:  

  Thematafel 21 september 2022

  Deze livestream ging over een veilige geluidsomgeving in het verpleeghuis.

 • De Vraag-maar-raak-sessies zijn bedoeld voor zorgprofessionals die aan de start staan van een implementatietraject of net zo’n traject hebben afgerond. Doel is om van en met elkaar te leren. In een laagdrempelige sessie van een uur over één thema stellen de deelnemers vragen en wisselen ze ervaringen uit, onder begeleiding van een implementatieadviseur van het UNO-UMCG. Implementatieadviseur Ivonne Lesman van het UNO-UMCG: “Het motto van de Vraag-maar-raak-sessies is: Implementeren doe je niet alleen, samen kennis en ervaringen delen is effectiever en bovendien veel leuker!” 

 • Overzicht opdrachten mbo en hbo 2022*

  Hbo

  • MIC meldingen (kwalitatief of kwantitatief)
  • Zo nodig medicatie psychofarmaca
  • Kwaliteit van zorg bij pijn
  • Factoren die bewegen beïnvloeden in transitie van 1e naar 2e lijn
  • Factoren die bewegen beïnvloeden (interprofessioneel)
  • Mobiliteit bij ouderen
  • Overdracht 1e naar 2e lijn en gebruik hetero-anamnese
  • Best practice MDO
  • Verbeteren fysieke leefomgeving
  • Implementeren toolbox gedragsvisite, zorg verbeteren bij probleemgedrag
  • Implementatieplan PAIC15
  • Moreel beraad
  • Proces van Advance Care Planning (ACP)

  Mbo

  • Alcoholgebruik in het verpleeghuis
  • Geluidshinder in de leefomgeving
  • Interventies bij factoren die bewegen beïnvloeden
  • Verbeteren medicatieproces
  • Proces van Advance Care Planning (ACP)

  Enthousiast over een van de bovenstaande hbo- of mbo-onderwijsopdrachten? Super! Stuur een e-mail naar een van de UNO-UMCG onderwijsadviseurs en een van hen neemt contact met je op.

 • In de toolboxen op thema verzamelen we doorlopend hulpmiddelen, publicaties en andere bruikbare informatie. In de toolboxen vind je vaak ook werkwijzen of procedures die aangesloten zorgorganisaties gaandeweg hebben ontwikkeld bij de implementatie van nieuwe kennis of methoden. Deze zorgorganisaties stellen hun producten graag beschikbaar, zodat collega-organisaties daar hun voordeel mee kunnen doen.

  Bekijk de toolboxen

 • Training: Leren Implementeren. Vergroot de verbetercapaciteit van je organisatie.

  Omschrijving

  Tijdens deze training krijg je een praktijkgerichte methodiek aangereikt om een implementatieproject succesvol te beleiden. Je gaat ook alvast met deze methodiek aan de slag. Bekijk meer de video over de training Leren Implementeren.

  Benieuwd naar de training Leren Implementeren (de trainning heette eerder Succesvol Veranderen)? Bekijk hier de video.

  Locatie en data 2024

  Friesland Overijssel

  Drachten (KwadrantGroep)
  Zonnedauw 7, 9202 PE 
  1e dag 25 maart 13.00 – 16.00 uur
  2e dag 15 april 13.00 – 16.00 uur

  Uitsluitend voor medewerkers van:

  • Noorderbreedte
  • Patyna
  • Kwadrantgroep
  • Zonnehuisgroep Noord (Marum en Z

  Borne, Kulturhus, Markstraat 23, 7622 CP
  1e dag 22 april 13.00 – 16.00 uur
  2e dag 16 mei 13.00 - 16.00 uur

  Uitsluitend voor medewerkers van:

  • Tangenborgh
  • Carintreggeland
  • Liberein
  • Zorgverlening Het Baken


  Aanmelden
  Je kunt je aanmelden voor deze training door een mail te sturen naar [email protected]  

  Voor meer informatie over de training kun je een mail sturen aan

  Workshop: Wat is goede zorg? Ethiek in de dagelijkse praktijk

  In deze workshop leer je om een moreel dilemma op een kritische en gestructureerde manier te onderzoeken. Daarbij neem je niet alleen je eigen opvattingen en waarden onder de loep, maar ook de van je medecursisten. Zo om je samen tot een onderbouwd besluit over de vraag wat het goede is om te doen. In deze flyer lees je de uitgebreide omschrijving van de workshop.

  Meer weten over deze workshop? Stuur een mail naar [email protected]

Resultaten onderzoekstages HBO-V

Laatstejaars HBO-V studenten sluiten hun studie af met een onderzoeksstage. De afgelopen maanden hebben dertien HBO-V-studenten voor het UNO-UMCG praktijkonderzoek gedaan. Hieronder de resultaten van hun onderzoeken.

