Laboratoriumgeneeskunde Onderwijs en opleiding Laboratoriumgeneeskunde

De afdeling Laboratoriumgeneeskunde is betrokken bij verschillende vormen van onderwijs en opleiding. Dit varieert van het verzorgen van colleges en het bieden van stageplaatsen tot het verzorgen van een volledige opleiding tot specialist.

 • Het UMCG leidt op tot laboratoriumspecialist klinische chemie – ook wel assistent in opleiding tot specialist (AIOS) klinische chemie, conform de opleidingseisen van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie (NVKC). De opleiding duurt vier jaar bij een 100% aanstelling.

  Inhoud van de opleiding

  Het theoretische gedeelte van de opleiding bestaat uit landelijk georganiseerde opleidingsdagen, casuïstiek en zelfstudie, waarbij aan het eind van het eerste jaar en in de verdiepingsfase een landelijk tentamen afgelegd moet worden. De theorie kan grofweg in drie onderdelen verdeeld worden, te weten:

  • Algemene klinische chemie
  • Hematologie, bloedtransfusie en hemostase
  • Endocrinologie en metabolisme

  De invulling van het praktische gedeelte van de opleiding wordt vastgesteld samen met de opleider aan de hand van themakaarten zoals beschreven in het landelijk en lokaal opleidingsplan. Na een introductiefase van één jaar in de klinische chemie gaat de AIOS meedraaien in de bereikbaarheidsdienst met een laboratoriumspecialist klinische chemie als achterwacht.

  Organisatie van de opleiding

  De AIOS volgt een route door het laboratorium langs alle analytische onderdelen. Door het zelfstandig uitvoeren van praktisch gerichte projecten raakt de AIOS vertrouwd met de laboratoriumorganisatie. Een managementcursus maakt deel uit van de opleiding. Ook zijn er mogelijkheden om te participeren in beleidsmatige processen. Zo kan de AIOS onder andere betrokken worden bij de budgetverantwoording, aanschaf van apparatuur, schrijven van beleidsplannen en functioneringsgesprekken met medewerkers. De opleiding wordt gecoördineerd door prof.dr. I.P. Kema, hoofd van de afdeling Laboratorium Geneeskunde.

  Toelatingseisen

  • Een relevante, afgeronde natuurwetenschappelijke universitaire masteropleiding (biochemie, medische biologie) of
  • Een humane geneeskundige universitaire vooropleiding (biomedische wetenschappen, farmacie, geneeskunde)
  • Naast een afgeronde universitaire opleiding strekt een afgerond promotietraject zeer tot aanbeveling.

  Specialisatie

  Na de opleiding tot laboratoriumspecialist klinische chemie is het mogelijk om verder te specialiseren in één van de drie aandachtsgebieden: Hematologie, Endocrinologie, of Erfelijke Metabole Ziekten. De aanvullende specialisatie duurt circa twee jaren.

  Meer informatie

  Prof.dr. I.P. Kema
  ​​​​​​​Tel: (050) 361 15 76
  ​​​​​​​E-mail: [email protected]


 • Het UMCG leidt op tot laboratoriumspecialist medische immunologie met het aandachtsgebied transplantatie-immunologie, conform de opleidingseisen van de Nederlandse Vereniging voor Immunologie (NVVI). De opleiding duurt drie jaar bij een 100% aanstelling. Transplantatiegeneeskunde is een speerpunt van het UMCG en het klinische transplantatieprogramma bestaat uit nier-, long-, hart-, lever-, alvleesklier-, darm-, hoornvlies-, en allogene stamceltransplantaties.

  De laboratoriumspecialist medische immunologie biedt clinici ondersteuning bij diagnostiek en behandeling van patiënten met ziekten waarbij het immuunsysteem is betrokken en/of bij transplantatieproblematiek. Hieronder wordt verstaan het verrichten van immunologisch patiëntgebonden laboratoriumonderzoek, het verstrekken van (pre- en postanalytische) adviezen en consulten, en het informeren van clinici omtrent nieuwe immunologische ontwikkelingen.

  Inhoud opleiding

  De opleiding omvat de transplantatie-immunologie, de diagnostiek van auto-immuunziekten, auto-inflammatoire aandoeningen en allergische ziekten, immunofenotypering en immuunstatusonderzoek in het kader van immuundeficiënties en hematologische maligniteiten, en monitoring van immuunmodulerende therapie.

  Speciale aandacht wordt gegeven aan de verschillende aspecten van kwaliteitszorg in het kader van de ISO 15189- en EFI-accreditaties en aan de implementatie van nieuwe diagnostische testen. Een laboratoriumspecialist in opleiding wordt tijdens de opleiding in staat gesteld om wetenschappelijk onderzoek te verrichten. Na een introductiefase van één jaar in de transplantatie-immunologie maakt participatie in avond-, nacht- en weekenddiensten op dit terrein onderdeel uit van de opleiding.

  Organisatie opleiding

  De opleiding tot medisch immunoloog wordt verzorgd door de laboratoria Medische en Transplantatie Immunologie van de afdeling Laboratoriumgeneeskunde. De afdelingen Reumatologie en Klinische Immunologie, Allergologie, Hematologie, Medische Microbiologie, Pathologie en andere laboratoria van de afdeling Laboratoriumgeneeskunde participeren in de opleiding. De opleiding wordt gecoördineerd door dr. C. Roozendaal en dr. B.G. Hepkema, laboratoriumspecialisten medische immunologie.

  Toelatingseisen

  • Aantoonbare belangstelling voor de transplantatiegeneeskunde en voor de klinische toepassing van de immunologische diagnostiek,

  • Gepromoveerd zijn op onderzoek binnen het aandachtsgebied immunologie,

  • SMBWO-erkenning als immunologisch onderzoeker,

  • Ervaring met moleculair biologisch onderzoek strekt tot aanbeveling.

