Hepato-pancreato-biliaire Chirurgie Van verwijzing tot nazorg

Als u naar de HPB-chirurgie wordt verwezen ontvangt u van ons een oproep voor het spreekuur op de polikliniek. Vervolgens doorloopt u een aantal stappen tot aan de nacontroles.

 • U bent verwezen naar de HPB-chirurgie in het UMCG. Uw specialist heeft een (voorlopige) diagnose gesteld en nu gaan wij beoordelen of behandeling in het UMCG mogelijk is.

  Hieronder leggen wij in het kort uit wat er gebeurt na ontvangst van de verwijzing.

  1. Een arts beoordeelt de verwijzing op volledigheid.

  2. Er is aanvullend onderzoek nodig. Dit kan misschien in het verwijzend ziekenhuis of wordt geregeld in het UMCG. Als wij u vragen om voor een onderzoek naar het UMCG te komen, dan is dat omdat het UMCG meer mogelijkheden heeft dan het verwijzend ziekenhuis. Dit kan betekenen dat u in het UMCG komt nog voordat u een afspraak heeft met een van onze specialisten.

  3. In het MDO (multidisciplinair overleg) bespreken verschillende specialisten uw gegevens en de uitslagen van de verrichte onderzoeken.

  Uit het MDO komt één van de volgende conclusies:

  1. Een operatie is de beste behandeling. Dan nodigen wij u uit op onze polikliniek voor een gesprek met de chirurg.

  2. Het is ondanks alle onderzoeken nog niet duidelijk of een operatie mogelijk is. Dan nodigen wij u uit op onze polikliniek voor een gesprek met de chirurg of de Maag Darm Leverarts. U krijgt uitleg over de mogelijkheden voor aanvullende diagnostiek en/of een voorbehandeling.

  3. De behandeling kan bij uw verwijzend specialist gedaan worden. Dan informeren wij uw verwijzer hierover. U krijgt in dit geval geen oproep van het UMCG maar van het verwijzend ziekenhuis voor verdere behandeling.

  4. Er zijn geen mogelijkheden om u te behandelen in het UMCG. Dan informeren wij het verwijzend ziekenhuis over uw situatie. Uw verwijzer zal met u de verdere mogelijkheden bespreken.

 • Verwijzing naar de polikliniek HPB-chirurgie wordt geregeld door uw huisarts of specialist.

  Aan de hand van de verwijsbrief en het aangeleverde beeldmateriaal wordt binnen een multidisciplinair overleg een voorlopig behandelingsplan opgesteld. De volgende opties zijn mogelijk:

  • u ontvangt een oproep voor een eerste gesprek op de polikliniek HPB-chirurgie; als dat nodig is, wordt voorafgaand aan deze afspraak aanvullend onderzoek gedaan in het UMCG of door uw eigen specialist
  • het geadviseerde behandelingsplan kan door uw eigen specialist worden uitgevoerd, al dan niet in overleg met de HPB-chirurgie
  • er is geen chirurgische behandeling mogelijk
 • Voorafgaand aan uw eerste bezoek aan de polikliniek wordt uw situatie besproken in een multidisciplinair overleg. Daarbij zijn altijd een chirurg, een radioloog, een maag-darm-lever-arts, een medisch oncoloog en een verpleegkundig consulent aanwezig. Ook andere specialisten kunnen deelnemen aan het overleg, afhankelijk van de aandoening die wordt besproken. In dit overleg wordt een gezamenlijk (voorlopig) voorstel voor uw behandeling geformuleerd.

 • Het spreekuur op de polikliniek wordt gehouden door een HPB-chirurg. Soms is een coassistent of een verpleegkundig consulent bij het spreekuur aanwezig. De chirurg die u spreekt tijdens uw polikliniekbezoek is niet automatisch degene die u opereert.

  U krijgt veel informatie tijdens dit eerste bezoek. Het is dan ook verstandig uw partner, een familielid of een vertrouwenspersoon mee te nemen.

  Eerste bezoek

  Tijdens uw eerste bezoek wil de chirurg een goed beeld krijgen van uw klachten, uw conditie en uw lichamelijke gesteldheid. De chirurg bespreekt met u de diagnose, het voorgestelde behandelplan, techniek van de operatie en het risico op complicaties. Soms worden aanvullende onderzoeken of voorbereidende ingrepen voorgesteld. Is dit het geval dan wordt een nieuwe afspraak gemaakt met de HPB-chirurg voor het bespreken van de uitslagen hiervan.

  We bespreken het voorgestelde behandelplan met u. Als u hiermee instemt, komt u op de wachtlijst en worden alle voorbereidingen op de operatie in gang gezet.

  Mogelijk heeft u na het spreekuur met de chirurg een afspraak met een verpleegkundig casemanager. Zij geeft specifieke voorlichting, doet een aantal controles en stelt u vragen over uw dagelijks leven. Dit noemen we de verpleegkundige anamnese. U maakt ook kennis met de verpleegkundig specialist. 

