•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Inzet van mantelzorgconsulenten in de gemeente Hoogeveen

Print 
01 september 2017

​​​​​​​​In de gemeente Hoogeveen worden in het kader van In For Care (een project van Interreg 4b N​oordzee​​) ​mantelzorgconsulenten ingezet in multidisciplinaire teams van eerstelijnsprofessionals vanuit een achttal huisartsenpraktijken in Hoogeveen. Deze teams bestaan naast de huisarts, uit de praktijkverpleegkundige (POH), de wijkverpleegkundige, het welzijnswerk (algemeen maatschappelijk werk) en de Wmo-consulent.

Doel en werkwijze

Doel van deze teams is om in nauwe samenwerking met de huisarts kwetsbare ouderen op te sporen, te bezoeken en te volgen. In Hoogeveen zijn aan deze teams mantelzorgconsulenten toegevoegd met als doel ​​belaste en overbelaste mantelzorgers op te sporen en naar passende vormen van hulp, zorg en ondersteuning te begeleiden. Per mantelzorgconsulent gaat het om een inzet van ongeveer 4 uur per week.

Mantelzorgconsulenten bieden tevens individuele ondersteuning aan gesignaleerde ((over)belaste) mantelzorgers. Zij bieden onder andere hulp bij het verhelderen van de hulpvraag van de mantelzorger, ze geven informatie en advies, zoeken naar gepaste oplossingen voor problemen, bieden emotionele ondersteuning, verwijzen door naar andere interne of externe hulpverleners en zetten respijtzorg in of verwijzen door naar het respijtaanbod (vrijwillige thuiszorg, dagactiviteiten, logeerhuis en zorgboerderij).

Onderzocht wordt of de volgende drie vooronderstellingen kloppen:

  • De multidisciplinaire teams binnen de huisartsenpraktijken zijn goede vindplaatsen voor overbelaste en zwaarbelaste mantelzorgers.
  • De inzet van de mantelzorgconsulenten zorgt voor een ervaren verlichting van de (over)belaste mantelzorgers.
  • De inzet van de mantelzorgconsulenten zorgt voor een ervaren verlichting in taken van huisartsen en an​dere professionals in de huisartsenpraktijken.


Het onderzoek wordt gedaan aan de hand van interviews, vragenlijsten en een dossieranalyse.

Resultaten en toepassing​

De resultaten zullen verspreid worden binnen het Interreg-project en zo mogelijk zal er een publicatie in een Nederlandstalig tijdschrift gesc​​​hreven worden.

Sam​​enwerking

Dit p​​roject is een samenwerking tussen TGO en de gemeente Hoogeveen.

Loo​​​​ptijd

September 2017 tot september 2019.​​​