  Meer informatie

  Dr. Caroline Roozendaal
  Tel: (050) 361 48 69
  ​​​​​​​E-mail: [email protected]


 • Afdeling Laboratoriumgeneeskunde biedt stages en (afstudeer-) projectstages aan voor studenten van het MLO en HLO (Middelbaar Laboratorium Onderwijs en Hoger Laboratorium Onderwijs). Laboratoriumgeneeskunde onderschrijft het belang van goed opgeleide en gemotiveerde toekomstige medewerkers en verleent daarom medewerking aan stages in alle stadia van deze opleidingen. Een stage geeft een goed beeld van de toekomstige werkzaamheden. Dit geeft studenten in een vroeg stadium van de opleiding extra motivatie om de opleiding te voltooien.

  Onderaan deze pagina vindt u links naar de opleidingsinstituten waarmee de afdeling Laboratoriumgeneeskunde samenwerkt.

  HLO-Medische diagnostiek

  De afdeling werkt nauw samen met de Hanzehogeschool Groningen bij de analistenopleiding HLO-medische diagnostiek. Tijdens deze 4-jarige voltijdse HBO-opleiding brengen studenten de eerste twee jaren door op de Hanzehogeschool met een grote praktijkcomponent naast de theoretische scholing. In het gehele 3e jaar lopen de studenten drie dagen per week stage in het UMCG of een ander diagnostisch laboratorium. Tijdens de stage zijn de studenten werkzaam in vier verschillende laboratoria: Klinische Chemie, Pathologie, Genetica en Medische Microbiologie. Het 4e studiejaar wordt geheel in de praktijk doorgebracht. Dat kan het in UMCG zijn, maar ook in een ander diagnostisch laboratorium.

  Projectstages

  Naast het uitvoeren van bepalingen voor de patiëntenzorg, vindt er binnen de afdeling Laboratoriumgeneeskunde ook onderzoek plaats in het kader van de optimalisatie en ontwikkeling van bepalingen en bepalingstechnieken. In dit onderzoek kunnen stagiaires participeren in het kader van (afstudeer)projectstages. Projectstagiaires worden begeleid door analist-werkbegeleiders en Laboratoriumspecialisten. Ook is er een aantal projectstageplaatsen op de researchafdelingen van Laboratoriumgeneeskunde. Hierbij kunnen stagiaires meewerken aan toegepast of fundamenteel onderzoek.Tijdens de projectstage kunnen alle kwalificaties en competenties, opgesteld door de opleidingsinstituten, behaald worden.

  HBO-Informatica

  Afdeling Laboratoriumgeneeskunde biedt ook stagemogelijkheden aan studenten HBO-Informatica. Bij het hedendaagse laboratoriumonderzoek worden veel ICT- en informaticawerkzaamheden uitgevoerd. In deze werkzaamheden kunnen HBO-informatica stagiaires participeren. ​​

  MBO-Doktersassistent

  Afdeling Laboratoriumgeneeskunde biedt ook stage mogelijkheden aan leerlingen in opleiding tot Doktersassistent. Hierbij kunnen stagiaires meedraaien op de Prikpoli, waarbij patiëntencontact en een correcte bloedafname centraal staan.

  Meer informatie

  MLO en HLO:
  Mw. Bessel Schaap, onderwijsfunctionaris
  E-mail: [email protected]
  Telefoon: (050) 361 13 08

  Mw. dr. Janneke Dijck-Brouwer, onderwijscoördinator
  E-mail: [email protected]
  Telefoon: (050) 361 37 82​

  MBO-Doktersassisten:
  Mw. A.M. Temming, teamleider Laboratorium Afname en Logistiek
  E-mail: [email protected]


 • Afdeling ​​Laboratoriumgeneeskunde biedt mogelijkheden voor onderzoekstages/projecten aan universitaire studenten uit binnen- en buitenland. Dit geldt met name voor studenten geneeskunde, farmacie en medical pharmaceutical sciences.

  Meer informatie

  Mw. dr. Janneke Dijck-Brouwer, onderwijscoördinator
  E-mail: [email protected]
  Telefoon: (050) 361 37 82


 • Af en toe vinden er zogenaamde gastenstages van één of twee dagen plaats in de afdeling Laboratoriumgeneeskunde. Gasten kunnen geïnteresseerden zijn die werkzaam zijn binnen het werkveld, bijvoorbeeld medewerkers van laboratoriumopleidingen of laboratoria buiten het UMCG.

  Maatschappelijke stage

  De gasten kunnen ook geïnteresseerden zijn, die afkomstig zijn van buiten het werkveld. Bijvoorbeeld middelbare schoolleerlingen, die voor hun maatschappelijke stage in een bedrijf mee willen kijken. Bij maatschappelijke stages stelt de afdeling Laboratoriumgeneeskunde de voorwaarde dat de leerling in principe na de middelbare school een vervolgopleiding kiest waarbij laboratoriumwerkzaamheden belangrijk zijn (bijvoorbeeld MLO, HLO, geneeskunde of farmacie).

  Het aantal gasten stages per jaar is beperkt in verband met de bedrijfsvoering binnen de afdeling L​aboratoriumgeneeskunde.

  Meer informatie

  Mw. dr. Janneke Dijck-Brouwer, onderwijscoördinator
  E-mail: [email protected]
  Telefoon: (050) 361 37 82

  Mw. ing. Mariska Geuken, onderwijsfunctionaris
  E-mail: [email protected]
  Telefoon: (050) 361 13 08