Controle terugkrijgen tijdens dialyse

Periode:
- 16.15
Promotie
Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen Broerstraat 5 te Groningen

Controle terugkrijgen tijdens dialyse

Een frequent gerapporteerd probleem onder dialysepatiënten is een ervaren gebrek aan zelfregie, hetgeen samenhangt met laag welbevinden. In haar proefschrift richtte De Vries zich op het ontwikkelen en onderzoeken van de effectiviteit van een psychosociale interventie voor het verbeteren van zelfregie bij dialysepatiënten die weinig regie ervaren.

Ten eerste bestudeerde ze de psychologische mechanismen die ten grondslag liggen aan verbeteringen in welbevinden bij patiënten die een niertransplantatie ondergingen. De resultaten suggereren dat zowel reducties in doelverstoring als verbeteringen in zelfregie belangrijk zijn om distress te verminderen en welbevinden te waarborgen in het proces van transplantatie. Ten tweede bestudeerde ze het concept van zelfregie vanuit een patiëntenperspectief. Resultaten van interviews tonen aan dat het concept zelfregie veel verschillende termen omvat en dat patiënten zowel wel als geen regie kunnen ervaren in bepaalde levensdomeinen. Bevorderende factoren voor het ervaren van zelfregie waren onder andere het gebruik van behulpzame copingstrategieën en het ervaren dat beslissingen samen met zorgspecialisten worden genomen. Belemmeringen voor het ervaren van zelfregie waren onder andere gevoelens van afhankelijkheid en ervaren dat beslissingen niet samen met zorgspecialisten worden genomen.

Meer dan de helft van de patiënten die voor de studie werden benaderd, rapporteerde een lage zelfregie, vooral degenen met meer comorbiditeiten en degenen die problemen ondervonden in het dagelijks leven. Een grote meerderheid van deze patiënten accepteerde echter geen zorg om zelfregie te herwinnen, vooral oudere patiënten niet. De voornaamste reden voor het niet accepteren van zorg was dat zij geen last ervoeren. De Vries vond voorlopig bewijs voor de mogelijke effectiviteit van de interventie.

Curriculum Vitae

Alicia de Vries (1988) studeerde Klinische Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna begon zij als promovendus bij de afdeling Gezondheidspsychologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Momenteel is zij werkzaam bij Arbo Unie als psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog. De titel van haar proefschrift luidt: Regaining control during dialysis – development and evaluation of a psychosocial intervention.

Promotoren

Prof. Dr. A.V. Ranchor, Prof. Dr. G.J. Navis, Dr. M.J. Schroevers