• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Zorgincidenten

Print 

​​​​​​​​Patiëntveiligheid

Gezamenlijk werken we hard aan het bieden van de best denkbare zorg aan onze patiënten in een veilige omgeving. De zorg wordt verleend volgens allerlei procedures, afspraken en checklists en daar vertrouwen onze patiënten ook op. Toch gaat er wel eens wat mis. Kleine of grotere incidenten of zelfs een calamiteiten kunnen optreden. Bij een incident zijn de gevolgen voor de patiënt meestal beperkt, terwijl bij een calamiteit de schade voor de patiënt  groot is en soms zelfs tot overlijden leidt. Overeenkomst is dat het situaties zijn die niet gewenst zijn en die we graag hadden willen voorkomen. Door kritisch te kijken naar ons handelen in geval van een incident of calamiteit en ervaringen te delen, kunnen we leren en nog belangrijker: ervoor zorgen dat de frequentie omlaag gaat.

Beroepsbeoefenaren in de zorg zijn wettelijk verplicht incidenten en calamiteiten te melden. Het Ministerie van Volksgezondheid heeft de ziekenhuizen in verband daarmee een aantal verplichtingen opgelegd, met als doel het inzichtelijk maken van de resultaten van een zorginstelling (op het gebied van patiëntveiligheid). Aannames daarbij zijn dat:

  • de veiligheid van de patiëntenzorg gewaarborgd moet zijn
  • mensen fouten kunnen maken
  • structurele aandacht voor (bijna-)incidenten de kwaliteit van de gezondheidszorg verbetert.


De kern van het veilig melden van incidenten is dat fouten kunnen worden gedeeld en hiervan geleerd wordt. Het is belangrijk dat binnen het incidentmeldsysteem medewerkers fouten 100% veilig kunnen melden. Een calamiteit dient op grond van de Kwaliteitswet zorginstellingen in alle gevallen bij de IGZ gemeld te worden (zie ook pagina over Zorgcalamiteiten).

Hoe we werken

Het melden van incidenten is binnen het UMCG decentraal georganiseerd, dicht op de werkvloer. Er zijn ruim 50 Decentraal Incident Meldingencommissies (DIM) actief, aangestuurd door de afdelingsleiding. Zo’n commissie bestaat tenminste uit een arts en een verpleegkundige. Wanneer daartoe aanleiding is, doet de commissie onderzoek naar het (bijna) incident. Waar mogelijk zal de DIM-commissie verbetervoorstellen aan het management voorleggen, om de kans op herhaling van een soortgelijk incident te verkleinen. Eens per jaar stelt de DIM-commissie een geanonimiseerde rapportage op, waarin onder andere het aantal meldingen per maand, het soort oorzaken van meldingen en de voorgestelde verbetermaatregelen aan bod komen.

De Centrale Incident Meldingencommissie (CIM) heeft een overkoepelende en beleidsadviserende rol. Zij regelt dat incidenten die op meerdere afdelingen plaatsvinden of die ernstig zijn, tijdig en adequaat worden opgelost. Daarnaast verzorgt zij scholing, centrale bijeenkomsten en vormt samen met de DIM commissies een platform waar resultaten gedeeld worden. Jaarlijks publiceert de CIM-commissie een jaarverslag (zie link hieronder).

 Praktisch
Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram