•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Participeren met een Autisme Spectrum Stoornis: explorerend onderzoek naar succes- en faalfactoren

Print 
01 januari 2011

​​​​​​​​​​​​​​​​Binnen dit project zijn zes deelstudies uitgevoerd met als gemeenschappelijke hoofddoelstelling wetenschappelijke- en praktijkkennis te verwerven over kansen en belemmeringen voor duurzame arbeidsparticipatie van normaal- of hoogbegaafde Wajongers met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Iedere deelstudie had daarbij zijn eigen unieke vraagstelling, deelvragen en methode om deze hoofddoelstelling te realiseren. De projectcoördinatie werd gedaan vanuit TGO. Dit onderzoeksproject is uitgevoerd vóór de transities en de invoering van de Wet passend onderwijs. Niettemin levert het zeer relevante en toepasbare kennis op die geborgd moet worden voor de nieuwe situatie. Een situatie waarin gemeenten een spilfunctie hebben en het UWV uitvoerende instantie blijft op een aantal terreinen waaronder het Sociaal Medisch Beoordelen van Arbeidsvermogen (SMBA).​

Resultaten en toepassing

De International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) is als uitgangspunt genomen om aan te sluiten bij ander internationaal onderzoek op het terrein van het menselijk functioneren en de problemen die daarin kunnen optreden. De hoofdconclusie is dat zowel factoren die samenhangen met de gezondheidstoestand als persoons- en context-gebonden factoren van invloed zijn op duurzame arbeidsparticipatie. Sommige factoren zijn beïnvloedbaar en leveren aanbevelingen op voor de praktijk, andere zijn niet beïnvloedbaar (zoals de opleiding van de ouders), maar valt in de praktijk wel rekening mee te houden.​

​​​Presentaties, publicaties en media

Na de analyses van de resultaten hebben de onderzoekers in elk van de zes projecten een eindrapportage geschreven. Het totale eindrapport beperkt zich tot een beknopte beschrijving van vier deelstudies die door UWV-teams van Eindhoven, Assen, Venlo en Rotterdam zijn uitgevoerd, en twee studies van het UMCG/RUG; een masterthesis Sociale Psychologie en een vragenlijstonderzoek. De volledige rapportages van de vier UWV-studies zijn op te vragen bij het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC).

Het eindrapport is gepresenteerd tijdens een symposium op 4 juni 2014 in Den Haag en tijdens het jubileum congres van het AKC ‘De Kracht van Kennis’ op 30 oktober 2014 in Den Bosch. In samenhang met ander onderzoek op dit terrein, is een presentatie gehouden op een landelijke dag van de Nederlandse Vereniging voor Autisme​ over autisme en werk (maart 2014).

Samenwerking

Dit project was een samenwerking tussen TGO, UMCG (Sociale Geneeskunde), de Rijksuniversiteit Groningen (Sociologie), het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) en het UWV.

Vervolg

In het najaar van 2014 kreeg TGO van de Nederlandse Vereniging voor Autisme de opdracht om de kennis die er op dat moment was over het onderwerp te bundelen en er een presentatie over te geven tijdens een themadag over autisme en arbeid. Tevens werd door het AKC een vervolgopdracht gegeven om de kennis uit dit project te vertalen naar een interventie. Dit is het project 'Eigen regie voor opleiding en werk'.

Financiers en looptijd

Arbeidsdeskundig Kennis Centrum, 2011-2014.

Meer weten over dit project?

Neem dan contact met ons op.

AKC​​