  Als u andere voeding moet gaan gebruiken voor uw operatie dan kan de diëtist u daarbij helpen.

 • Ter voorbereiding op de operatie bezoekt u het pre-operatieve spreekuur Anesthesiologie. Vaak kan dit aansluitend aan uw afspraak op de polikliniek HPB-chirurgie. Als dit niet lukt ontvangt u een aparte afspraak per brief.

  Door het onderzoek bepaalt de anesthesioloog of het verantwoord is dat u onder narcose wordt gebracht voor de geplande operatie. Naast een lichamelijk onderzoek bespreekt de anesthesioloog met u de details over narcose en pijnbestrijding tijdens en na de operatie. Ook beoordeelt de anesthesioloog het gebruik van antistollingsmedicatie rondom de operatie.

  Soms verwijst de anesthesioloog u nog naar een andere specialist voor nader onderzoek en advies betreffende de narcose, bijvoorbeeld een cardioloog of een longarts. De medewerkers van de medische administratie zullen dit voor u regelen als dit nodig is.

 • Als u een operatie moet ondergaan dan is het belangrijk dat u zo goed mogelijk in conditie bent. Zo maakt u de kans op problemen tijdens en na de operatie kleiner. Bij uw eerste bezoek aan onze polikliniek krijgt u informatie over de zogenaamde prehabilitatie.

 • Voor een operatie aan of onderzoek van uw lever, alvleesklier, galblaas of galwegen wordt u opgenomen op afdeling C4VA. Meestal wordt u de dag voor de operatie opgenomen.

  De opnamedag wordt besteed aan verschillende gesprekken met de zaalarts, verpleging en zorgassistent. Ook spreekt u de chirurg die u gaat opereren. Tijdens deze gesprekken ontvangt u informatie over het verloop van de operatiedag. De pijnbestrijding en eventueel het verblijf op de intensive care worden nogmaals met u doorgenomen. Zo nodig vinden er aanvullende onderzoeken plaats op de opnamedag zoals bloed prikken, röntgenonderzoek of een ECG.

  De opnamedag duurt vaak lang omdat de gesprekken en onderzoeken helaas niet altijd aaneengesloten kunnen worden gepland. Afhankelijk van de geplande ingreep en uw herstel kan uw opname enkele dagen tot een aantal weken duren. In die periode volgt u een min of meer vast dagritme op de verpleegafdeling.

  Dagelijkse gang van zaken op de verpleegafdeling

  Dagelijks wordt op de verpleegafdeling 'visite' gelopen. Vanaf ongeveer 8.30 uur worden de opgenomen patiënten bezocht door de zaalarts met de HPB-chirurg, fellow-chirurg, verpleging en coassistenten. In het weekend loopt de zaalarts visite met de dienstdoende HPB-chirurg.

  De prikdienst komt 's morgens vroeg en 's middags langs om bloed te prikken, als dat is aangevraagd door uw arts.

  Tijdens uw opname meet de verpleging regelmatig uw bloeddruk en temperatuur. Als u infusen en drains heeft worden deze dagelijks verzorgd. De dagelijkse lichaamsverzorging wordt samen met u uitgevoerd of gedeeltelijk/geheel van u overgenomen.

  De zorgassistent zorgt voor uw maaltijden. Hierbij wordt rekening gehouden met uw dieetwensen. 's Ochtends en ’s middags kunt u een keuze maken uit de uitgebreide ‘buffetkar’. Rond 17.00 uur krijgt u een warme maaltijd. Daarnaast krijgt u regelmatig tussendoortjes.

  Lees meer over opname en bezoek.

 • Tijdens het polikliniekbezoek en het opnamegesprek is uitgebreid aandacht besteed aan de operatie of het onderzoek dat u moet ondergaan.

  U hoort van de verpleegkundige hoe laat uw onderzoek of operatie plaatsvindt. Voor de operatie moet u nuchter zijn. Soms moet u ook voor een onderzoek nuchter zijn. De verpleegkundigen zorgen voor de voorbereiding. Als het tijd is brengen de verpleegkundigen u naar de wachtruimte van het operatiecentrum. Hier wordt de zorg overgedragen aan de anesthesieverpleegkundigen.

  Vanuit de wachtruimte wordt u naar de operatiekamer gebracht. Hier maakt u kennis met het operatieteam of het team wat het onderzoek bij u verricht. Vervolgens wordt de zogenaamde 'time out'-procedure uitgevoerd. Dit houdt in dat het operatieteam met u de ingreep in grote lijnen doorneemt en alle relevante zaken (zoals allergieën) nogmaals benoemt. Als u en het team akkoord zijn wordt u onder narcose gebracht en wordt gestart met de operatie. ​

  Na de operatie informeert de chirurg uw partner of familie/voogd telefonisch over de uitgevoerde ingreep en het beloop van de operatie.

  Vragen of meer informatie?

  Hebt u voor uw opname nog vragen of opmerkingen over uw operatie of onderzoek, dan kunt u contact opnemen met de verpleegkundig consulent HPB. Tijdens uw opname kunt u uw vragen ook stellen aan de afdelingsverpleegkundige of aan de chirurg die u spreekt tijdens de opnamedag.

