• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Onderzoek actieve leefstijl

Print 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Als UMC doen we veel wetenschappelijk onderzoek. Bij Revalidatiegeneeskunde doen we onder andere onderzoek op het gebied van actieve leefstijl en sport. Het is bewezen dat een actieve leefstijl en sport heel goed zijn voor het voorkomen en erger worden van aandoeningen. Dit geldt voor iedereen, maar vooral voor mensen die leven met een chronische ziekte of motorische beperking. Beweging helpt bij beter en sneller herstel.

Daarom is er tijdens revalidatie ook veel aandacht voor het aanleren van een actieve leefstijl en het beoefenen van sport.

Goede onderbouwing en verdere ontwikkeling van relevante behandelprogramma's en feitelijke toepassing van actieve leefstijl en sport bij de revalidatiegeneeskunde patiënten zijn echter nog onvoldoende. Het wetenschappelijk onderzoek van de afdeling Revalidatiegeneeskunde levert daar een belangrijke bijdrage aan.​​

Bekijk ook de publicaties tot nu toe op het gebied van actieve leefstijl.

Wetenschappelijke projecten op het gebied van actieve leefstijl en sport

Spostimo  

Promotiestudie
Onderzoeker: Leonie Krops
Begeleiders: prof. dr. Jan Geertzen, prof. dr. Pieter Dijkstra, dr. Rienk Dekker
Planning: 2016-2018
Contact: Contact

Mensen met een lichamelijke beperking hebben een lagere gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven. Met behulp van de vernieuwde interventie Beweegcoach+ kan beweging worden gestimuleerd bij mensen met een lichamelijke beperking die niet direct bij artsen onder behandeling staan, wat kan leiden tot gezondheidswinst. Dat concludeert Leonie Krops in haar proefschrift, waarin zij de ontwikkeling en evaluatie van Beweegcoach+ beschrijft.

 

Energiekosten ADL bij amputatie van de onderste extremiteit  

Promotiestudie
Onderzoeker: Loeke van Schaik
Begeleiders: prof. dr. Jan Geertzen, prof. dr. Pieter Dijkstra, prof. dr. Luc van der Woude, dr. Rienk Dekker
Planning: 2016-2019
Contact: Contact

Mensen met een amputatie van de onderste extremiteit hebben meer energie nodig om te lopen en om andere ADL te kunnen uitvoeren. Daarbij zijn die energiekosten hoger naarmate het niveau van de amputatie hoger is. Het doel van deze promotiestudie is om beter vast te stellen welke kennis werkelijk beschikbaar is over energiekosten van ADL in de groep mensen met een amputatie, welke methoden en testen gebruikt worden om energiegebruik in deze groep vast te stellen en te bepalen wat de energiekosten zijn van de meest uitgevoerde soorten ADL in deze groep. Het resultaat van de promotiestudie zal kunnen gaan dienen als referentie voor de revalidatiepraktijk van amputatiepatienten.

Fysieke fitheid van handletselpatiënten  

Deelproject in kader van promotiestudie
Onderzoeker: Henk Geerdink
Begeleiders: prof. dr. Corry van der Sluis, prof. dr. Michiel Reneman, drs. Redmar Berduszek, dr. Rienk Dekker
Planning: 2016-2019
Contact: Contact

Een onderzoek naar de fysieke fitheid van patiënten met een handletsel of pijnklachten van de arm of hand. De vraagstelling is, of er sprake is van een slechtere fysieke conditie van deze patientengroep en, als dat het geval is, of er een relatie is tussen de ernst van de arm/handklachten en de fysieke fitheid.

Ontwikkeling protocol en testen uithoudingsvermogen amputatiepatiënten  

Promotiestudie
Onderzoeker: Liesbeth Simmelink
Begeleiders: prof. dr. Jan Geertzen, prof. dr. Pieter Dijkstra, dr. Johan Wempe, prof. dr. Luc van der Woude, dr. Rienk Dekker
Planning: 2013-2019
Contact: Contact

Er is op dit moment geen geschikt meetinstrument en -protocol voor patiënten met een beenamputatie om de maximale inspanning te kunnen meten wat gebruikt kan worden tijdens de revalidatiebehandeling. Het doel is te onderzoeken of de Cruiser ergometer een geschikt meetinstrument is om de fysieke (aerobe) conditie bij patiënten met een beenamputatie te bepalen.

Hiervoor worden de subdoelen validiteit, betrouwbaarheid, veiligheid en toepasbaarheid gebruikt in relatie tot het ontwikkelen van een geschikt meetprotocol voor de Cruiser ergometer. Het uiteindelijke doel is om met de gegevens van een inspanningstest op de Cruiser ergometer in de toekomst individuele trainingsadviezen te geven ter verbetering van de conditie tijdens de revalidatiebehandeling na een beenamputatie.

