• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Bevoegdhedenregeling

Print 

1.  Inleiding

Bij het vastleggen van de bevoegdheden op het gebied van materiële zaken is uitgegaan van een aantal algemene uitgangspunten. Een ieder is gehouden te handelen conform deze uitgangspunten.

  • Het inkopen en het afsluiten van contracten loopt via Bureau Inkoop. Slechts in bepaalde gevallen kunnen bestellingen buiten Bureau Inkoop worden gedaan. Hiervoor dient echter een specifieke mandatering te worden geregeld.
  • Bureau Inkoop, bij monde van het Hoofd Inkoop en diens Directeur Financiën & Control, is door de Raad van Bestuur gemachtigd tot het aangaan van materiële verplichtingen.
  • Het Hoofd Inkoop bepaalt welke bevoegdheden worden toegekend aan medewerkers binnen Bureau Inkoop. Deze medewerkers zijn vastgelegd onder punt 2.
  • In de cyclus van de aanschaf van goederen en diensten, tot de uiteindelijke betaling van de factuur, zijn de volgende stappen te onderkennen. In de toekenning van interne bevoegdheden aan functionarissen is met deze stappen rekening gehouden. Deze stappen zijn:

Afdeling
Aanvragen: het intern vastleggen van een verzoek tot levering van een goed of dienst.
Autoriseren: het goedkeuren van een aanvraag door de aangewezen verantwoordelijke.

Bureau Inkoop
Bestellen: het omzetten van aanvragen in bestellingen. Deze bestellingen kunnen alleen (schriftelijk) door Bureau Inkoop worden geplaatst.
Contracteren: aangaan van langlopende verplichtingen met repeterend karakter

Cluster Logistiek
Akkoord levering goederen en diensten: een medewerker van cluster Logistiek Goederenontvangst verleent goedkeuring over de door de leverancier geleverde prestatie conform de gemaakte afspraken.

Crediteurenadministratie
Akkoord betaling factuur: factuurbetalingen vinden plaats door de Crediteurenadministratie van Directoraat Planning & Control. Facturen waaraan geen inkooporder van Bureau Inkoop ten grondslag ligt, kunnen van betaling worden uitgesloten.

2. Bevoegde functionarissen UMCG Bureau Inkoop

 

 Functie Naam
Directeur Financiën & Control Mevr. H. Lens
Hoofd Bureau Inkoop Dhr. drs. R. Visser
Senior Inkoper

Dhr. L. de Grijs
Dhr. E.G. de Groot
Mevr. A. Hake
Dhr. C.J. Hofman
Mevr. W. Meijering
Mevr. A.M. Wichers
Dhr. A. Slot

Inkoper

Dhr. S. Broekema (locatie CvR/Beatrixoord)
Mevr. drs. B.W. Kremer


 

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram