•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Dementia Care Mapping bij mensen met een verstandelijke beperking

Print 
01 september 2013

​​​​​Nederland vergrijst. Ook bij mensen met een verstandelijke beperking is sprake van toenemende vergrijzing. Over de omgang met mensen met een verstandelijke handicap en dementie zijn geen evidence based methoden bekend die handvatten geven voor de optimale benadering van deze cliënten. De afnemende en veranderende mogelijkheden van de oudere verstandelijk gehandicapte vragen om een aangepaste begeleiding. Degenen die zorg dragen voor deze groep ouderen hebben daarom behoefte aan specifieke kennis en vaardigheden en aan ondersteuning bij het omgaan met de specifiek aan de dementie gelieerde ondersteuningsvragen, zodanig dat goede kwaliteit van zorg kan worden geboden.

Dementia Care Mapping (DCM) is een in de ouderenzorg evidence based succesvol toegepaste methode gericht op het verbeteren van het leefklimaat inclusief interactie met de omgeving van mensen met dementie. In de ouderenzorg wordt deze methode wereldwijd toegepast. In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is het nog een nagenoeg onbekende aanpak.

Dit project richt zich op het onderzoeken of Dementia Care Mapping toepasbaar is en effectief is in de zorg voor ouderen met een verstandelijke beperking en dementie en is daarmee gericht op: ‘het ontwikkelen van nieuwe professionele benaderingswijzen in de vorm van kennis, instrumenten en werkwijzen die zorgprofessionals in staat stellen kwalitatief goede ondersteuning te bieden aan ouderen met een verstandelijke beperking en dementie in de intramurale gehandicaptenzorg en het leveren van een belangrijke bijdrage aan innovaties in de zorg voor deze specifieke kwetsbare groep ouderen.’

Doel en werkwijze

De volgende onderzoeksvragen staan centraal:
1. In welke mate is Dementia Care Mapping (DCM-VG) geschikt voor het gebruik als innovatie van professioneel handelen in de begeleiding van oudere cliënten met dementie?

2. In welke mate leidt het gebruik tot een betere kwaliteit van bestaan van de cliënten en een hogere arbeidstevredenheid van de zorgprofessionals?

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, wordt gebruik gemaakt van een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden. Het project omvat  een aanvaardbaarheids- en toepasbaarheidsonderzoek, en daarnaast  een effectonderzoek naar de kwaliteit van bestaan onder ouderen met een verstandelijke beperking en dementie en naar de arbeidstevredenheid van de zorgprofessionals die zorgdragen voor hen. 
Het onderzoek wordt vormgegeven op geleide van en in nauwe samenwerking met zorgprofessionals werkzaam in de deelnemende gehandicaptenzorgorganisaties uit het Noorden van Nederland. De zorgprofessionals hebben de vraag- en doelstellingen geformuleerd en worden in alle fasen van het onderzoek nauw betrokken: hetzij als geïnterviewde, hetzij als geobserveerde, hetzij als deelnemer aan het Noordelijk netwerk voor medewerkers in de zorg voor ouderen met een verstandelijke beperking en dementie.

Resultaten en toepassing

De resultaten zijn gepubliceerd in een dissertatie (Schaap, 2019).

Samenwerking

Dit project was een samenwerking tussen de Noordelijk Hogeschool Leeuwarden (NHL) en TGO. De NHL levert een promovendus en TGO is copromotor en dagelijks begeleider. Daarnaast wordt samengewerkt met de University of Bradford en met DCM Nederland.

Looptijd

1 september 2013 tot 1 januari 2020

Meer weten over dit project?

Neem dan contact met ons op.​