 • ‘Zo nodig’ psychofarmaca wordt ingezet om probleemgedrag te beheersen. Gebrek aan duidelijkheid en de beïnvloedende factoren rondom de toediening van ‘zo nodig’ psychofarmaca bemoeilijken de keuze van toedienen voor zorgverleners. Dit maakt dat psychofarmaca veelal te laat wordt toegediend, waardoor deze niet het gewenste effect bereikt. Op de PG-afdeling, waar het onderzoek heeft plaatsgevonden, zijn incidenten voorgevallen door het foutief gebruik van ‘zo nodig’ psychofarmaca. In dit onderzoek zijn beïnvloedende factoren voor toediening van ‘zo nodig’ psychofarmaca op een PG-afdeling weergegeven. Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de beïnvloedende factoren bij toediening van ‘zo nodig’ psychofarmaca. De kwaliteit van zorg wordt vergroot wanneer psychofarmaca tijdig toegediend wordt. Door het tijdig toedienen kunnen incidenten worden voorkomen. Download onderzoeksrapportage

 • Vragen naar iemands wensen rondom het levenseinde stel je niet zomaar even. Ze zijn vaak confronterend en diepgaand. Praten over hun eigen sterven, dat doen veel mensen liever niet. Ook niet als ze op hogere leeftijd zijn. Voor je het weet is de dood dichtbij. En komt zo'n gesprek er niet meer van. De bewoner is niet meer in staat om zijn wensen rondom het overlijden kenbaar te maken. Marcelle Mulder, adviseur geestelijke zorg bij Patyna, heeft een handreiking (pdf) geschreven voor verzorgenden en verpleegkundigen, zodat zij dit belangrijke onderwerp goed voorbereid bespreekbaar kunnen maken.

  Bekijk hier de handreiking van Marcelle Mulder

 • De handreiking van Marcelle Mulder was voor de themagroep Zorgethiek van het UNO-UMCG aanleiding om een onderzoeksopdracht voor HBO-V-studenten in te dienen bij de Hanzehogeschool. Het doel was te inventariseren hoe verzorgenden omgaan met levenseindegesprekken en of de handreiking hierbij helpend kan zijn.

  Bekijk hier de presentatie van het onderzoek van HBO-V studenten Sanne van der Toorn en Kelly de Vries

 • Zes HBO-V studenten deden voor de themagroep Samenwerken in de 1e lijn onderzoek naar het kennisniveau van verzorgenden en verpleegkundigen op het gebied van delier. Het onderzoek vond plaats bij de thuiszorg van Meriant en Noorderboog en bij een afdeling Wonen van ZINN. Bewust dus intramuraal én extramuraal, om eventuele verschillen te kunnen vaststellen. Ondanks de Corona-drukte stelden 27 verpleegkundigen en verzorgenden zich beschikbaar voor een interview. De studenten zijn hen daarvoor zeer dankbaar.

  Belangrijkste conclusies:

  • De respondenten voelen zich over het algemeen bekwaam in de zorg rondom delier, maar er is wel behoefte aan meer kennis. Zo vinden ze het lastig om onderscheid te maken tussen delier, dementie en depressie;
  • Respondenten zijn vaak niet bekend met het protocol binnen de instellingen of de scholingen die worden gegeven;
  • Respondenten willen graag meer leren over het signaleren van een delier. Ook omdat ze verwachten dat de communicatie naar bijvoorbeeld de huisarts beter zal verlopen als ze de waargenomen signalen gericht kunnen benoemen;
  • De verslaglegging rondom delier kan beter.

  De themagroep gaat bekijken of en hoe zorgorganisaties ondersteund kunnen worden in een kwaliteitsslag op het gebied van zorg voor mensen met een (mogelijk) delier.  

 • 220 verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden uit de zorgorganisaties van het UNO-UMCG hebben meegedaan aan een enquête over de zorg rondom jeuk bij bewoners met dementie. De twee HBO-V-studenten die dit onderzoek hebben uitgevoerd concluderen: 

  • dat jeuk wordt gezien en erkend als belangrijk onderwerp in de zorg;
  • dat een handreiking: ‘Hoe om te gaan met jeuk’ voor zorgmedewerkers zou kunnen helpen bij het verbeteren van de zorg. Belangrijk hierbij is dat de introductie van de handreiking gepaard gaat met klinische lessen, zodat essentiële aspecten uit richtlijnen en eenduidigheid in de zorg bij jeuk aandacht krijgen. Op die manier kan een handreiking mogelijk bijdragen aan een betere kwaliteit van leven.
 • Twee HBO-V-studenten onderzochten alternatieven voor gesloten deuren. Dit in verband met de implementatie van de Wet zorg en dwang (Wzd). De zorgprofessionals die deelnamen aan het onderzoek noemden vijftien alternatieven, waaronder:

  • aanbieden van activiteiten
  • binnentuin
  • camoufleren van de deur
  • gps-systeem
  • onder begeleiding naar buiten.

   Deze alternatieven kunnen de zorgorganisaties gaan toepassen in de praktijk. Ter ondersteuning kunnen ze daarbij gebruik maken van de alternatievenbundel van Breebaart et al. (2018). 

  Uit het onderzoek is verder naar voren gekomen dat de geïnterviewde zorgprofessionals nog niet allen goed op de hoogte zijn van wat de implementatie van de Wzd behelst. De studenten adviseren zorgorganisaties om hierover een voorlichtingsbijeenkomst te organiseren.

 • Het UNO-UMCG ontwikkelt een instrument om probleemgedrag snel en objectief te kunnen meten: het Kwadrant-instrument. Drie HBO-V-studenten hebben dit instrument op kleine schaal getest in de praktijk. De onderzoekers gaan het Kwadrant-instrument de komende maanden optimaliseren.

Contact UNO-UMCG

Heb je een vraag over onderwijsactiviteiten van het UNO-UMCG? Stuur dan een mail.