Respact 2.0: Ontwikkeling van het beweeg- en sportgedrag na de revalidatie  

Promotiestudie
Onderzoeker:
Begeleiders: prof. dr. Luc van der Woude, dr. Floor Hettinga, dr. Trynke Hoekstra, dr. Femke Hoekstra, dr. Leonie Krops en dr. Rienk Dekker
Planning: 2018-2021
Contact: Contact of Contact

ReSpAct is het onderzoeksprogramma dat gekoppeld is aan het ‘Revalidatie, Sport en Bewegen’ (RSB) programma. Dit landelijke programma, geënt op de Sportloketten, wordt reeds toegepast in meer dan 20 revalidatie-instellingen in Nederland. Het programma, waarvoor de wetenschappelijke basis werd gelegd door Van der Ploeg (et al, 2006), is onderwerp van een lijn van wetenschappelijk onderzoek in het ReSpAct-netwerk naar effecten en onderliggende werkingsmechanismen van bewegings- en sportstimulering bij de diverse patiëntengroepen met een motorische beperking of chronische ziekte.

Dit onderzoek is tot nu toe vooral gericht geweest op  de implementatie van het programma en de bevorderende en belemmerende factoren binnen de organisatie (Hoekstra et al 2017) en natuurlijk de  korte en middellange termijneffecten van het programma voor de betrokken deelnemers. De uitkomsten van deze tot nu toe uitgevoerde onderzoeken maken duidelijk dat verder onderzoek naar een aantal aspecten van het programma RSB van belang is, m.n. in de context van de lange termijn prognose. Daarbij gaat het concreet om de volgende vraagstellingen:

A: wat is het beweeggedrag op lange termijn in mensen met een fysieke beperking of chronische aandoening, 5jr na ontslag uit de revalidatie en volgend op de MI-gebaseerde beweegstimuleringsinterventie?

B: welke persoons/ziektekenmerken, en welke werkingsmechanismen (vermoeidheid, ‘pacing’, coping, eigen regie) aan de kant van het individu spelen een rol in het beweeggedrag op lange termijn (5j na ontslag)?

C: Hoe verhoudt het beweeggedrag van de ReSpAct-populatie zich tot het beweeggedrag van een gematchte, gezonde dwarsdoorsnede (uit LifeLines) in de Noordelijke regio?

Pie=m: Physicians Implement Exercise = Medicine  

Postdocstudie (op basis van ZonMw-subsidie)
Onderzoekers: dr. Adrie Bouma (UMCG), dr. Femke van Nassau en dr. Joske Nauta (Amsterdam UMC – Vumc)
Stuurgroep/begeleiders: prof. dr. Rienk Dekker, prof. dr. Luc van der Woude, prof. dr. Evert Verhagen, dr. Hidde van der Ploeg, dr. Leonie Krops, dr. Helco van Keeken, dr. Martin Stevens, prof. dr. Ron Diercks, prof. dr. Gerjan Navis, Janny Dekker, dr. Morris Swertz, dr. Inge van den Akker, Cees van der Heijden, prof. dr. Hans Zwerver, dr. Willem Bossers, Marieke Zwaving.
Planning: 2018-2020
Contact: Contact

Een inactieve leefstijl vergroot de kans op het optreden en verergeren van chronische ziekten. Verrassend genoeg doet de arts nog maar weinig met dit gegeven in de spreekkamer. Hoewel het voorschrijven van bewegen als medicijn wereldwijd verkondigd wordt onder de naam Exercise = Medicine, heeft bewegen als medicijn nog geen reguliere plek in de ziekenhuiszorg. PIE=M, Physicians Implement Exercise = Medicine, onderzoekt waarom artsen beweging nog weinig als medicijn voorschrijven.

Door interviews en vragenlijsten af te nemen bij artsen onderzoeken we wat hen nu tegenhoudt om bewegen als medicijn voor te schrijven. Voor deze belemmerende factoren bedenken we oplossingen. Daarnaast ontwikkelen we een tool in het elektronisch patiëntendossier (EPD), waarmee artsen een gericht beweegadvies kunnen bespreken met hun patiënten. De tool stelt op basis van persoonskenmerken en gegevens uit eerder onderzoek een beweegadvies samen, gericht op de individuele patiënt. We testen de tool op bruikbaarheid bij verschillende afdelingen in 2 ziekenhuizen: Universitair Medisch Centrum Groningen (Revalidatiegeneeskunde en Orthopedie) en Amsterdam UMC locatie VUmc (Revalidatiegeneeskunde en Oncologie).

PIE=M wordt uitgevoerd in samenwerking met een netwerk van partners: Hanzehogeschool Groningen, Huis voor de Sport Groningen, Gemeente Groningen, Amsterdam Institute of Sport Science, Amsterdam Public Health Institute, Lifelines en het Kenniscentrum Sport.

