•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Onderzoek door studenten

Print 

​​​​​​​​De Wetenschapswinkels van de Rijksuniversiteit Groningen doen onderzoek naar vragen uit de samenleving, die leiden tot maatschappelijke impact. Dit onderzoek wordt gratis uitgevoerd door studenten. Tussen de Wetenschapswinkel en TGO bestaat een hecht contact en projecten worden met regelmaat in onderlinge afstemming uitgevoerd. Hierdoor kan een deel van een TGO-project door studenten worden uitgevoerd, bijvoorbeeld omdat het budget van de opdrachtgever beperkt is. Anderzijds worden soms vragen die bij de Wetenschapswinkel binnenkomen door TGO uitgevoerd.

De Wetenschapswinkels

In Groningen zijn zes Wetenschapswinkels die in een netwerkorganisatie werken, samenwerken en elkaar versterken. Meer informatie over de Wetenschapswinkels kunt u vinden bij de Rijksuniversiteit Groningen. De Wetenschapswinkels werken internationaal samen in het netwerk Living Knowledge. Alle scripties, onderzoeksverslagen en presentaties die vanuit de Wetenschapswinkel worden geschreven en gemaakt, zijn openbaar en vrij toegankelijk​.​

M​ijn 90-jarige huisgenoot. 

In verschillende verzorgingshuizen in Nederland wonen jongeren ‘op kamers’ tussen de ouderen. De jongeren zorgen voor leven in de brouwerij, ondernemen activiteiten met de ouderen en zijn een goede buur. In ruil voor het doen van vrijwilligerswerk huren de jongeren tegen een lage huurprijs een kamer in het verzorgingshuis. Het samenwonen van verschillende generaties speelt in op verschillende maatschappelijke thema’s, zoals: eenzaamheid, stijgende gezondheidszorgkosten, personeelstekort in de zorg, leegstand in verzorgingshuizen en woningtekort onder jongeren. Klinkt als een mooi initiatief. Maar is er daadwerkelijk contact tussen de ouderen en jongeren? En wat is het effect van intergenerationeel samenwonen voor zowel de ouderen als de jongeren? 

Op basis van de spreiding in de resultaten kunnen de verzorgingshuizen worden ingedeeld in twee groepen: 1) een groep waar ‘meer’ intergenerationeel contact is en 2) een groep waar ‘minder’ intergenerationeel contact is. Ook kan op basis van de resultaten geconcludeerd worden dat er een positieve relatie lijkt te bestaan tussen de mate van intergenerationeel contact en het algemeen subjectief welbevinden. In verzorgingshuizen waar ‘meer’ intergenerationeel contact is, score ouderen en jongere gunstiger op eenzaamheid, affectie en stimulatie, in vergelijking met verzorgingshuizen waar ‘minder’ intergenerationeel contact is. Tot slot komt in het huidige onderzoek naar voren dat de organisatie van het intergenerationeel samenwonen sterk verschilt per verzorgingshuis en een eenduidige aanpak ontbreekt. Op basis van de bevindingen en observaties van de onderzoeker worden enkele organisationele factoren beschreven die bijdragen aan de positieve effecten van intergenerationeel wonen. De scriptie is verkrijgbaar via de website van de RuG

Referentie: Jildou de Jong (2019). Mijn 90-jarige huisgenoot. Een exploratief onderzoek naar het intergenerationele contact tussen ouderen en jongeren die samenwonen ​​in verzorgingshuizen in Nederland. Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid. 

De effecten van h​​​et project Eigen regie en participatie

Het project Eigen regie en participatie is opgezet als reactie op het geluid dat vooral vrouwen met een niet-westerse achtergrond moeite hebben om mee te doen in de maatschappij. Het huidige onderzoek is uitgevoerd om bij te dragen aan de kennis over een onderwerp waar nog maar weinig over bekend is, namelijk de manier waarop participatieprojecten zoals Eigen regie en participatie werken en wat voor invloed zij hebben. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is er een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. 

Uit de resultaten komt naar voren dat het project volgens de meeste participanten een positieve invloed heeft gehad op hun positieve gezondheid. Er lijken daarnaast verschillende manieren te zijn waarop de zes pijlers van het concept positieve gezondheid kunnen worden verbeterd. Hierbij kan gedacht worden aan lichaamsgerichte oefeningen, de mindfulness oefeningen, bewustwording, leren accepteren, tijd voor jezelf durven nemen, erkenning en het leren kennen en aangeven van grenzen. Daarnaast blijkt uit de resultaten dat het project niet alleen effect heeft op deelneemsters zelf maar ook op hun sociale omgeving en dat daarbij de meeste participanten vanuit deze sociale omgeving steun hebben ontvangen tijdens deelname aan het project. 

Het lijkt zo te zijn dat het project Eigen regie en participatie het beste zal werken voor vrouwen die een fijne woonsituatie hebben, de Nederlandse taal goed beheersen, een leeftijd hebben bereikt waarop ze zelfstandig wonen en nog niet een leeftijd hebben bereikt waarop patronen niet meer te doorbreken zijn. Ook spelen de motivatie om thuis dingen te doen zoals het maken van huiswerkopdrachten en open staan voor nieuwe dingen en verandering een rol volgens de participanten. Er worden tot slot op basis van de conclusies en discussiepunten van het onderzoek een aantal aanbevelingen gedaan. De scriptie is verkrijgbaar via de website van de RuG​

​Referentie: Lieke Terpstra (2019). De effecten van het project Eigen regie en participatie: Een kwalitatief onderzoek naar de effecten die het project Eigen regie en participatie heeft op haar deelneemsters en hun sociale omgeving. Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volk​sgezondheid.​