•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Project Fitheid bij de politie

Print 
01 januari 2011

Het executief personeel van de politie werkt in een continu veranderende omgeving. Ze dragen een grote verantwoordelijkheid, omdat ze adequaat moeten reageren in de context van de publieke orde en veiligheid om zo geweld en gevaar te voorkomen of te beteugelen. Kenmerkend voor hun werk is dat het vaak onder grote druk moet worden uitgevoerd. De complexiteit van het werk van de politie stelt daarom zware eisen aan het professionalisme en de competentie van executief personeel. Het belang van een goede fysieke en mentale conditie van politiepersoneel staat daarbij buiten discussie. Er is echter toenemend bewijs dat de conditie van politiepersoneel tekortschiet. Zo komt onder politiepersoneel vaker obesitas voor dan onder de gemiddelde bevolking. Dit geldt met name voor politieagenten die ouder zijn dan 50 jaar. Binnen de politie worden verschillende maatregelen getroffen om de conditie van medewerkers te verbeteren.

​Opdracht

Een van de maatregelen is het invoeren van de Fysieke Vaardigheidstoets (FVT). De FVT is een circuit met fysieke opdrachten, dat binnen een gestelde tijd moet worden afgelegd. Deze opdrachten representeren zo goed mogelijk de fysieke eisen die ook binnen het politiewerk aan het personeel worden gesteld. TGO is betrokken bij het vaststellen van de normen voor deze test.

​​Methode

Politie Nederland verstrekt TGO toetstijden van al het politiepersoneel dat binnen een bepaalde tijdsperiode in Nederland aan de FVT heeft deelgenomen, met daarbij gegevens over hun leeftijd, geslacht en functie. Op basis van deze gegevens berekent TGO de normen waarbinnen de FVT moet worden afgerond. Dit betreffen relatieve normen, die worden gecorrigeerd op basis van leeftijd en geslacht. Aan oudere werknemers en vrouwelijke werknemers worden minder zware eisen gesteld dan aan hun jongere en/of mannelijke collega’s. De normen die TGO heeft ontwikkeld, zijn gebaseerd op percentielscores. De keuzes voor afkappunten (welke percentielscore vormt de grens) worden door de politie gemaakt.

​​Looptijd

2011-2015​

​​​​​​Meer weten over dit project?

Neem dan contact met ons op​.​