•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Ervaringen patiënten, naasten en zorgverleners met palliatieve zorg

Print 
01 maart 2016

​​​​​​​​​​​​Om patiënten en hun naasten de meest bij hen passende zorg in de laatste levensfase te kunnen bieden, is het van belang meer inzicht te krijgen in de ervaringen van patiënten en hun naasten met deze zorg.

Werkwijze

Met de Experience Based Co-Design-methode zullen de ervaringen en behoeften van patiënten met kanker, naasten en zorgprofessionals worden geïnventariseerd. Op basis van de uitkomsten zal daarna, samen met patiënten, naasten en zorgprofessionals, een voorstel voor verbeteringen gedaan worden. Dit voorstel voor verbeteringen zal consortiumbreed gedeeld worden, waarna aanpassingen gerealiseerd kunnen worden.

Experience Based Co-Design (EBCD)

De EBCD-methode bestaat uit vijf stappen. In de eerste stap worden interviews gehouden met 15 patiënten met kanker, 15 naasten en 20 zorgprofessionals (huisartsen, medisch specialisten, verpleegkundigen, medewerkers thuiszorg). Tijdens deze interviews worden ervaringen, wensen en behoeften ten aanzien van palliatieve zorg besproken en worden thema’s geïdentificeerd. Ervaringen en geïdentificeerde thema’s worden in feedbackbijeenkomsten met zorgprofessionals (stap 2) en patiënten en naasten (stap 3) besproken en gevalideerd. In stap 4 bepalen zorgprofessionals, patiënten en naasten gezamenlijk welke verbeterpunten met prioriteit doorgevoerd moeten worden. In stap 5 wordt in overleg met de klankbordgroep, bestaande uit patiënten, naasten en zorgverleners, bepaald op welke manier verbeteringen worden doorgevoerd en gecommuniceerd via het Regionaal Oncologienetwerk Noordoost Nederland en Consortium Ligare (Palliatieve Zorg Noordoost Nederland).

Samenwerking

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Consortium Ligare, bestaande uit leden werkzaam in de zorgpraktijk, onderwijs en onderzoek, waaronder 18 netwerken palliatieve zorg, het Expertisecentrum Palliatieve Zorg Noordoost, het In​tegraal Kankercentrum Nederland, hogescholen en Zorgbelang.

Financiers en looptijd

'Palliantie. Meer dan zorg' van ZonMw, maart 2016 tot en met januari 2018.

Meer weten over dit project?

Neem dan contact met ons op​.