•  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Opvang kwetsbare personen

Print 
01 januari 2015

​​​​​​​​Opvangorganisaties Het Kopland en ZIENN houden zich in Noord-Nederland bezig met hulp aan kwetsbare mensen van alle leeftijden en uit alle lagen van de samenleving, die de grip op hun leven kwijt zijn. Zij zijn in deze regio actief op het gebied van Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang. In de maatschappelijke opvang is sprake van een zogenoemde ‘stabiele mix’ van huisvesting, een vast legaal inkomen, dagbesteding en een stabiel contact met de hulpverlening.

Om deze stabiele mix te bereiken en te bestendigen, zijn zowel Het Kopland als ZIENN ermee gestart bij cliënten actief te benadrukken dat hun verblijf in de opvang van tijdelijke aard is, en dat verwacht wordt dat ze met ondersteuning actief aan de slag gaan de regie over hun leven weer (meer) in eigen handen te nemen. Analoog aan het huidige denken over de transitie van 'verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij', is het uitgangspunt daarbij om (opnieuw) een beroep te doen op de eigen kracht en verantwoordelijkheid van personen. In dat kader werken beide opvangorganisaties met kanstrajecten voor hun cliënten en willen ze cliënten met deze inhoudelijk zware problematiek waar mogelijk van het huidige institutioneel gerichte aanbod in een residentiële 24-uurs voorziening naar meer kleinschalige woonvormen toe leiden.

Vooralsnog is echter weinig inzicht in de factoren die bepalen of iemand wel of niet permanent in een kleinschalige woonvorm kan worden ondergebracht. In dat kader heeft de stichting Het Kopland in 2013 TGO benaderd om mee te denken over het opzetten van een onderzoek naar deze bepalende factoren.

​​Doel en werkwijze

​Om kwetsbare personen binnen de maatschappelijke opvang goed te kunnen begeleiden, is het van belang te weten wat hierbij bevorderende en belemmerende factoren zijn en welke factoren succesvolle, duurzame (arbeids)participatie voor deze doelgroep bepalen.

Binnen het onderzoek zijn de volgende methoden gehanteerd:

 • literatuuronderzoek naar bepalende factoren voor succesvolle maatschappelijke participatie
 • interviews met een groot aantal interne en externe experts (n=9)
 • dossieronderzoek binnen de dossiers van een maatschappelijke opvang
 • focusgroep over de rol van eigen kracht bij de transitie van maatschappelijke opvang naar zelfstandig wonen
 • vragenlijstonderzoek naar woonwensen van bewoners van de maatschappelijke opvang
 • interviews met cliënten en medewerkers van de maatschappelijke opvang


​Resultaten

Dit zijn de belangrijkste resultaten van het onderzoek:

 • Er is zeer beperkte literatuur over succesvol zelfstandig wonen van dak- en thuislozen.
 • Woonvoorkeuren van bewoners veranderen door de tijd heen, afhankelijk van hun fase van herstel.
 • Er is geen eenduidig beeld van hoe kleinschalig wonen voor deze doelgroep eruit moet zien, bovendien is de invulling daarvan sterk afhankelijk van de (financieel vaak beperkte) mogelijkheden.
 • Op basis van een aantal persoonskenmerken of in kaart gebrachte factoren valt moeilijk te voorspellen welke personen uiteindelijk succesvolle stappen maken naar een toegenomen maatschappelijke participatie.


Publicati​​es

​​
Financiers en looptijd

Skanfonds (nu Kansfonds) en Fonds Psychische Gezondheid, 2015 tot en met mei 2017.​​​