•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Kaf of koren: de zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking bij Talant

Print 
01 april 2015

​​​​​​​​​​​​​​​​​Binnen de zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking is sprake van een wildgroei aan methodieken die slechts beperkt geïmplementeerd zijn. Daarnaast bestaat een veelheid aan scholingsvragen en worden methodieken bij doelgroepen gebruikt die daar niet voor bedoeld zijn. Zorgorganisatie Talant​ heeft daarom in 2011 het besluit genomen om te werken met een beperkt aantal voorkeursmethodieken. Het is echter onduidelijk of de juiste methodieken zijn gekozen, wat de kwaliteit ervan is en hoe de implementatie van deze methodieken is verlopen.

​Doel en werkwijze

Het doel van dit onderzoek met de titel 'Heeft Talant het kaf of het koren? Een onderzoek naar de werkzaamheid en implementatie van methodieken in de zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking bij Talant' is:

  • ​Inventariseren welke methodieken in Nederland in de zorg en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking worden gebruikt en bepalen wat bekend is over de effectiviteit van deze methodieken en over de voorkeursmethodieken binnen Talant.
  • Aanbevelingen doen voor implementatie van methodieken binnen Talant.


Er zijn twee methoden van dataverzameling gehanteerd: voor het realiseren van de eerste doelstelling is een literatuuronderzoek verricht. Voor de tweede doelstelling zijn interviews afgenomen.​

Resultaten en toepassingen

In totaal zijn 514 artikelen in de internationale literatuur gevonden, vijftig in de grijze literatuur (zoals proefschriften en publicaties van bestuurslichamen, wetenschappelijke instellingen en andere organisaties), 81 via kenniscentra/websites, en zeven vanuit de referentengroep. Deze artikelen gaan in totaal over 108 methodieken. De voorwaarden die aan methodieken binnen dit onderzoek zijn gesteld, zijn als volgt:

  • ​De doelgroep, het doel, de werkwijze en de theoretische onderbouwing moeten voldoende zijn omschreven.
  • De methodiek moet uitvoerbaar zijn door begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking.
  • De methodiek moet zich richten op de ondersteuning in de zorg voor begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking.


Van de 108 methodieken voldoen er 39 aan deze kenmerken. Van deze 39 methodieken is van 23 methodieken een effectiviteitsstudie gevonden. Vier effectstudies tonen een redelijke kwaliteit en positieve effecten. Hiervan zijn er twee, 'methode​ Vlaskamp' en 'Triple C', ook voorkeursmethodieken van Talant. De overige 19 zijn van onvoldoende kwaliteit of de onderzoeksdoelgroep betreft niet mensen met een verstandelijke beperking. Hieruit blijkt dat er erg weinig bekend is over de effectiviteit van methodieken in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Uit de interviews komt naar voren dat het belangrijk wordt gevonden dat wanneer een methodiek geïmplementeerd wordt, deze ook structureel wordt meegenomen in alle werkprocessen en dat alleen een training in de desbetreffende methodieken niet volstaat. Belangrijk wordt tevens gevonden om het gehele team te trainen en om vervolgens terugkommomenten te organiseren, bijvoorbeeld tijdens een teamoverleg of met een coach. Daarnaast zou ruimte gemaakt moeten worden voor reflectie binnen het team; hoe pas je de methode toe? Tenslotte is het belangrijk dat een methodiek praktisch toepasbaar is, deze moet niet te ingewikkeld zijn.

De conclusie is dat in Nederland veel methodieken in de zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking zijn. Er is echter erg weinig onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de methodieken. Daarom kan geconcludeerd worden dat er geen reden voor Talant is om andere methodieken als voorkeursmethodiek te includeren.​

Presentaties en publicaties

  • Fokkens, A., IJsbrandij, F., & Jansen, D. (2016). Heeft Talant het kaf of het koren? (pdf | 504 kB); ​​Een onderzoek (pdf | 583 kB)​ naar de werkzaamheid en implementatie van methodieken in de zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking bij Tal​ant​.; Universitair Medisch Centrum Groningen / Toegepast Onderzoek.
  • Presentatie Referenten groep Talant.
  • Alliade Kennismarkt, juni 2015.​​


Samenwerking

TGO deed dit onderzoek in samenwerking met Talant, Zorggroep Alliade en Danielle Jansen (UMCG, Sociale Geneeskunde).​

Looptijd

April 2015 tot juni 2016.​​​​

Meer weten over dit project?

Neem dan contact met ons op​.​​​​​