Het UNO-UMCG start met een nieuwe werkwijze. Van werken met themagroepen gaan we naar UNO-dagen en klankbordgroep-raadplegingen.

Zelfde doel, ander middel 

Binnen het UNO-UMCG werken we als praktijk en wetenschap samen om de zorg te verbeteren door onderzoek te doen en de resultaten te delen en implementeren. Centraal in die samenwerking stonden vijf themagroepen. Die werkwijze heeft een tijdlang goed gewerkt, maar vanuit verschillende hoeken kwamen signalen dat er op bepaalde punten behoefte was aan vernieuwing:  

 • Organisaties willen graag breder geïnformeerd worden over de verschillende onderzoeken die er lopen binnen het UNO-UMCG en willen ook aan onderzoeken kunnen deelnemen die buiten de gekozen kennisthema's vallen; 
 • Vanuit de onderzoekers en implementatieadviseurs van het UNO-UMCG is er meer behoefte om de praktijk te betrekken op expertise en interesse en op het juiste moment (dus niet alleen via themagroepen);  
 • In deze ‘post-corona’-tijd is online vergaderen niet meer weg te denken en is het binnen ons netwerk - waar we soms op grote afstand van elkaar werken – een efficiënte manier van afstemmen. Toch merkten we allemaal dat door online vergaderen de echte, inspirerende contacten en gesprekken verloren gingen en onderlinge contacten soms verwaterden. Een belangrijk doel van het UNO-UMCG is ook dat ‘peers’ elkaar ontmoeten en over hun eigen vak kunnen sparren.  

Tijd dus voor verandering! Uit een interne evaluatie binnen het UNO-bureau en afstemming met de themagroepleden, contactpersonen van wetenschaps- of onderzoekscommissies van de zorgorganisaties en bestuurders is een nieuwe werkwijze voortgekomen. Die samenwerkingsvorm doet recht aan de wensen en behoeften van de verschillende partijen en aan het principe van wederkerigheid dat in ons netwerk hoog in het vaandel staat. De werkwijze gaat ook efficiënt om met de kostbare tijd van alle betrokkenen en aansluiten bij actuele en toekomstige activiteiten van het UNO-UMCG op het gebied van onderzoek, kennisdeling en implementatie.   

Hoe ziet de nieuwe werkwijze eruit? 

UNO-dagen 

De vijf themagroepen kwamen zo’n zes keer per jaar bijeen, vaak online. Vanaf dit jaar komen daar UNO-dagen voor in de plaats: twee keer per jaar een dagdeel, waarbij we elkaar fysiek ontmoeten op een locatie die vanuit het hele netwerk goed bereikbaar is. De twee UNO-dagen worden belangrijke contactmomenten voor het UNO-UMCG: op deze dagen gaan we met elkaar aan de slag en in gesprek. Wat speelt er in de ouderenzorg en in onderzoek? Welke verbeteringen hebben we voor ogen? Welke interventies worden ontwikkeld? Welke onderzoeken gaan we doen en welke resultaten kunnen we implementeren? Kortom: hier gaan we samen plannen maken voor het half jaar dat volgt. Het is dan ook van groot belang dat alle organisaties goed vertegenwoordigd zijn op deze UNO-dagen, met mensen die op het gebied van onderzoek en kennisdelen sleutelposities hebben in hun eigen organisatie en mensen die (zorg)inhoudelijke kennis kunnen inbrengen. De UNO-dagen en de deelnemers aan de UNO-dagen vormen als het ware het kloppend hart van ons netwerk.   

Klankbordgroep 

Tussen de UNO-dagen door zal het soms ook nodig of wenselijk zijn om contact te hebben met elkaar. Daarom zullen de voormalig themagroepleden en de voorzitters van de wetenschaps- en onderzoekscommissies ook deel worden van een klankbordgroep.  De klankbordgroep wordt per e-mail ingeschakeld als daar aanleiding toe is, bijvoorbeeld om – in principe op korte termijn in een online bijeenkomst of per e-mail – af te stemmen over een onderzoekaanvraag, implementatieplan of communicatiecampagne. De leden zullen gericht op basis van hun expertise en perspectief worden gevraagd voor deze bijeenkomsten. 

Bestuurdersoverleg 

Een andere verandering is dat contactpersonen van wetenschaps- of onderzoekscommissies vanaf najaar 2024 een deel van het jaarlijkse bestuurdersoverleg van het UNO-UMCG bijwonen. Dit is een fysieke bijeenkomst waaraan de voorzitters van de raden van bestuur van de zorgorganisaties deelnemen. Doel daarvan is om niet alleen over het 'wat’, maar ook over het ‘hoe’ met elkaar van gedachten te wisselen.  

Aandachtsgebieden

Tot nu toe werkten we met vijf kennisthema’s. Dat worden nu vier aandachtsgebieden. Deze aandachtsgebieden sluiten beter aan bij ontwikkelingen in de zorg en kansen voor onderzoeksubsidies. Lopende en geplande onderzoeken worden voortgezet binnen deze aandachtsgebieden.  

Voorheen was elke aangesloten zorgorganisatie lid van een of twee van de vijf themagroepen. Die vaste koppeling tussen zorgorganisaties en kennisthema's laten we los, om organisaties meer de mogelijkheid te bieden om mee te doen en mee te denken over projecten binnen andere aandachtsgebieden. Hiermee voldoen we ook aan de wens van themagroepleden en bestuurders om breder geïnformeerd te worden en ook aan onderzoeken buiten het kennisthema te kunnen deelnemen. 

Nog even in het kort: hoe was het en hoe wordt het?  

Situatie voorheen Situatie nu

Vijf kennisthema’s:  

 • Probleemgedrag  
 • Medicatieveiligheid
 • Pijn, functioneren en welbevinden
 • Zorgethiek
 • Samenwerken in de 1e lijn  

Vier aandachtsgebieden:  

 • Psychosociale innovaties
 • Medicatieveiligheid 
 • Zorgethiek
 • Zorgtechnologie 

Onderzoek richt zich op de verpleeghuiszorg én zorg voor thuiswonende ouderen. Lopende en geplande onderzoeken worden voortgezet.

Themagroepen rondom kennisthema’s, met 5 á 6 (online) bijeenkomsten per jaar voor een relatief kleine groep themagroepleden 
 • Twee keer per jaar fysieke bijeenkomst, de zogeheten UNO-dagen voor een brede groep vertegenwoordiging van ons netwerk
 • Brede digitale klankbordgroep die online wordt geraadpleegd (incidenteel, naar behoefte)  
Bestuurdersoverleg met alleen bestuurders    WOC-voorzitters sluiten aan bij een deel van het jaarlijks bestuurdersoverleg   

Wat verandert er niet? 

De jaarlijkse bestuursevaluaties en de bijeenkomsten en raadplegingen van het cliëntenpanel zullen niet veranderen. Ook blijven er natuurlijk altijd tussentijdse contacten mogelijk tussen onderzoekers, implementatieadviseurs en vertegenwoordigers van de zorgorganisaties over onderzoeksprojecten en implementatieprojecten. 

Werkwijze in ontwikkeling 

Op dit moment werken we binnen het UNO-bureau nog aan concretisering van de nieuwe werkwijze. Op de eerste UNO-dag op 24 juni a.s. volgt meer informatie. Dan gaan we ook graag in gesprek met de vertegenwoordigers van de zorgorganisaties over de concrete invulling.