 • Afhankelijk van uw conditie en de uitgebreidheid van de ingreep wordt u na de operatie of het onderzoek naar de 24-uurs recovery (uitslaapkamer) of de Intensive Care Volwassenen (ICV) gebracht.

  Vanaf de recovery of de ICV gaat u naar de Intensive Verpleegkundig Zorgunit (IVZ) of naar de verpleegafdeling C4VA. Dit is afhankelijk van uw conditie.

  In de periode na de operatie of het onderzoek komen de artsen, co-assistenten en verpleegkundigen dagelijks ‘visite’ lopen. Uw gezondheid en vorderingen worden dan besproken en wordt bekeken hoe u zo goed mogelijk kunt herstellen.

  Ook wordt er over een streefdatum voor ontslag gesproken. Op basis hiervan kan alvast thuishulp worden geregeld of een opname in een verpleeghuis.

  Intensieve Verpleegkundige Zorgunit (IVZ)

  De Intensieve Verpleegkundige Zorgunit (IVZ) is ingericht voor chirurgische patiënten die speciale, verpleegkundige zorg nodig hebben na een operatie of onderzoek. De IVZ is een tussenstation tussen de intensive care en de verpleegafdeling, met name voor patiënten met een verhoogde verpleegkundige zorgbehoefte. Op de IVZ staan acht bedden met een intensieve bewaking centraal in de ruimte. 

  U vindt de IVZ op verpleegafdeling A3VA. De bezoektijden op de IVZ zijn in principe van 15.00 tot 20.00 uur en in overleg. 

 • Afhankelijk van het beloop van de operatie en uw herstel kan de lengte van uw opname verschillen. De chirurg bespreekt met u wanneer u naar huis kunt. Hierbij spelen zowel medische als sociale aspecten (uw specifieke thuissituatie) een belangrijke rol. De definitieve ontslagdatum wordt vastgesteld in samenspraak met u en het behandelteam.

  Bij ontslag wordt er een ontslaggesprek met u gevoerd door de zaalarts en verpleegkundige. Hierin wordt het verloop van de opname met u doorgesproken, ook kunnen uitslagen van onderzoeken of de operatie ter sprake komen. Daarnaast krijgt informatie over medicatie en eventuele leefregels na ontslag. Ook wordt u geïnformeerd over vervolgafspraken op de polikliniek HPB-chirurgie.
  U krijgt een ontslagbrief mee voor de huisarts, eventueel recepten voor medicatie, vervolgafspraken en eventueel een overdracht voor thuiszorg of verpleeghuis.

  De transferverpleegkundige kan worden ingeschakeld als u thuis hulp nodig heeft met uw zorgvraag (zoals wassen en aankleden) of met hulpmiddelen (zoals bed, po-stoel, rollator of rolstoel). Als u na de operatie niet meteen naar huis kunt regelt de transferverpleegkundige in samenspraak met u en uw verpleegkundige dat u naar een verpleeghuis gaat. Houdt u er rekening mee dat u door de aangescherpte richtlijnen niet snel meer in aanmerking komt voor opname in een verpleeghuis; er moet echt een ‘harde indicatie’ zijn. De huisarts kan ook een rol spelen bij tijdige aanvraag voor een verpleeghuis.

 • Als u vragen heeft, bijvoorbeeld na een polikliniekbezoek of na ontslag, dan kunt u contact opnemen met de verpleegkundig consulent van de HPB-chirurgie.

  De verpleegkundig consulent is uw contactpersoon gedurende de periode dat u onder behandeling bent bij de HPB-chirurgie. Zij is een gespecialiseerd verpleegkundige die goed op de hoogte is van de gang van zaken bij de HPB-chirurgie.

  U kunt contact opnemen met de verpleegkundig consulent als u vragen, problemen of zorgen heeft met betrekking tot uw ziekte, de opname,  de behandeling, de operatie of het onderzoek dat u moet ondergaan. 

  Ook voor informatie over afspraken kunt u contact opnemen met de verpleegkundig consulent. Als u na de behandeling weer thuis bent kunt u uiteraard ook de verpleegkundig consulent benaderen bij vragen of zorgen.

  De verpleegkundig consulent  kan uw vragen in veel gevallen zelf beantwoorden. Als overleg nodig is met een HPB-chirurg of met een andere medewerker van het ziekenhuis, dan wordt u teruggebeld met aanvullende informatie.

  Bereikbaar

  U kunt bellen met de verpleegkundig consulent HPB-chirurgie van maandag tot en met vrijdag, tussen  09.00 en 12.00 uur. Heeft u een vraag over de wachttijd tot aan de operatie dan kunt u woensdagmiddag tussen 14.00 en 15.00 uur bellen met de verpleegkundig consulent via telefoonnummer (050) 361 52 87 of 06 21 10 20 78.

  U kunt ook een e-mail sturen aan de verpleegkundig consulent: [email protected]