•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Expertise

Print 

TGO is onder meer gespecialiseerd in de hieronder genoemde onderzoeksmethod​​en. Wilt u meer weten over een bepaalde methode of bespreken of een methode geschikt is voor uw onderzoek? Neem dan gerust contact​ op. We vertellen u graag meer.

Kwalitatief onderzoek​​​

Bij kwalitatief onderzoek wordt op systematische wijze inzicht verkregen in de ervaringen, motieven, meningen van het subject (of de subjecten) van onderzoek over een specifiek thema. Het geeft hiermee diepgaande informatie over het wat en waarom van een onderwerp en heeft een explorerend karakter. Deze informatie wordt niet zoals bij kwantitatief onderzoek in getallen gepresenteerd, maar in woorden. Over het algemeen worden bij het uitvoeren van kwalitatief onderzoek kleine aantallen subjecten van onderzoek betrokken. Kwalitatief en kwantitatief onderzoek zijn complementair aan elkaar en kunnen daardoor goed in combinatie worden gebruikt.

Er zijn uiteenlopende vormen van kwalitatief onderzoek, zoals interviews, focusgroepen, Experience-Based Co Design (EBCD), evaluatieonderzoek, patient journey en beleidsonderzoek.

Voorbeelden van kwalitatief onderzoek:

Kwanti​​tatief onderzoek

​ Kwantitatief onderzoek stelt de onderzoeker in staat (cijfermatige) informatie te verkrijgen van een groot aantal mensen. Kwantitatief onderzoek richt zich op het toetsen van een onderzoeksvraag of het beschrijven van de mate waarin een verschijnsel voorkomt. Representativiteit is een belangrijk kenmerk van kwantitatief onderzoek. Dat betekent dat je op basis van de steekproef die je trekt een uitspraak wilt kunnen doen over de hele doelgroep of populatie. Dit stelt eisen aan de omvang en de kenmerken van een groep. Binnen kwantitatief onderzoek wordt vaak gebruik gemaakt van (digitale) vragenlijsten. De informatie uit de vragenlijsten wordt geanalyseerd in een statistisch computerprogramma (SPSS) en grotendeels cijfermatig beschreven in een rapport.

Naast vragenlijstonderzoek zijn er nog andere vormen van kwantitatief onderzoek, zoals longitudinaal onderzoek, pretest-posttest design, gerandomiseerd onderzoek met controlegroep (Randomized Controlled Trial) en analyse van bestaande data.

Voorbeelden van kwantitatief onderzoek:


Literatuuronderzoek​​​

Een onderzoek wordt vaak voorafgegaan door een literatuuronderzoek met het doel op de hoogte te zijn van de meest recente kennis over een bepaald onderwerp. Maar een project kan ook enkel uit een literatuuronderzoek bestaan. Literatuuronderzoek is het op systematische wijze bestuderen van wetenschappelijke literatuur en andere documenten om een wetenschappelijke vraagstelling te beantwoorden. Er zijn veel verschillende databases waarin gezocht kan worden naar die literatuur. Hiermee wordt de 'stand' van de wetenschap in kaart gebracht.

Voorbeelden van literatuuronderzoek:


Actiebegeleidend onderzoek en procesmonitor​

TGO treedt op als procesmonitor bij projecten en programma's die tussentijds geëvalueerd en gevoed dienen te worden. Onderdelen van actiebegeleidende methodiek zijn onder meer veldobservaties, kwalitatieve interviews en gesprekken, documentenanalyse, (wetenschappelijke) literatuur, dialoogsessies en spiegelbijeenkomsten. Kenmerkend voor actiebegeleidend onderzoek is dat er nauw wordt samengewerkt, waarbij de probleemdefinitie verhelderd wordt en een programmatheorie wordt opgesteld. Op basis van tussentijdse resultaten en 'voorgehouden spiegels' kan het proces worden bijgesteld en ontwikkeld in de beoogde richting.

Voorbeeld van actiebegeleidend onderzoek:


Onderzoeksonderst​euning en logistiek​

Bij veel onderzoeken is het logistieke deel van het onderzoek een grote klus die veel tijd vraagt en daardoor vaak niet door de onderzoeker kan worden uitgevoerd. TGO kan voor u (een deel van) de logistiek uitvoeren, zoals bijvoorbeeld alle werkzaamheden rondom het verzamelen van data. Dit kan voor zowel onderzoeken binnen als buiten het UMCG. Voor kwantitatief onderzoek kan dit bijvoorbeeld zijn het hele proces rondom het versturen, verzamelen en invoeren van vragenlijsten. Dit kan zowel via online vragenlijstonderzoek alsmede met papieren versies of middels een combinatie van beide methoden. Het organiseren en/of transcriberen van bijvoorbeeld focusgroepbijeenkomsten of interviews is een heel andere mogelijkheid van onderzoeksondersteuning die TGO kan bieden. Binnen TGO zijn verschillende medewerkers beschikbaar om logistieke ondersteuning te bieden.

Voorbeeld van projecten waarbij TGO ondersteuning biedt:


Onderwijs en ​supervisie

Opleidingsinstituut PPO verzorgt postmasteropleidingen binnen de psychologie en orthopedagogiek in Noordoost Nederland, waaronder de opleiding tot klinisch psycholoog. Dit is een vierjarige opleiding bestaande uit een praktijkdeel en een cursorisch deel. PPO Groningen verzorgt het cursorisch programma. Binnen het onderdeel Onderzoek en Innovatie verzorgt TGO een gastcollege over kwalitatief onderzoek. In het kader van de opleiding moeten klinisch psychologen in opleiding een praktijkgericht onderzoek doen dat gericht is op kwaliteit en innovatie van diagnostiek, behandeling en organisatie van zorg. TGO is bij verschillende van deze onderzoeken betrokken als supervisor. ​

Detacherin​​g Hanze

Op basis van detachering verzorg TGO in het studiejaar 2019/2020 het onderwijs rondom kwalitatief onderzoek binnen de opleiding Marketing Management van het Instituut voor Marketing Management van de HanzeHogeschool. Marketing Management is een Engelstalige variant van de opleiding commerciële economie. ​

Spie​​gelbijeenkomsten

In het UMCG worden regelmatig spiegelbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens een spiegelbijeenkomst leren professionals van de ervaringen van patiënten. Hierbij staan twee vragen centraal: wat gaat goed en wat kan beter? Het doel is om feedback en informatie te verkrijgen over de verleende en ervaren zorg. Een spiegelbijeenkomst is een kringgesprek  met patiënten waarbij een onafhankelijk gespreksleider aan de groep vraagt hoe zij de zorgverlening hebben ervaren. Op de achtergrond zijn medewerkers als toehoorder aanwezig. TGO schrijft een inhoudelijke samenvatting van deze spiegelbijeenkomsten.​

Begeleiding ​en advisering kwalitatief onderzoek

TGO adviseert en begeleidt diverse onderzoekers in het UMCG bij de uitvoering van hun kwalitatieve onderzoek. TGO denkt mee en adviseert zowel over de uitvoering van interviews en focusgroepen als over de analyse van kwalitatieve onderzoeksdata. Daarnaast kan TGO interviews doen of focusgroepen leiden.

Volg ons op sociale mediaTwitter