• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Zorgcalamiteiten

Print 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Het UMCG streeft naar optimale zorgverlening voor de patiënt. Toch komt het voor dat een behandeling anders uitvalt dan voorzien. Er kunnen zich onbedoeld complicaties voordoen tijdens een zorgproces. Er kan ook sprake zijn van een incident: er gebeurt iets wat onverwacht of onvoorzien is en het zorgproces verstoort. Kenmerk van een incident is dat er geen tot weinig schade voor de patiënt ontstaat.​

Wat is een zorgcalamiteit?

Soms is er sprake van een zorgcalamiteit. Het onderscheid met een incident is dat er wel sprake is van (grote) schade voor de patiënt, of zelfs diens overlijden. Een zorgcalamiteit is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van een patiënt of een ernstig schadelijk gevolg voor een patiënt heeft geleid. Deze definitie staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).​

Afhandeling van calamiteiten

Het UMCG is verplicht om calamiteiten te melden aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg, vervolgens onderzoek te doen naar de toedracht en daaruit verbetermaatregelen te formuleren om herhaling te voorkomen. De Inspectie beoordeelt of een calamiteit voldoende is onderzocht en of er voldoende lering is getrokken uit de gebeurtenis. 

Commissie Calamiteiten Patiëntenzorg (CCP)

De afhandeling van zorgcalamiteiten krijgt in het UMCG veel aandacht. Wij vinden het belangrijk dat er een open en transparant klimaat is, waarin laagdrempelig melding gemaakt wordt van incidenten en calamiteiten in de zorg. Door inzicht te krijgen in incidenten en zorgcalamiteiten kijkt het UMCG kritisch naar de geleverde zorg en kan waar mogelijk verbetering hierin aanbrengen. 

Als er een mogelijke zorgcalamiteit heeft plaatsgevonden melden UMCG-medewerkers dit bij de Commissie Calamiteiten Patiëntenzorg (CCP). De CCP beoordeelt of er inderdaad sprake is van een zorgcalamiteit en meldt dit bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Het aantal meldingen is de afgelopen jaren sterk toegenomen (zie onderstaande grafiek). ​

zorgcalamiteiten.jpg
 

Onderzoek zorgcalamiteiten

Bij een zorgcalamiteit willen we weten wat er is misgegaan, maar ook hoe we kunnen voorkomen dat het nogmaals gebeurt. Er wordt gesproken met de betrokken medewerkers, soms ook met de patiënt en eventueel zijn naasten. Er wordt een zogenaamd PRISMA-onderzoek gedaan. Na analyse volgt de afhandeling van de zorgcalamiteit en opvolging van verbeterpunten. 

PRISMA-onderzoek
Het UMCG maakt gebruik van een PRISMA-methodiek om gemelde incidenten en (potentiële) zorgcalamiteiten ‘systeem-gericht’ te onderzoeken. Deze systeembenadering richt zich op achterliggende basisoorzaken die hebben bijgedragen aan het ontstaan van het incident of de zorgcalamiteit.

Peer Support bij zorgcalamiteiten

Communicatie bij (mogelijke) calamiteiten en de afhandeling daarvan vergen een gestructureerde aanpak. Daarbij is niet alleen de opvang en begeleiding van patiënten en familieleden van belang, maar ook de opvang van eigen medewerkers. Het Peer Support team in het UMCG verleent indien men dit wil collegiale ondersteuning en een luisterend oor aan een bij het incident betrokken collega. Het Peer Support team is een multidisciplinair team van (para)medici en verpleegkundigen.  De leden hebben ervaring met de opvang van collega’s bij ingrijpende gebeurtenissen.

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)

In NFU verband hebben de Universitair Medische Centra (UMC’s) afgesproken een open beleid te voeren aangaande publicatie van (aantallen) zorgcalamiteiten. In 2017 werd dit voor het eerst gedaan. De resultaten van de verschillende UMC’s zijn niet één op één te vergelijken, omdat de werkwijze per huis kan verschillen. Door uniformering van de gehanteerde criteria wordt geprobeerd dit voor de volgende jaren wel te realiseren. ​

 Praktisch
Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram