• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Met wie krijgt u te maken?

Print 

Als patiënt van het Universitair Medisch Centrum Groningen krijgt u met veel verschillende mensen te maken. Hier leest u meer over wat de verschillende functies inhouden en waarvoor u bij deze mensen terecht kunt.

Afdelingsassistent

De afdelingsassistent verleent algemene ondersteuning op het gebied van de administratie, repro/fax, de logistiek, vervoert patiënten, voert onderhoudswerk uit en andere voorkomende werkzaamheden op een afdeling of een faciliteit van het ziekenhuis.

Anesthesie-assistent

De anesthesie-assistent controleert voor de operatie alle benodigde apparatuur en assisteert de anesthesist bij het onder narcose brengen van de patiënt of bij het aanbrengen van plaatselijke verdoving. De anesthesie-assistent zet de juiste medicijnen klaar en bewaakt en begeleidt de patiënt voor, tijdens en na de operatie.

Anesthesist

De anesthesist (ook wel: anesthesioloog) is een arts die zich gespecialiseerd heeft in de anesthesie. De anesthesie is het deelgebied van de geneeskunde dat zich onder andere bezighoudt met het verdoven van patiënten die een chirurgische ingreep moeten ondergaan en met de bestrijding van pijn. De anesthesist wordt bijgestaan door de anesthesie-assistent.

Arts

Er zijn verschillende soorten artsen werkzaam in het UMCG. Alle artsen hebben dezelfde basisopleiding: de zesjarige studie geneeskunde. Zie verder: arts-assistent, co-assistent, specialist.

Arts-assistent

De arts-assistent is een afgestudeerd arts die in het ziekenhuis een opleiding volgt tot specialist. Tijdens opname of polikliniekbezoek is de arts-assistent vaak de behandelend arts. De specialist draagt de verantwoordelijkheid voor het werk van de arts-assistent.

Co-assistent

Een co-assistent is een vierde-, vijfde- of zesde jaars student geneeskunde die wordt opgeleid tot arts. De student doet door zijn co-schap praktijkervaring in het ziekenhuis op; de specialist is eindverantwoordelijke voor het werk van de co-assistent.

Diëtist

Patiënten die door ziekte een dieet of aangepaste voeding nodig hebben, of die een nieuw dieet voorgeschreven krijgen, krijgen te maken met de diëtist. De diëtist geeft informatie over voeding. Soms is er een verband tussen de klachten van een patiënt en diens voedingspatroon. Een diëtist kan dan adviezen geven over hoe de patiënt zijn voedingspatroon kan veranderen.

Fysiotherapeut

Door ziekte of aandoening kunnen patiënten beperkingen ervaren bij handelingen en vaardigheden die ze vroeger prima beheersten. De fysiotherapeut kan dan helpen deze opnieuw aan te leren, of dit te compenseren als er geen herstel mogelijk is. Dit gebeurt door middel van oefeningen.

Gastheer / Gastvrouw

De gastheren en gastvrouwen zijn vrijwilligers van de Stichting Vrienden van het UMCG. Zij begeleiden patiënten, indien gewenst, naar de verpleegafdeling of de polikliniek.

Geestelijk verzorger

In het UMCG werken geestelijk verzorgers van verschillende levensovertuiging. De patiënt kan bij hen terecht voor een gesprek over levensbeschouwelijke onderwerpen.

Gipsverbandmeester

De gipsverbandmeester heeft verstand van botten, spieren, pezen, gewrichten en van verschillende materialen als plastic, verband, spaken en gips. Hij werkt in opdracht van de orthopedisch chirurg of de algemeen chirurg. De gipsverbandmeester bestudeert het dossier en de röntgenfoto’s van de patiënt en legt op basis daarvan gips aan, een spalk, enzovoort.

Hoofdverpleegkundige

Zie: verpleegkundige

Transferverpleegkundige

De transferverpleegkundige is een verpleegkundige die zich gespecialiseerd heeft in het regelen van zorg na ontslag uit het ziekenhuis. Ze heeft nauw contact met onder andere thuiszorgorganisaties, verpleeg- en verzorgingshuizen en hospices. Daarnaast heeft zij contact met diverse instanties zoals het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), zorgverzekeraars en de leveranciers van hulpmiddelen.

De liasonverpleegkundige komt dagelijks op de afdeling en bespreekt met de regieverpleegkundige welke patiënten mogelijk nazorg nodig hebben. Daarna bezoekt ze de patiënten op de afdeling om de benodigde zorg na ontslag te bespreken. Ze bespreekt de woon- en gezinssituatie. Ook zal ze vragen of er mensen in de omgeving zijn (familie, vrienden of buren) die een aandeel in de zorg kunnen leveren.

Logopedist

Door een ziekte of aandoening kunnen patiënten beperkingen ervaren bij het slikken of het communiceren. De logopedist kan helpen bij het herstellen of compenseren van deze functies. Dit gebeurt door middel van voorlichting, oefeningen en aanpassingen.

Medewerker zorgadministratie

Medewerkers medische zorgadministratie zijn voor patiënten het eerste aanspreekpunt op de poliklinieken en de verpleegafdelingen. Zij ontvangen de patiënt aan de balie, maken afspraken voor onderzoeken en behandelingen en verzorgen de dossiers en de correspondentie naar verwijzers en patiënten.

Medisch maatschappelijk werker

Opname of behandeling in een ziekenhuis kan op het leven van een patiënt ingrijpen. Soms stelt een ziekte of aandoening een patiënt voor problemen die te maken hebben met gezin, werk, financiën of huisvesting. Met praktische en emotionele problemen die samenhangen met ziekte of behandeling in het ziekenhuis, kan de patiënt terecht bij de medisch maatschappelijk werker. Deze kan ondersteuning bieden, begeleiden of advies geven. 

Medisch nucleair werker

Een Medisch Nucleair Werker maakt in opdracht van een specialist opnamen van het lichaam of een deel daarvan. Aan de hand van deze opnamen kan de Nucleair Geneeskundige (een gespecialiseerd arts) een diagnose stellen. De Medisch Nucleair Werker maakt gebruik van een gammacamera, SPECT-CT camera, PET-CT camera, botdichtheidmeter of schildklierprobe. Voor de opnamen dient hij/zij de patiënt een radioactieve stof toe, meestal door een injectie. Bij gebruik van de botdichtheidmeter worden geen radioactieve stoffen gegeven. Aansluitend kan bij een PET-CT of SPECT-CT onderzoek een diagnostische CT scan gemaakt worden. Daarvoor geeft de Medisch Nucleair Werker de patiënt contrast via een infuus en soms ook te drinken.

Medisch psycholoog

Met de medisch psycholoog kan de patiënt spreken over de gevolgen van zijn ziekte voor zijn geestelijk welzijn. Er werken in het UMCG meer dan tien medisch psychologen. Ieder hebben ze een eigen ‘aandachtsgebied’. Er zijn speciale medisch psychologen voor chronische ziekten, kindergeneeskunde, stressgerelateerde klachten, enzovoort.

Verpleegkundig specialist

De verpleegkundig specialist (ook wel nurse practitioner genoemd) is een verpleegkundige die door zijn speciale opleiding taken van een arts kan overnemen. Onder supervisie van een medisch specialist doet hij kleine medische verrichtingen, bespreekt uitslagen met de patiënt, stelt in samenwerking met de specialist behandel- en zorgplannen op, raadpleegt verschillende medisch specialisten, verzorgt aanvragen voor bijvoorbeeld fysiotherapie en is bereikbaar voor vragen en problemen van patiënten en voor interne en externe hulpverleners en instanties. Ook speelt de verpleegkundig specialist een belangrijke rol bij de samenwerking tussen het UMCG en andere zorginstellingen, zoals de thuiszorginstantie of de verpleeginstelling.

Operatie-assistent

De operatie-assistent assisteert de chirurg, de anesthesie-assistent en de anesthesioloog voor, tijdens en na de operatie van een patiënt. Hij vangt de patiënt op en zorgt voor de apparatuur en instrumenten in de operatiekamer.

Pedagogisch medewerker

Voor de ontwikkeling van een kind is het belangrijk dat het in een ziekenhuis niet alleen ziek is, maar ook kind blijft. De pedagogisch medewerker probeert hier zo goed mogelijk voor te zorgen. Aan de hand van beeldend materiaal vertelt hij zo precies en eerlijk mogelijk wat kind en opvoeder in het ziekenhuis te wachten staat. Zo probeert hij er voor te zorgen dat het kind de stressvolle gebeurtenis zo doorstaat, dat het met zijn emoties van angst, pijn en schrik om kan gaan en ze kan verwerken.

