• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Jaarverslag 2011

Print 

Op deze pagina kunt u het jaarverslag 2011 van het UMCG downloaden en lezen.

In het jaarverslag gaat het UMCG in op het beleid en de belangrijkste resultaten uit het voorgaande jaar (2011), bezien van uit de​​​ vier kerntaken: patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs en opleiding. Hieronder vindt u een korte samenvatting van het verslag. Onderaan de pagina (onder ‘gerelateerde informatie’) kunt u de volledige bestanden downloaden.

Samenvatting

In 2011 – als verlengde van de missie ‘Bouwen aan de toekomst van gezondheid’ – is heel hard gewerkt aan Healthy Ageing: gezond en actief ouder worden. Hiermee levert het UMCG een belangrijke maatschappelijke bijdrage aan het boeken van gezondheidswinst en de beperking van de stijging van de zorgkosten als gevolg van veroudering. Dit doet het UMCG onder meer samen met de Rijksuniversiteit Groningen (RuG), hogescholen, overheden en het bedrijfsleven en komt bijvoorbeeld tot uiting in het in 2011 grotendeels gerealiseerde onderzoekinstituut ERIBA (European Institute for the Biology of Ageing) waar toponderzoekers fundamenteel onderzoek doen naar verouderingsprocessen.

Focus op topreferente en complexe zorg

Het UMCG focust op topreferente zorg, complexe zorg en complexe patiënten, maakt zich hard voor de continuïteit van de basiszorg in de regio en geeft patiëntveiligheid de hoogste prioriteit. Zo is in 2011 de patiëntenzorg – mede op basis van signalen van toezichthouders, certificerende instanties, zorgverzekeraars en interne auditors nog verder verbetert. In 2012
worden verschillende verbetermaatregelen binnen deze en andere thema’s van het landelijke VMS veiligheidsprogramma doorgevoerd. Het motto daarbij is: ‘Ik doe het!’.

Hogere studierendementen en grotere instroom specialistische vervolgopleidingen

Het beleid gericht op het verhogen van de studierendementen in het onderwijs (geneeskunde, bewegingswetenschappen en tandheelkunde), dat mede in samenspraak met de RUG is ingezet, is in het studiejaar 2010/2011 aangevuld met de invoering van het Bindend Studie Advies (BSA). Het effect daarvan op de propedeuserendementen is substantieel geweest. Met de komst van het derde cohort studenten in de International Bachelor in Medicine is deze opleidingsvariant nu volgroeid. Het 'global health'profiel van de International Bachelor trekt een gemotiveerde internationale studentenpopulatie en geeft daarmee een grote impuls aan de internationalisering van het onderwijs.

De instroom in de medisch specialistische en tandheelkundige vervolgopleidingen (incl. bètavervolgopleidingen) in 2011 is uitgebreid met 25 plaatsen. Deze uitbreiding is belangrijk met het oog op de toekomstige beschikbaarheid van specialisten in onze regio, en dus uiteindelijk ook voor de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de zorg van de bevolking in Noord-Nederland.

Doelmatigheidsprogramma

De financiële middelen voor het realiseren van de ambities in patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs en opleiding, nemen af en worden onzekerder. Om de nieuwe bezuinigingsmaatregelen van de ministeries van VWS en OCW te kunnen opvangen en het UMCG financieel toekomstbestendig te maken, moest het UMCG ingrijpende maatregelen treffen. De organisatie voert daarom een doelmatigheidsprogramma van € 41 miljoen uit, dat loopt van 2011 tot 2013. Dit programma ‘Klaar voor de Toekomst’ is tevens nodig om financiële ruimte te creëren voor onze beleidsmatige prioriteiten, waaronder Healthy Ageing, topreferente functie voor complexe zorg, kwaliteit en veiligheid, en een nieuw ZIS/EPD.

Ambitieus in uitdagende tijden

Het UMCG staat de komende jaren voor grote uitdagingen. Met de inzet en grote motivatie van de UMCG-medewerkers worden, ook in de tijd van bezuinigingen, de ambities als academisch kenniscentrum overeind gehouden en krijgt de verantwoordelijkheid voor goede, toegankelijke zorg binnen het UMCG verder gestalte.

Voor de recente toekomst blijft het UMCG verder bouwen aan de toekomst van gezondheid. Over vijf jaar wil het UMCG nationaal en internationaal hét centrum voor Healthy Ageing zijn, waar onderzoek, zorg, opleiding en onderwijs van het hoogste niveau zijn.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram