• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Privacy statement UMCG

Print 
14 april 2017
Privacy in het UMCG 
  

​​In het UMCG hechten we veel waarde aan privacy. We zien het als onze taak om de gegevens van onze patiënten zo goed mogelijk te beschermen, dat is onderdeel van ons dagelijks werk. Als u patiënt bij ons bent (of als uw kind patiënt bij ons is), verwerken we de persoonsgegevens van u (of uw kind).

Maar ook als u meedoet aan wetenschappelijk onderzoek, contactpersoon bent van een patiënt of als u onze website bezoekt, verwerken we persoonsgegevens. Wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen en wat uw rechten zijn, leest u hieronder. Meer informatie over het verwerken van uw gegevens bij een bezoek aan onze website leest u in ons Cookiebeleid.

Privacy

voor patiënten  

Zodra u in het UMCG komt en u wordt ingeschreven als patiënt gaan we uw persoonsgegevens verwerken. Met verwerken bedoelen we dat we uw gegevens bijvoorbeeld zullen opslaan, aanvullen, verstrekken aan uw zorgverleners en, na verloop van tijd, ook weer zullen verwijderen. Wanneer u door ons wordt behandeld gaan we uw medische gegevens verwerken in uw patiëntendossier.

Wat en waarom?

Uw persoonsgegevens hebben we nodig om u zo goed mogelijke zorg te kunnen verlenen, dat is ook iets waar wij voor staan! Iedere zorgverlener doet zijn of haar uiterste best om u de beste behandeling te geven. Uw medische gegevens, zoals wat u de arts vertelt, uitslagen van onderzoeken, de diagnose en het behandelplan, hebben we daarvoor nodig. Behalve uw medische gegevens hebben we ook andere persoonsgegevens nodig, zoals uw naam, adres, geboortedatum en BSN. Dit hebben we nodig om u te kunnen identificeren en om ervoor te zorgen dat we u niet verwarren met een andere patiënt. Voor alle gegevens geldt dat we niet méér gegevens zullen verwerken dan we nodig hebben om u goede zorg te kunnen verlenen. We bewaren uw gegevens minimaal 15 jaar na het eindigen van de behandeling. Omdat het UMCG een academisch ziekenhuis is, zijn we wettelijk verplicht om bepaalde gegevens uit uw medische dossier, de zogenaamde ‘kerndocumenten’, 115 jaar te bewaren, gerekend vanaf uw geboorte. Bij de kerndocumenten horen onder andere de ontslagbrief, het operatieverslag, het anesthesieverslag, de uitslagen van pathologisch onderzoek en het eerste hulp verslag.

We zien het als onze taak om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen, dit is onderdeel van ons dagelijks werk. Alle zorgverleners en medewerkers die direct bij uw behandeling zijn betrokken hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht en zullen uw gegevens niet met anderen delen. Vinden we het toch van belang om uw gegevens met anderen te delen, dan mag u dat bepalen en vragen we daarvoor uw toestemming. In spoedgevallen of noodsituaties kan het voorkomen dat er een ander besluit door ons wordt genomen.

Wetenschappelijk onderzoek

In bepaalde gevallen kunnen we uw gegevens gebruiken voor onderzoek. U wordt daarover altijd geïnformeerd. Voor deelname aan een onderzoek vragen we uw toestemming. Ook gebruiken we gegevens of restmateriaal die we al hebben verkregen in het kader van uw reguliere ziekenhuisbezoek en behandeling voor onderzoek. Als u dit gebruik van uw gegevens niet wilt, kunt u daar bezwaar tegen maken bij uw zorgverlener of met het formulier in de folder ‘Gebruik medische gegevens en/of resterend lichaamsmateriaal’. Elders op onze vindt u meer informatie over deelname medisch wetenschappelijk onderzoek.

Uw bezoekers

Dat we uw gegevens niet zomaar met anderen delen, kan gevolgen hebben voor mensen die u willen bezoeken als u in het UMCG verblijft. Wij vinden het heel belangrijk dat u zelf kunt bepalen wie u mag bezoeken en wie mag weten dat u in het UMCG verblijft. Als er voor u wordt gebeld naar het centrale telefoonnummer, zullen wij daarom geen informatie over u verstrekken, maar de beller aangeven dat met uzelf of uw contactpersoon contact kan worden opgenomen. Voor bezoekers die aan de balie komen zullen wij alleen informatie over u verstrekken als u ons daar toestemming voor heeft gegeven. Het gaat dan om informatie over of u in het UMCG bent opgenomen en zo ja, op welke afdeling en in welke kamer u verblijft. Vóórdat u in het UMCG wordt opgenomen zullen wij u vragen of u wel of geen toestemming geeft voor het verstrekken van deze informatie. Uw toestemming geldt voor iedereen die bij ons aan de balie naar u vraagt, ook voor bijvoorbeeld een geestelijk verzorger. In het geval u geen toestemming geeft óf het is door de situatie nog niet gelukt om uw toestemming te vragen dan geven wij in verband met uw privacy géén gegevens over uw situatie, ook niet of u wel of niet in het UMCG verblijft.

Mocht u via de Spoedeisende Hulp (SEH) worden binnengebracht dan komt het wel eens voor dat een naaste of een familielid bij onze balie aangeeft niet te weten waar u bent. Op dat moment zal de balie deze persoon doorverwijzen naar de SEH. Het is dan aan de medewerkers van de SEH om te bepalen of er informatie gegeven kan worden over u. Zij zullen er uiteraard rekening mee houden of u aanspreekbaar bent en nagaan of deze persoon inderdaad een familielid of naaste van u is. Wordt u vanaf de SEH overgeplaatst naar een verpleegafdeling, dan zal alsnog aan u om toestemming worden gevraagd om informatie over u te verstrekken aan bezoekers.

Gegevens inzien

U mag uw persoonsgegevens en uw volledige patiëntendossier bij ons inzien. Dat kunt u aan uw arts vragen. Uw arts mag dit niet weigeren. De arts mag wel bepaalde delen afschermen als daar informatie in staat over iemand anders, zoals een familielid. De arts hoeft ook geen inzage te geven in zijn of haar persoonlijke werkaantekeningen.
U mag ook om een kopie vragen van uw dossier. Dit kunt u schriftelijk aanvragen bij het Hoofd van de afdeling waar u wordt behandeld. U kunt ook een brief sturen naar het UMCG, secretariaat Juridische Zaken, huispostcode LB41, postbus 30001, 9700 RB Groningen. In de brief zet u uw handtekening en voegt u een kopie toe van uw identiteitsbewijs. Daarnaast geeft u bij uw verzoek aan of u ook kopieën van gemaakte foto’s wilt ontvangen. Voor het maken van de kopieën mag de afdeling een kleine vergoeding vragen. De vergoeding voor de kopieën houdt het volgende in: per pagina €0,23 met een maximum van €5,-. Bij meer dan 100 pagina’s of het afdrukken van één of meerdere röntgenfoto’s kost het maximaal €22,50.

Gegevens wijzigen

U mag uw gegevens laten wijzigen. Bijvoorbeeld als u bent verhuisd en uw adres bij ons niet meer klopt. Of als we een foutje hebben gemaakt in uw geboortedatum of uw naam verkeerd hebben geschreven. Het gaat om het wijzigen van feitelijke gegevens. Een diagnose mag u bijvoorbeeld niet wijzigen. Wel mag u altijd uw eigen zienswijze toevoegen aan het dossier, net als de uitkomst van een second opinion. Als u uw gegevens wilt wijzigen kunt u dit aangeven bij één van uw behandelaars. Als u iets wilt toevoegen aan het dossier kunt u dat aangeven bij uw arts. Uw arts zal er voor zorgen dat uw zienswijze of de second opinion aan uw dossier wordt toegevoegd.

Gegevens vernietigen

U mag vragen om het vernietigen van uw dossier. U mag dit vragen voor het gehele dossier of voor een gedeelte daarvan. U kunt uw verzoek om uw dossier te laten vernietigen schriftelijk indienen bij de directeur Medische Zaken UMCG, huispostcode LA10, postbus 30001, 9700 RB Groningen, inclusief een kopie van uw identiteitsbewijs. In principe moet het UMCG gehoor geven aan uw verzoek tot (gedeeltelijke) vernietiging van uw dossier, maar niet in alle gevallen. Hiervan is sprake wanneer uw arts van mening is dat het overduidelijk in uw eigen belang is het dossier of delen daarvan toch te bewaren. Uw arts is namelijk ook gebonden aan zijn zorgplicht. Uw arts kan dan samen met u de vernietiging heroverwegen. Uw arts mag vernietiging ook weigeren als hij op grond van een wet of voorschrift verplicht is het dossier een bepaalde tijd te bewaren. Als het bijvoorbeeld gaat om financiële gegevens over de facturatie van de zorg zijn we verplicht deze 7 jaar te bewaren. Ook in het geval het voor iemand anders van groot belang is dat uw dossier bewaard blijft kan uw verzoek tot vernietiging worden geweigerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om het belang van uw kind in verband met erfelijke ziekten. De arts moet aan u kunnen motiveren waarom hij of zij uw dossier of delen daarvan niet wil vernietigen.

Bent u het daar niet mee eens en wilt u toch dat het dossier wordt vernietigd? U kunt dan uw arts om extra uitleg vragen en met hem of haar in gesprek gaan hierover. Ook kunt u bij het UMCG een klacht indienen. Voor het indienen van een klacht kunt u terecht bij de balie Patiëntinformatie of een klacht indienen bij onze Klachtenfunctionaris. Elders op onze website vindt u meer informatie over het indienen van een klacht.

voor kinderen  

Als je ziek bent en je komt daarvoor in het UMCG, zullen we er alles aan doen om je weer beter te maken. Om dit goed te kunnen doen schrijven we op hoe je heet, waar je woont, hoe oud je bent en meer van die dingen. Dan weten we wie je bent en kunnen we je niet door elkaar halen met iemand anders. Verder gaan we ook opschrijven hoe je je voelt en over wat de uitslagen van onderzoeken ons vertellen over je ziekte. Alle gegevens zetten we in je dossier. We zullen goed op al je gegevens passen en ze alleen geven aan de mensen die voor je zorgen, zoals de dokter en de zuster.

Ben je jonger dan 12 jaar?

Dan mogen je ouders in je dossier kijken wat we over je hebben opgeschreven. Als er iets in staat dat niet klopt, bijvoorbeeld je adres omdat je verhuisd bent, mogen je ouders ons vragen dit aan te passen. We bewaren je dossier minimaal 15 jaar, gerekend vanaf je 18e verjaardag. Bepaalde gegevens zijn we verplicht  115 jaar te bewaren, maar je ouders mogen ons vragen je dossier eerder weg te doen. De dokter kijkt dan wel altijd of het voor jouw behandeling nodig is toch je dossier te bewaren. Denkt de dokter dat het voor later belangrijk is om je dossier te bewaren, dan zullen we het niet weg doen. We zullen ook aan je ouders vragen of ze het goed vinden dat wij aan bezoekers die zomaar aan de balie komen mogen vertellen dat je in het UMCG bent en in welke kamer.

Ben je tussen de 12 en de 16 jaar?

Dan mag je zelf aan de dokter vragen of je in je eigen dossier mag kijken. Ook mogen je ouders dit vragen. Als je dat liever niet wilt mag je dat zeggen en mogen je ouders niet in je dossier kijken. Dit geldt ook voor het vragen om bepaalde gegevens te wijzigen of het vragen om je dossier te laten weghalen. In ieder geval zullen we je dossier minimaal 15 jaar bewaren, gerekend vanaf je 18e verjaardag. Bepaalde gegevens zijn we verplicht 115 jaar te bewaren. We zullen ook aan jou en je ouders vragen of jullie het goed vinden dat wij aan bezoekers die zomaar aan de balie komen mogen vertellen dat je in het UMCG bent en in welke kamer.

Ben je ouder dan 16 jaar?

Dan mag je zelf in je dossier kijken. Je ouders mogen dit niet. Ook mag je zelf vragen of we bepaalde gegevens willen veranderen in het geval we bijvoorbeeld een verkeerd adres van je hebben opgeschreven. Je mag ook vragen of we je dossier willen vernietigen. Dit mogen je ouders ook niet. Als je vraagt om het vernietigen van je dossier zal de dokter altijd kijken of dat wel kan. Als het in jouw belang is dat we het dossier langer bewaren, mag de dokter dit doen. De dokter zal je dan vertellen waarom hij of zij dit belangrijk vindt. Normaal gesproken zullen we je dossier minimaal 15 jaar bewaren, gerekend vanaf je 18e verjaardag. Bepaalde gegevens bewaren we 115 jaar, gerekend vanaf het moment dat je bent geboren. Dit zijn we wettelijk verplicht als academisch ziekenhuis. Als je toch wilt dat je ouders in je dossier kunnen kijken, iets mogen wijzigen of mogen vragen om vernietiging, dan moet je opschrijven dat je je ouders daarvoor toestemming geeft en dat aan je ouders meegeven. We zullen ook aan je vragen of je het goed vindt dat wij aan bezoekers die zomaar aan de balie komen mogen vertellen dat je in het UMCG bent en in welke kamer.

van uw kind  

Zodra uw kind bij ons in het UMCG komt en uw kind wordt ingeschreven als patiënt gaan we zijn of haar persoonsgegevens verwerken. Met verwerken bedoelen we dat we de gegevens bijvoorbeeld zullen opslaan, aanvullen, verstrekken aan uw zorgverleners en, na een hele tijd, ook weer zullen verwijderen. Wanneer uw kind door ons wordt behandeld gaan we zijn/haar medische gegevens verwerken in het patiëntendossier.

Wat en waarom?

De persoonsgegevens van uw kind hebben we nodig om hem of haar zo goed mogelijke zorg te kunnen verlenen, dat is ook iets waar wij voor staan! Iedere zorgverlener doet zijn of haar uiterste best om uw kind de beste behandeling te geven. De medische gegevens van uw kind, zoals wat u en/of uw kind de arts vertelt, uitslagen van onderzoeken, de diagnose en het behandelplan, hebben we daarvoor nodig. Behalve de medische gegevens van uw kind hebben we ook andere persoonsgegevens nodig, zoals uw kinds naam, adres, geboortedatum en BSN. Dit hebben we nodig om uw kind te kunnen identificeren en om ervoor te zorgen dat we uw kind niet verwarren met een andere patiënt. Voor alle gegevens geldt dat we niet méér gegevens zullen verwerken dan we nodig hebben om u goede zorg te kunnen verlenen. We bewaren de gegevens minimaal 15 jaar na het eindigen van de behandeling, gerekend vanaf de 18e verjaardag. Bepaalde gegevens van het medische dossier, de zogenaamde ‘kerndocumenten’,  bewaren we 115 jaar, gerekend vanaf de geboorte van uw kind. Bij de kerndocumenten horen onder andere de ontslagbrief, het operatieverslag, het anesthesieverslag, de uitslagen van pathologisch onderzoek en het eerste hulp verslag.

We zien het als onze taak om de gegevens van uw kind zo goed mogelijk te beschermen, dit is onderdeel van ons dagelijks werk. Alle zorgverleners en medewerkers die direct bij de behandeling van uw kind zijn betrokken hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht en zullen zijn of haar  gegevens niet met anderen delen. Vinden we het toch van belang om deze gegevens ook met anderen te delen, dan mag u en/of uw kind dat bepalen en vragen we daarvoor uw en/of uw kind toestemming. In spoedgevallen of noodsituaties kan het voorkomen dat er een ander besluit door ons wordt genomen.

Rechten van uw kind zijn afhankelijk van de leeftijd

Afhankelijk van de leeftijd van uw kind mag u zelf de beslissingen nemen, neemt u de beslissingen samen met uw kind of mag uw kind alleen beslissingen nemen.

 • Is uw kind jonger dan 12 jaar?
  Dan heeft u als ouders of als wettelijk vertegenwoordigers de bevoegdheid beslissingen over uw kind te nemen en zijn/haar rechten uit te oefenen: het recht om de gegevens in te zien en om een kopie op te vragen, het recht om de gegevens te wijzigen of aan te vullen en het recht om de gegevens te laten vernietigen.
 • Is uw kind tussen de 12 en de 16 jaar?
  Dan mag uw kind meebeslissen en in het geval er toestemming wordt gevraagd, zal er toestemming worden gevraagd aan uw kind én aan u (dubbele toestemming). Ook mag uw kind zelf vragen of hij of zij in het eigen dossier mag kijken. Als ouder heeft u het recht om samen met uw kind het dossier in te zien. Als echter uw kind niet wil dat u ook in het dossier kijkt, dan mag de arts van uw kind uw inzage weigeren. Dit geldt ook voor het wijzigen van gegevens of het laten vernietigen.
 • Is uw kind ouder dan 16 jaar?
  Dan mag uw kind zelf beslissingen nemen en wel of geen toestemming geven als toestemming wordt gevraagd. Ook mag uw kind zelf in het dossier kijken en vragen of de gegevens gewijzigd of vernietigd mogen worden. Als ouder of wettelijk vertegenwoordiger mag u dit niet. Het is alleen mogelijk om in het dossier van uw kind te kunnen kijken, iets te mogen wijzigen of te mogen vragen om vernietiging, als uw kind u daarvoor machtigt. Dat kan uw kind doen door een getekend verzoek in te dienen waarin staat dat u als ouders toestemming heeft om het dossier in te zien, te wijzigen of te vernietigen.