Physician Assistant

Een Physician Assistant (PA) is een medisch breed geschoolde professional die verschillende taken en handelingen overneemt van de arts/specialist, maar wel altijd onder supervisie en eindverantwoordelijkheid van de arts of specialist. Denk hierbij aan​

  • Het verrichten van medische handelingen,
  • Het bespreken van uitslagen met de patiënt,
  • Het in samenwerking met de arts/specialist opstellen van behandelplannen
  • het raadplegen van  collega’s van andere specialismen,
  • het verzorgen van aanvragen voor onderzoek
  • het bereikbaar zijn voor vragen en problemen van patiënten en interne en externe hulpverleners en instanties.

Radiodiagnostisch laborant

De radiodiagnostisch laborant maakt in opdracht van een arts een foto van een lichaamsdeel, een orgaan of het skelet. Aan de hand van deze foto kan de radiodiagnost (een gespecialiseerde arts) een diagnose stellen. De radiodiagnostisch laborant maakt gebruik van röntgenstraling en/of andere beeldvormende technieken, zoals MRI (met magnetische velden) en echografie (met geluidsgolven).

Specialist

De specialist is een arts die zich na zijn basisstudie geneeskunde gespecialiseerd heeft in een bepaald deelgebied van de geneeskunde. Voorbeelden zijn de longarts en de oogarts. Een deel van hun werk kunnen de specialisten overdragen aan arts-assistenten en co-assistenten en verpleegkundig specialist; de specialisten blijven echter verantwoordelijk voor de taken die ze overdragen. Veel specialisten in het UMCG werken niet alleen als arts, maar ook als wetenschappelijk onderzoeker. Bovendien geven veel van hen onderwijs aan studenten geneeskunde.

Verpleegkundig consulent

Verpleegkundig consulenten zijn verpleegkundigen die specifieke deskundigheid, kennis en ervaring hebben. In het UMCG werken onder meer verpleegkundig consulenten op het terrein van levertransplantaties, longtransplantaties, AIDS, reuma, diabetes en schizofrenie. Niet alleen verlenen verpleegkundig consulenten zorg aan patiënten, ze geven ook voorlichting en advies aan andere verpleegkundigen, verzorgen trainingen en instructies voor patiënten en werken mee aan onderzoek naar nieuwe verpleegmethoden. Ook worden verpleegkundig consulenten betrokken bij het opstellen van beleid en invoeren van vernieuwingen op verpleegkundig gebied.

Verpleegkundige

De verpleegkundige is gediplomeerd om patiënten te verplegen, te verzorgen en ze tot hun vertrek uit het ziekenhuis te begeleiden. De verpleegkundige kan zowel op de verpleegafdeling als op de polikliniek werken. Als een patiënt vragen of opmerkingen heeft, kan hij daarmee altijd bij de verpleegkundige terecht.
In het UMCG werken behalve algemeen verpleegkundigen, ook gespecialiseerde verpleegkundigen. Dit kunnen kinderverpleegkundigen zijn, psychiatrisch verpleegkundigen, diabetesverpleegkundigen, of verpleegkundigen die extra gespecialiseerd zijn in onderwerpen als reuma, incontinentie of wondverzorging. De verpleegkundigen worden aangestuurd door hoofdverpleegkundigen, coördinerend hoofdverpleegkundigen en regieverpleegkundigen.

Verzorgende

De verzorgende verricht werkzaamheden gericht op de dagelijkse verzorging en begeleiding van patiënten. Hij wast patiënten, helpt bij aankleden en eten, voert verpleegkundige handelingen uit en zorgt voor spullen, apparatuur en administratie op een verpleegafdeling. De verzorgende werkt onder leiding van de hoofdverpleegkundige.

Voedingsassistent

De voedingsassistent brengt patiënten eten en drinken, helpt hen bij eten en drinken, houdt de voedingsadministratie bij, helpt bij het portioneren van het eten en bij het opruimen en schoonmaken van de keuken. De voedingsassistent werkt onder leiding van de hoofdverpleegkundige.