Hartcentrum Onderwijs en opleiding Hartcentrum

Het onderwijs vindt plaats in het kader van de opleiding en nascholing van de medewerkers van het Hartcentrum. Medewerkers van het Hartcentrum zijn betrokken bij het onderwijs van de opleiding tot basisarts, medisch specialist, verpleegkundige, perfusionist, gespecialiseerd verpleegkundige hartbewaking en hartkatheterisatie en hartfunctielaborant en bij de nascholing.

Opleiding tot basisarts

De opleiding tot basisarts aan de Rijksuniversiteit Groningen vindt deels plaats in het UMCG. Specialisten van het Hartcentrum verzorgen colleges over bijvoorbeeld de meest voorkomende ziekten van hart en longen en de behandeling daarvan. Daarnaast vervullen specialisten een rol als examinator, lid van het dagelijks bestuur van de examencommissie, lid van de projectgroep International Bachelor of Medicine Groningen, begeleider van zij-instromers, tutor of mentor.

De afdeling Cardiologie is verder betrokken bij wetenschappelijke stages. Dit betreft onderzoek van studenten in het kader van hun wetenschappelijke ontwikkeling. Meerdere cardiologen zijn mentor en leren studenten bijvoorbeeld hoe een wetenschappelijk protocol moet worden opgesteld. Hierbij gaat het in de regel om onderwerpen die aansluiten bij lopend onderzoek binnen de afdeling. Soms worden de ontwikkelde protocollen later daadwerkelijk operationeel.

Medische studenten en co-assistenten lopen stage op de verschillende afdelingen. Tijdens deze stage worden zij betrokken bij de zorg voor de patiënten en lopen zij bijvoorbeeld mee met een cardiochirurgische ingreep. Daarnaast nemen zij kennis van de aanvullende onderzoeken zoals echocardiografie, coronairangiografie, niet-invasieve beeldvorming en inspanningsonderzoek. Ook is er de mogelijkheid om bij operaties mee te kijken. Verschillende specialisten van de afdeling geven tijdens de co-schappen onderwijs over de meest voorkomende ziektebeelden binnen de specialismen. Opgenomen patiënten spelen hierbij een belangrijke rol. Zij verlenen hiervoor vooraf toestemming.

Opleiding tot medische specialist

De opleiding tot medisch specialist binnen het Hartcentrum(cardioloog of cardiothoracaalchirurg) vindt deels plaats in het UMCG. Een stage in een perifeer ziekenhuis met opleidingsbevoegdheid vindt meestal plaats in een ander ziekenhuis, zoals in het Medisch Spectrum Twente, het Medisch Centrum Leeuwarden en het Martini Ziekenhuis in Groningen.

Tijdens de opleiding vinden regelmatig korte klinische beoordelingen plaats. De beoordelingen zijn van verschillende stages zoals de zaalstage, echocardiografie, acute cardiologie (Hartbewaking en Spoedeisende hulp) en hartkatheterisatie. Daarnaast vindt intensieve begeleiding in de praktijk plaats, en bij presentaties van patiëntencases of in het kader van cursorisch onderwijs.

De arts-assistent is primair zelf verantwoordelijk voor zijn opleiding. Om voor een opleidingsplaats in aanmerking te komen strekt het tot aanbeveling als de kandidaat eerst een promotietraject doorloopt bij de afdeling Cardiologie of Cardiothoracale chirurgie van het UMCG.

Training to become a cardiologist at Groningen Cardiology - UMCG Cardiology

Opleiding tot verpleegkundige specialist of physician assistant

Verschillende specialisten zijn betrokken bij de opleiding van verpleegkundigen tot verpleegkundig specialist. Deze verpleegkundigen zijn werkzaam binnen de afdeling en specialiseren zich om onder supervisie zelfstandig taken uit te voeren, zoals poliklinische zorg of de medische zorg op de verpleegafdeling Cardiothoracale chirurgie. De specialisten zijn mentor en begeleiden bij het voorbereiden van praktijkonderdelen of beoordelen het functioneren binnen de nieuwe taak. Voorts begeleiden zij het afstudeeronderzoek.

Nascholing

Nascholing is van belang om medewerkers bekwaam te houden. Zowel het Hartcentrum als het UMCG Wenckebach Instituut verzorgen deze vorm van onderwijs. Artsen van het Hartcentrum spelen hierin vaak een actieve rol. Het Hartcentrum organiseert refereeravonden voor geïnteresseerden in het ziekenhuis en de omliggende ziekenhuizen. Dit betreft zowel specialisten, arts-assistenten, onderzoekers en verpleegkundigen. De onderwerpen zijn per avond thematisch gekozen en meestal is een deskundige vanuit een andere regio of een ander vakgebied aanwezig. Artsen zijn frequent betrokken bij de nascholing van verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en physician assistants. Naast deze onderwijstaken voor het opleiden van medewerkers van het Hartcentrum, wordt ook onderwijs en nascholing gegeven aan huisartsen, anesthesiologen en tandartsen.