Wetenschappelijk onderzoek

In bepaalde gevallen kunnen we de gegevens van uw kind gebruiken voor onderzoek. U en/of uw kind wordt daarover altijd geïnformeerd. Voor deelname aan een onderzoek vragen we u of uw kind om toestemming. Ook gebruiken we gegevens of restmateriaal die we al hebben verkregen in het kader van het reguliere ziekenhuisbezoek en behandeling voor onderzoek. Als u of uw kind dit gebruik van gegevens niet wilt, kan daar bezwaar tegen worden gemaakt bij de zorgverlener van uw kind of met het formulier in de folder ‘Gebruik medische gegevens en/of resterend lichaamsmateriaal’. Meer informatie over het gebruik van gegevens voor onderzoek vindt u op onze website.

De bezoekers van uw kind

Dat we de gegevens van uw kind niet zomaar met anderen delen kan gevolgen hebben voor mensen die uw kind willen bezoeken als uw kind in het UMCG verblijft. Wij vinden het heel belangrijk dat u en/of uw kind zelf kunt bepalen wie hem/haar mag bezoeken en wie mag weten dat uw kind in het UMCG verblijft. Als er voor uw kind wordt gebeld naar het centrale telefoonnummer, zullen wij daarom geen informatie over uw kind verstrekken, maar de beller aangeven dat met uzelf, uw kind of uw contactpersoon contact kan worden opgenomen. Voor bezoekers die aan de balie komen zullen wij alleen informatie over uw kind verstrekken als u en/of uw kind ons daar toestemming voor heeft gegeven. Het gaat dan om informatie over of uw kind in het UMCG is opgenomen en zo ja, op welke afdeling en in welke kamer uw kind verblijft. Vóórdat uw kind in het UMCG wordt opgenomen zullen wij u en/of uw kind vragen of u en/of uw kind wel of geen toestemming geeft voor het verstrekken van deze informatie. De toestemming geldt voor iedereen die bij ons aan de balie naar uw kind vraagt, ook voor bijvoorbeeld een geestelijk verzorger. In het geval u en/of uw kind geen toestemming geeft óf het is door de situatie nog niet gelukt om de toestemming te vragen dan geven wij in verband met de privacy géén gegevens over uw situatie, ook niet of uw kind wel of niet in het UMCG verblijft.

Mocht uw kind via de Spoedeisende Hulp (SEH) worden binnengebracht dan komt het wel eens voor dat een naaste of een familielid bij onze balie aangeeft niet te weten waar uw kind is. Op dat moment zal de balie deze persoon doorverwijzen naar de SEH. Het is dan aan de medewerkers van de SEH om te bepalen of er informatie gegeven kan worden over uw kind. Zij zullen er uiteraard rekening mee houden of uw kind aanspreekbaar is en nagaan of deze persoon inderdaad een familielid of naaste van uw kind is. Wordt uw kind vanaf de SEH overgeplaatst naar een verpleegafdeling, dan zal alsnog aan u en/of uw kind om toestemming worden gevraagd om informatie over uw kind te verstrekken aan bezoekers.

Gegevens inzien

U en/of uw kind mag de persoonsgegevens en het volledige patiëntendossier bij ons inzien. Dat kunt u aan de arts van uw kind vragen. De arts mag dit niet weigeren. De arts mag wel bepaalde delen afschermen als daar informatie in staat over iemand anders, zoals een familielid. De arts hoeft ook geen inzage te geven in zijn of haar persoonlijke werkaantekeningen.
U en/of uw kind mag ook om een kopie vragen van het dossier. Dit kunt u schriftelijk aanvragen bij het Hoofd van de afdeling waar u wordt behandeld. U kunt ook een brief sturen naar het UMCG, secretariaat Juridische Zaken, huispostcode LB41, postbus 30001, 9700 RB Groningen. In de brief zet u en/of uw kind een handtekening en voegt u een kopie toe van uw identiteitsbewijs en/of het identiteitsbewijs van uw kind. Daarnaast geeft u bij uw verzoek aan of u ook kopieën van gemaakte foto’s wilt ontvangen. Voor het maken van de kopieën mag de afdeling een kleine vergoeding vragen. De vergoeding voor de kopieën houdt het volgende in: per pagina €0,23 met een maximum van €5,-. Bij meer dan 100 pagina’s of het afdrukken van één of meerdere röntgenfoto’s kost het maximaal €22,50.

