• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

UMCG update Covid-19 deel 1

Print 
17 juli 2020

​​​​Bron: UMCG update Raad van Bestuur, juni juli 2020

Opschaling zorg Noord-Nederland even snel als in rest van het land 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) heeft een overzicht gemaakt van het aantal verwijzingen en behandelingen in de regio Noord-Nederland. De NZA heeft hierbij alle cijfers in kaart gebracht vanaf 1 januari. Hierbij heeft de NZA gebruik gemaakt van gegevens van Dutch Hospital Data (DHD) en de verwijsgegevens vanuit ZorgDomein. 
Met de gegevens van DHD is duidelijk in beeld te brengen in welke mate de productie is teruggevallen door de coronacrisis. Ook blijkt de opschaling van het aantal verwijzingen aan het voorlopige eind van de coronacrisis, heel duidelijk. De cijfers geven helder weer dat de opschaling van de zorg in Noord-Nederland precies even snel verloopt als in de rest van Nederland.​
​De eerste tabel geeft het aantal verwijzingen weer, de tweede tabel het aantal behandelingen.

  Figuur 2: totaal verwijsvolume landelijk en voor de regio Noord-NL in 2020


 

​Figuur 8: tota​al aantal patienten in DHD voor de regio Noord-NL

Opschalingsplan COVID-19 

Deze week presenteerde het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) het rapport ‘Opschalingsplan Covid-19’. Belangrijk onderdeel van dit plan is om over te gaan tot een structurele uitbreiding van de Nederlandse IC-capaciteit tot 1350 IC-bedden en een flexibele capaciteit van 1700 IC-bedden. De door LNAZ voorgestelde maatregelen komen grotendeels overeen met het reeds ingezette beleid in het UMCG. We weten dat er al zeer veel is gevraagd van alle IC-medewerkers de afgelopen periode. We gaan dan ook zeer zorgvuldig om met het plan van het LNAZ en hebben nadrukkelijk oog voor wat er kan. Hoofd ICV Peter van der Voort gaf eerder deze week bij RTV Noord al een reactie op het plan​. Lees de reactie van Peter van ​der Voort bij RTV N​oord.​

Na 1 september 

Bron: brief Raad van Bestuur d.d. 27-5-2020 kenmerk: 20.382577/RvB

De doelstelling is om per september weer te komen tot 100% van de (poli)klinische zorg waarvan een deel structureel via Beeldbellen. Aan de bijbehorende randvoorwaarden en faciliteiten zoals de mogelijkheid om de patiënt in zijn directe omgeving te prikken en ook inzage te hebben in de bloeduitslagen als ook ondersteuning bij het bellen van de patiënten voorafgaand aan het polikliniekbezoek, wordt in de komende periode onder regie van het Capaciteits coördinatie team verdere invulling gegeven. 

Over de voortgang wordt u te zijner tijd nader geïnformeerd.