 

Sensitisatie, fysiek functioneren en participatie bij chronische pijn  

Promotiestudie
Onderzoeker: Jone Ansuatequi
Begeleiders: prof. dr. Michiel Reneman, dr. Rienk Dekker, dr. Rita Schiphorst Preuper
Planning: 2017-2020
Contact: Contact

In de afgelopen decennia is er groeiend bewijs voor het bestaan van sensitisatie bij mensen met chronische pijn. Sensitisatie kan theoretisch plausibel worden gelinkt aan pijnintensiteit en aan fysiek functioneren, namelijk als gevolg van intolerantie voor fysieke activiteiten. Voor de relatie met pijnintensiteit is enige empirische evidentie. De relatie tussen sensitisatie en fysiek functioneren is nog niet onderzocht. De doelstelling van het promotieonderzoek is daarom het vergroten van inzicht in de relatie tussen centrale sensitisatie en fysiek functioneren.               

Fietsen als stimulans bij amputatiepatiënten in Thailand  

Promotiestudie
Onderzoeker: Jutamanee Poonsiri
Begeleiders: prof. dr. Jan Geertzen, prof. dr. Pieter Dijkstra, dr. Rienk Dekker
Planning: 2017-2020
Contact: Contact

Fietsen als middel voor transport en als hobby kan een goede manier zijn om een actieve leefstijl te hanteren voor mensen met een amputatie van de onderste extremiteit. Het doel van het promotieonderzoek is om te na te gaan welke belemmeringen en stimulansen er zijn om te gaan fietsen bij mensen met een amputatie, zowel in Thailand als in Nederland. Daarnaast zal met behulp van biomechanisch onderzoek het inzicht worden vergroot in de factoren die het gebruik kunnen maken van een prothese bij het fietsen kunnen optimaliseren, vanuit het perspectief van de prothese, de prothese-gebruiker-interface en de gebruiker van de prothese.

Duurzame actieve leefstijl voor mensen met een motorische beperking  

Promotiestudie (MSc PhD-project)
Onderzoeker: Bregje Seves
Begeleiders: prof. dr. Luc van der Woude, dr. Rienk Dekker, dr. Floor Hettinga, dr. Trynke Hoekstra en dr. Femke Hoekstra
Planning: 2018-2020
Contact: Contact

Het hanteren van een actieve leefstijl heft een positieve invloed op de gezondheid, vooral ook bij mensen met een lichamelijke beperking. Echter, relatief weinig mensen met een beperking zijn in staat om een actieve leefstijl voor langere tijd aan te houden. Een van de redenen die daarvoor wordt aangegeven is vermoeidheid. Het goed doseren van inspanning zou daarvoor een oplossing kunnen zijn. Het belangrijkste doel van dit promotieonderzoek is om een beter inzicht te krijgen in de invloed van vermoeidheid en de mogelijkheden van het doseren van inspanning daarbij. Data vanuit het longitudinale Respact-onderzoek (zie eerder) in combinatie met kwalitatieve data worden hiervoor gebruikt. De resultaten van het onderzoek zullen geïmplementeerd worden  in het landelijke Revalidatie, sport en bewegen-programma, dat ten doel heeft om gepersonaliseerde adviezen te geven over actieve leefstijl bij mensen met een beperking.

RenJeFit ! Interactief programma voor kinderen met DCD  

Promotiestudie
Onderzoeker: Petra Braaksma
Begeleiders: dr. Rienk Dekker, prof. dr. Corry van der Sluis, dr. Marina Schoemaker, dr. Ilse Stuive
Planning: 2016-2019

Bewegen is goed voor ons allemaal, maar vooral voor kinderen met Developmental Coordination Disorder (DCD). Uit onderzoek is namelijk gebleken dat kinderen met deze aandoening minder fit zijn dan normaal ontwikkelende kinderen. Iedereen kent in zijn omgeving wel een kind met DCD, omdat de aandoening vaak voorkomt. Het zijn de kinderen die onhandig bewegen. Deze kinderen zoeken het bewegen niet zelf op, ze moeten daartoe gestimuleerd worden. Ook spelen ze minder buiten, ze doen significant minder aan niet-georganiseerde activiteiten mee. Het RenJeFit! project is opgezet om deze kinderen fitter en actiever te maken.

Het project is in 2014 gestart onder naam DCD Interactive Plus, gefinancieerd door het Fonds Nuts Ohra, Stichting Beatrixoord Noord Nederland, Revalidatiefonds en CoE-HA Hanzehogeschool. In de afgelopen 3 jaren is het RenJeFit! programma ontwikkeld en wordt het uitgetest bij 20 kinderen met DCD. Het bijzondere van het RenJeFit programma is dat niet alleen de kinderen met DCD, maar ook de ouders betrokken waren in het onderzoek. De ouders kregen informatie en adviezen hoe ze hun kind zo goed mogelijk kunnen stimuleren tot een actiever en fitter leven en hoe zij de fitheid en activiteit kunnen volhouden, ook na het stoppen van het onderzoek

 Hoe dit programma eruitziet kan je zien op RenJeFit: beweeg- en leefstijlprogramma voor kinderen met coördinatiestoornissen.

RenJeFit: beweeg- en leefstijlprogramma voor kinderen met coördinatiestoornissen

 Praktisch
Volg ons op sociale mediaFacebook Twitter YouTube