• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Inzichtgevende gestructureerde groepsbehandeling

Print 

De inzichtgevende gestructureerde groepsbehandeling is een deeltijdbehandeling die geschikt is voor mensen die in het dagelijkse leven zijn vastgelopen of dreigen vast te lopen.

Voor wie

De behandeling kan geschikt voor u zijn als u in het dagelijks leven bent vastgelopen doordat u:

 • niet in staat bent om studie en/of werk op adequate wijze, zelfstandig vol te houden;
 • problemen heeft met het aangaan en/of onderhouden van relaties;
 • weinig zelfvertrouwen heeft of negatief denkt over uzelf;
 • moeite heeft met het hanteren van eigen grenzen en/of die van een ander;
 • zich onzeker voelt en veel twijfelt over te nemen beslissingen;
 • u geen goed dag- en nachtritme heeft.


Aanmelden

Uw huisarts, psychiater of andere behandelaar, kan u aanmelden voor de deeltijdbehandeling. Nadat u bent aangemeld, ontvangt u een uitnodiging voor een intakegesprek.

Intake

U heeft een intakegesprek met de behandelcoördinator en de psychiater van de Deeltijdbehandeling Algemene Psychiatrie van het UCP. Dit gesprek duurt ongeveer een uur. Als u samen tot de conclusie komt dat een behandeling voor u geschikt is, bespreekt u de behandeldoelen waaraan u gaat werken.

Behandeldoelen

Aan de hand van uw persoonlijke behandeldoelen gaat u vanaf de start van uw behandeling concrete stappen zetten om uw situatie te verbeteren. Ook gaat u datgene wat u in de behandeling leert, in de dagelijkse praktijk oefenen. De problemen die u daarbij ervaart kunt u tijdens de behandeling bespreken.

Behandelplan

De behandeldoelen worden samengevat in uw behandelplan. Dit plan wordt in de eerste weken van uw behandeling opgesteld. Eenmaal in de zes weken wordt uw behandeling geëvalueerd en als het nodig is wordt uw behandelplan aangepast.

Behandeling in groepsverband

U volgt de behandeling in een groep van maximaal negen personen. Het is een zogenaamde open groep. Dat betekent dat u zowel met instroom van nieuwe groepsleden als met ontslag van groepsleden te maken kunt krijgen.

Behandelvorm

De behandelvorm is groepstherapeutisch en cognitief gedragstherapeutisch. Dit wil zeggen dat de groepsleden de volledige therapietijd met elkaar doorbrengen en gezamenlijk werken aan hun doelen. Dit gebeurt via individuele inbreng en met groepsopdrachten.

U trekt tijdens de verschillende behandelonderdelen met elkaar op en pauzeert en ontspant ook samen. Het functioneren in een groep is namelijk onderdeel van de behandeling.

Het werken aan uw persoonlijke behandeldoelen in een groepstherapie vraagt om veel oefenen met sociale vaardigheden. Bijvoorbeeld het geven van feedback en omgaan met grenzen van uzelf en de ander.

U heeft meestal wekelijks een individueel gesprek met uw behandelaar en/of met uw vaste verpleegkundige.

Onderdelen van de behandeling

De inzichtgevende gestructureerde behandeling bestaat uit de volgende onderdelen:

Groepstherapie

Tijdens de groepstherapie neemt u samen met uw medepatiënten en groepstherapeuten, problemen in contacten met anderen onder de loep. Vaak ontdekt u zo patronen in die contacten, waarna u probeert die patronen te veranderen. Tijdens de groepstherapie kunt u vervolgens oefenen met het aangaan van contacten op een andere, meer prettige en productieve, manier.

Actieopdrachten, weekendplanning en weekevaluatie

In de actieopdrachten bedenkt en plant u wekelijks, samen met groepsgenoten, kleine stappen om uw behandeldoelen te verwezenlijken.
In de weekendplanning geeft u aan uw groepsgenoten inzicht in uw leven buiten de therapie. Ook de eerder genoemde actieopdrachten en het eventueel inplannen van studie, werk en sociale contacten komen dan aan de orde.
In de weekevaluatie kijkt u terug op uw therapieprogramma en geeft u feedback aan medegroepsleden.

Cognitieve therapie

Veel mensen hebben bepaalde gedachten over hun eigen functioneren en dat van anderen. Die gedachten zijn niet altijd reëel, maar kunnen er wel toe leiden dat u zich boos, onzeker, minderwaardig, bang of bijvoorbeeld bedroefd voelt. Door te leren uw gedachten aan de realiteit te toetsen, gaat u er meer realistische gedachten op na houden.

Sociotherapie

Onder de sociotherapie vallen de pauzes en de andere gezamenlijke activiteiten die niet tot het vaste programma behoren. De bedoeling is om deze tijd ook gezamenlijk door te brengen met ontspanning en uitwisseling van belevenissen. Hoewel deze tijd niet bedoeld is voor therapie, is het wel een goede gelegenheid om sociale vaardigheden te oefenen.

Verder bestaat uw behandeling uit:

 • psychomotore therapie
 • creatieve therapie
 • arbeidstherapie/trajectbegeleiding
 • sociale vaardigheidstraining  

Behandeltijd en behandelduur

U komt drie dagen per week voor behandeling naar het UCP: op dinsdag, woensdag en donderdag van 8.30 tot 16.30 uur. Daarnaast kunt u deelnemen aan de sociale vaardigheidstraining op maandagmiddag. De behandelduur is maximaal zes maanden. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de behandeling voor korte tijd worden verlengd.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze behandeling kunt u bellen naar de aanmeldservice​ UCP, telefoonnummer (050) 361 88 80.

Bent u al onder behandeling en zoekt u contact met de deeltijdbehandeling, dan kunt u bellen met (050) 361 92 60 of (050) 361 20 26.