Traumatisch hersenletsel

Hersenletsel door een ongeval (traumatisch hersenletsel) is een veel voorkomende aandoening.

Jaarlijks komen op de spoedeisende hulp van het UMCG ongeveer zevenhonderd patiënten met traumatisch hersenletsel. Hiervan heeft 70% een licht (hersenschudding) en 30% een middelzwaar tot ernstig hersenletsel (hersenkneuzing). Ongeveer de helft van de patiёnten wordt opgenomen op de afdeling Neurologie. Wanneer uitgebreidere bewaking nodig is gaat u naar de medium care of intensive care.

Tijdens ziekenhuisopname

Als u wordt opgenomen, wordt eerst een CT-scan van uw hoofd gemaakt om vast te stellen of er door het ongeval hersenschade is ontstaan. U wordt opgenomen op de afdeling Neurologie wanneer lichamelijk onderzoek of de CT-scan neurologische afwijkingen bij u aantonen. Bent u buiten bewustzijn, dan gaat u naar de intensive care waarbij ook beademing plaatsvindt. Mocht het nodig zijn, dan wordt de druk in uw hersenen gemeten met een drukmeter (ICP-meter).

Posttraumatische Amnesie (PTA)

Direct na een ongeval of wanneer u weer bij bewustzijn komt, bent u een periode niet in staat om gebeurtenissen op te slaan in uw geheugen. Dit heet Posttraumatische Amnesie (PTA). Deze PTA kan variëren van uren tot dagen. Met een vragenlijst wordt dagelijks bijgehouden in hoeverre u weer herstelt van PTA. Hoe langer uw PTA duurt, hoe groter de kans op restverschijnselen. Dit geldt ook voor ook eventuele neurologische afwijkingen, die gevonden worden tijdens de ct-scan. Ook de duur van een eventuele coma speelt een rol bij herstel van PTA.

Na ziekenhuisopname

Vier tot zes weken na ontslag krijgt u een afspraak op de polikliniek voor een speciaal spreekuur voor patiënten die een traumatische hersenletsel hebben doorgemaakt. Hier vult u een vragenlijst in en krijgt u een neurologisch onderzoek. Bij aanhoudende klachten die van invloed zijn op werkhervatting en sociale activiteiten, kan aanvullend onderzoek (MRI-scan, neuropsychologisch onderzoek) worden gedaan. Aan de hand van dit aanvullend onderzoek wordt bepaald of u in aanmerking komt voor verdere begeleiding en revalidatie.

Team

  • Dr. J. v.d. Naalt, neuroloog
  • Drs. B. Jacobs, neuroloog
  • Dr. J.M. Spikman, neuropsycholoog
  • Mw. A. Coers, verpleegkundige Neuro-IC
  • Mw. F. van der Heide, verpleegkundige afdeling Neurologie

Samenwerkingsverbanden

Contusie-overleg Noord: multidisciplinair overleg waar de afdelingen Psychologie en Revalidatie van Beetsterzwaag, Beatrixoord en Zonnehuis in vertegenwoordigd zijn. In dit overleg wordt zowel patiёntenzorg als onderzoek bij traumatisch hersenletsel besproken.