• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Nieuwe klinische ontslagbrief afdeling Chirurgie

Print 
20 april 2020

Start week 7 2020
De werkgroep Kwaliteit & Veiligheid van de afdeling Chirurgie heeft in september 2019  vanuit het management team (MT) Chirurgie de volgende opdracht gekregen:
‘Het ontwikkelen van een gestructureerde ontslagbrief, welke uniform gebruikt wordt binnen de afdeling en voldoet aan de HASP criteria’. Met deze opdracht is er een verbinding met  een eerder uitgewerkte opdracht, nl. het project ‘eenduidige werkwijze ontslaggesprek’. Het geprotocolleerde ontslaggesprek is eind 2018 op alle vier verpleegafdelingen van de Chirurgie geïmplementeerd en daarbij wordt een dag voor het ontslag door de zaalarts en verpleegkundige samen met patiënt en naaste, een aantal voorbereidende onderwerpen t.a.v. het ontslag besproken. Een jaar na de implementatie van het geprotocolleerde ontslaggesprek bleek o.a. uit de dagelijkse praktijk, incidentmeldingen en een Prisma-rapport dat een aantal zaken in de continuïteit van zorg na ontslag en in de medische overdracht nog niet optimaal waren en verbeterd konden worden. Verbeterpunten waren: 
Is de PA uitslag met de patiënt besproken en benoemd in de brief, indien nee, hoe wordt dit geborgd? Is er een multidisciplinair overleg gehouden? Staat in de brief vermeld dat er een vervolg afspraak op de polikliniek is gemaakt? Wordt de brief naar alle verwijzers gestuurd en staat de ontslagmedicatie juist vermeld? De werkgroep is met deze punten aan de slag gegaan en heeft de HASP richtlijn, de landelijke richtlijn informatie-uitwisseling tussen huisarts en medisch specialist, als uitgangspunt voor een definitief ontwerp klinische ontslagbrief genomen.

Hoe ziet de nieuwe klinische ontslagbrief eruit en is deze opgebouwd?

Vanuit HASP zijn de volgende items opgenomen: benoem kort reden ontslag patiënt, hoelang, waarvoor en via welke weg patiënt opgenomen is geweest. Vermeld kernachtig de conclusie, diagnose en actuele beleid, de medicatiewijziging en het voorstel t.a.v. follow-up en wat is afgesproken met de patiënt/naaste.
Toevoeging vanuit de werkgroep: vanuit het elektronisch medisch dossier (EPIC) Chirurgie is een concept ontslagbrief ontwikkeld, waarbij de zaalarts per verplicht item een keuze uit verschillende opties heeft en tevens de keuze ‘n.v.t.’ indien dit onderdeel niet voor een patiënt aan de orde is. De items met ‘keuze-opties’ zijn: 
uitgevoerde behandeling, beloop, complicatie, PA, MDO, medicatie (huidig en gestopt,  gewijzigd met argumentatie), advies afspraken patiënt en polikliniek controle. Op deze manier is de zaalarts die de concept ontslagbrief maakt zich bewust van alle items en keuze-opties die in de ontslagbrief komen en checkt de supervisor eveneens de definitieve brief. Daarnaast worden kort de volgende dossieronderdelen opgenomen: voorgeschiedenis (medisch en chirurgisch), opname medicatie en allergie.
Verwijzer: de werkgroep vindt het van belang dat zowel de oorspronkelijke verwijzer(s) als de namen van eerdere verwijzers en huidige behandelaars juist en proactief worden ingevuld en in de ontslagsamenvatting blijven staan. EPIC UMCG kan bij de implementatie februari 2020 dit helaas nog niet UMCG-breed realiseren (wel in 1e helft 2020). Voor nu is er door de medewerkers medische administratie (MMA kliniek Chirurgie) een goede tussenoplossing bedacht zodat de juiste huisarts en andere verwijzers in de brief worden vermeld.
Medicatie: ‘thuismedicatie – medicatie tijdens opname – medicatie bij ontslag’ hebben alle drie nu een plek in de ontslagbrief; tevens wordt medicatie die tijdens de opname is gestopt met argumentatie waarom, in de brief uitgelegd. Dit is de eis vanuit HASP en daarnaast is de ervaring dat het voor patiënten (en naasten) en huisartsen vaak onduidelijk is wat de actuele ontslag medicatie is. De medicatie wordt bij het ontslaggesprek, een dag voorafgaand aan het ontslag, door de zaalarts en verpleegkundige samen met de patiënt en naaste doorgenomen. Nieuw daarbij zijn ook instructies ‘afbouwen van pijnmedicatie’ welke in het ontslaggesprek eveneens worden besproken en de patiënt uitgeprint mee naar huis krijgt.

Nieuwe klinische ontslagbrief Chirurgie vanaf week 7 2020

Ongeveer vijf maanden na de opdracht aan de werkgroep K&V en na diverse besprekingen binnen de afdeling Chirurgie en met andere partners, is de definitieve klinische ontslagbrief gereed en wordt deze in de 2e week van februari 2020 op de afdeling geïmplementeerd.
U zult als huisarts en andere verwijzer(s) de nieuwe ontslagbrief binnenkort ontvangen.

Samenstelling werkgroep Kwaliteit & Veiligheid afdeling Chirurgie

De werkgroep K&V bestaat uit een brede vertegenwoordiging van verschillende beroepsgroepen en aandachtsgebieden vanuit zowel de kliniek en polikliniek van de afdeling Chirurgie. De leden van de werkgroep zijn verbindend en versterkend in elkaars expertise (en die van hun achterban) en de werkgroep heeft een nauwe samenhang met andere kwaliteitsonderwerpen en ontwikkelingen. De werkgroep krijgt jaarlijks 2 à 3 opdrachten vanuit het MT Chirurgie. Na de uitwerking wordt de nieuwe werkwijze breed binnen de afdeling gecommuniceerd en ervolgens geïmplementeerd. Na enkele maanden volgt een check en bijstelling volgens de Plan-Do-Check-Act cyclus.