Gegevens wijzigen

U en/of uw kind mag de gegevens wijzigen. Bijvoorbeeld als uw kind is verhuisd en het adres bij ons niet meer klopt. Of als we een foutje hebben gemaakt in uw geboortedatum van uw kind of zijn of haar  naam verkeerd hebben geschreven. Het gaat om het wijzigen van feitelijke gegevens. Een diagnose mag u en/of uw kind bijvoorbeeld niet wijzigen. Wel mag u en/of uw kind altijd een eigen zienswijze toevoegen aan het dossier, net als de uitkomst van een second opinion. Als u en/of uw kind de gegevens wilt wijzigen kunt u dit aangeven bij één van de behandelaars van uw kind. Als u en/of uw kind iets wilt toevoegen aan het dossier kunt u dat aangeven bij uw arts. Uw arts zal er voor zorgen dat uw zienswijze of de second opinion aan uw dossier wordt toegevoegd.

Gegevens vernietigen

U en/of uw kind mag vragen om het vernietigen van het dossier. U en/of dit kind mag dit vragen voor het gehele dossier of voor een gedeelte daarvan. U en/of uw kind kan het verzoek om het dossier te laten vernietigen schriftelijk indienen bij de directeur Medische Zaken UMCG, inclusief een duidelijke kopie van het identiteitsbewijs van uw kind. In principe moet het UMCG gehoor geven aan uw verzoek tot (gedeeltelijke) vernietiging van uw dossier, maar niet in alle gevallen. Hiervan is sprake wanneer arts van uw kind van mening is dat het overduidelijk in uw eigen belang is het dossier of delen daarvan toch te bewaren. De arts is namelijk ook gebonden aan zijn zorgplicht. De arts kan dan samen met u en/of uw kind de vernietiging heroverwegen. De arts mag vernietiging ook weigeren als hij op grond van een wet of voorschrift verplicht is het dossier een bepaalde tijd te bewaren. Als het bijvoorbeeld gaat om financiële gegevens over de facturatie van de zorg zijn we verplicht deze 7 jaar te bewaren. Ook in het geval het voor iemand anders van groot belang is dat het dossier van uw kind bewaard blijft kan uw verzoek tot vernietiging worden geweigerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om het belang van uw kind in verband met erfelijke ziekten. De arts moet aan u en/of uw kind kunnen motiveren waarom hij of zij het dossier of delen daarvan niet wil vernietigen.

Bent u of is uw kind het daar niet mee eens en wilt u of uw kind toch dat het dossier wordt vernietigd? U en/of uw kind kan de arts om extra uitleg vragen en met hem of haar in gesprek gaan hierover. Ook kunt u bij het UMCG een klacht indienen. Afhankelijk van de leeftijd kind mag uw kind dat ook zelf doen. Voor het indienen van een klacht kunt u terecht bij de balie Patiëntinformatie of een klacht indienen bij onze Klachtenfunctionaris. Onze website biedt ook informatie over de klachtenprocedure.

voor contactpersonen en vertegenwoordigers  

Als u geen patiënt bent van het UMCG kan het toch zijn dat we een beperkt aantal persoonsgegevens van u verwerken. Dit gebeurt alleen als dit nodig is om contact met u te kunnen opnemen. Dit is het geval als u contactpersoon of wettelijk vertegenwoordiger wordt van onze patiënt of door het sturen van een e-mail naar ons. Deze gegevens zullen we niet langer bewaren dan nodig is. Bijvoorbeeld zolang uw naaste bij ons is opgenomen, of zolang als het duurt om uw vraag aan ons te beantwoorden. We geven uw gegevens niet aan derden zonder uw toestemming

voor bezoekers van de UMCG-website  

Als u de UMCG-website bezoekt verwerken we een beperkt aantal persoonsgegevens van u. Dit gebeurt bijvoorbeeld als u uw gegevens achterlaat bij het invullen van een webformulier. Deze gegevens zullen we niet langer bewaren dan nodig is. We geven uw gegevens niet aan derden zonder uw toestemming. Meer informatie over het verwerken van uw gegevens bij een bezoek aan onze website vindt u bij ons Cookiebeleid.

 Praktisch
Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram