• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Reactie UMCG na Zembla-uitzending

Print 
12 oktober 2016

​​​​Op 12 oktober heeft TV-programma Zembla aandacht besteed aan patiënt Victor, die opgenomen is geweest in het Beatrix Kinderziekenhuis van het UMCG. Het UMCG heeft, na een oriënterend gesprek met Zembla en op basis van diverse contactmomenten daarna, ervoor gekozen om niet voor de camera mee te werken aan de uitzending. De invalshoek van Zembla belemmerde onze medewerking voor de camera vanwege ons beroepsgeheim en de privacybescherming van onze patiënten. We zouden ons verhaal dus niet integraal kunnen vertellen. Iedere patiënt moet erop kunnen vertrouwen, dat alle medische informatie te allen tijde veilig en beschermd is en nooit door ons openbaar wordt gemaakt. Dit uitgangspunt geldt ook als (delen van) die informatie door de patiënt zelf of door anderen al openbaar is gemaakt. We hopen dat het naar omstandigheden goed gaat met Victor en wensen zijn ouders veel sterkte bij de intensieve zorg voor hem. 

Hieronder belichten we graag onze kant van het verhaal. 

In de zorg voor zeer zieke kinderen met een ernstige (aangeboren) aandoening, zoals Victor, kunnen dilemma’s ontstaan. Wat is bijvoorbeeld de beste behandeling? Wie bepaalt dat? En wat als er verschil in inzicht over de behandeling ontstaat tussen ouders en het medisch team, of artsen onderling? 

Bekijk hieronder de gesprekken met kinderarts prof. dr. Eduard Verhagen en Jos Aartsen, voorzitter Raad van Bestuur, waarin zij vertellen hoe het UMCG met deze dilemma’s omgaat. 

 


​​​Kinderartsen richten zich bij het nemen van beslissingen over de zorg voor ernstig zieke kinderen op het belang van het kind. Op heel veel gebieden bestaat overeenstemming over wat de beste behandeling voor bepaalde ziekten is. Hiervoor zijn richtlijnen en protocollen opgesteld en de kinderartsen van het UMCG behandelen die kinderen, net als kinderartsen in andere academische ziekenhuizen, volgens die richtlijnen en protocollen. Soms wordt daar van afgeweken en daar bestaan dan ook goede redenen voor, in het belang van het kind. 

​B​elang van het kind 

Soms is het onduidelijk welke behandeling in het belang van het kind is, soms omdat de kennis over bepaalde ziekten eenvoudig ontbreekt en er geen diagnose gesteld kan worden, soms omdat de omstandigheden van het kind zo bijzonder zijn dat er geen regels voor bestaan. In deze situaties wordt een behandelroute gekozen die - in goede afstemming tussen het medisch team en de ouders - voor het kind, in de situatie van dat kind, waarschijnlijk het beste het belang van het kind dient. De keuzes die in deze situaties gemaakt worden, kunnen verschillen tussen ziekenhuizen omdat ouders, artsen, verpleegkundigen en andere betrokkenen nu eenmaal ook verschillend zijn en allemaal hun steentje bijdragen aan de besluitvorming. 

​Zorgvuldige afweging 

Tijdens de opname van Victor in het ziekenhuis kwamen ook dilemma’s naar voren, waardoor zijn behandeling zeer complex was. Daarnaast was er soms verschil in inzicht tussen het behandelteam en de ouders over welk besluit nu het beste was in het belang van hun kind. Het behandelteam van het UMCG heeft naar eer en geweten en in nauwe afstemming met de ouders de afwegingen over de behandeling zo zorgvuldig mogelijk gemaakt. Dat geldt ook voor het besluit om een bepaalde behandeling op dat moment niet (als eerste) uit te voeren, vanwege de inschatting dat de risico’s van die behandeling veel groter waren dan de mogelijke voordelen. Daarbij heeft het team gebruik gemaakt van de mening van andere, niet bij de behandeling betrokken medische teams in andere ziekenhuizen om hun gedachten op onderdelen te toetsen. We betreuren het dan ook dat de ouders geen vertrouwen meer hadden in de verdere behandeling van Victor in het UMCG. Het reflecteren op ons handelen en identificeren van verbeterpunten in de zorg voor ernstig zieke kinderen is vast onderdeel van ons werk. Dat geldt ook voor de reflectie op de dilemma’s rond de zorg voor Victor en zijn ouders. Met de kennis die dat oplevert, kunnen we de zorg voor onze patiënten nu en in de toekomst verder verbeteren. 

​Medisch beroepsgeheim en privacy van patiënten 

Het medisch beroepsgeheim en de wet bescherming privacy beschermen iedere patiënt die in behandeling is of is geweest in ons ziekenhuis. Iedere patiënt moet er altijd van uit gaan dat alle medische informatie die wij hebben over die patiënt, veilig en beschermd is en nooit door ons openbaar wordt gemaakt. Dit uitgangspunt geldt ook als (delen van) die informatie door de patiënt zelf of anderen al openbaar is gemaakt. Om die reden hebben wij dus in het programma Zembla niet in kunnen en mogen gaan op de medische details van patiëntje Victor en zijn behandelperiode in het UMCG. ​​

 Praktisch
Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram