•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Functioneringsgerichte groepstherapie

Print 

​​De functioneringsgerichte groepstherapie is een behandelprogramma voor mensen met een somatische symptoomstoornis. Het doel van de behandeling is herstel van sociaal en maatschappelijk fu​nctioneren.

Dit programma is voor mensen met ernstige stressgerelateerde somatische klachten. Voorbeelden van die klachten zijn:

  • extreme vermoeidheid
  • concentratieproblemen
  • futloosheid
  • bijkomende stemmingsproblemen, depressie, (sociale) angst, met bijvoorbeeld slaapproblemen en piekerproblemen

Door deze klachten wordt het functioneren in verschillende opzichten (ernstig) beperkt. In werk, in relatie of gezin of in sociale contacten. Dit geeft spanningen en kan leiden tot bijvoorbeeld uitval uit het arbeidsproces. 

Oorzaak

De oorzaak van deze klachten kunnen persoonlijkheidskenmerken zijn, zoals perfectionisme, subassertivteit, of zelfbeeldproblemen. Door het niet (goed) sociaal maatschappelijk kunnen functioneren staat de zelfwaardering onder druk. 

Eerdere behandelingen in eerste of tweede lijn hebben er niet toe geleid dat de klachten minder zijn geworden of de klachten zijn zo ernstig dat een korte, meer intensieve behandeling nodig is.

Aanmelden

Als u zich in bovenstaande herkent, kan uw huisarts u aanmelden bij het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) van het UMCG voor deze behandeling.

Behandelprogramma

De behandeling vindt plaats in groepsverband. Daarnaast zijn er, afhankelijk van uw situatie, individuele contacten met een psychiater voor medicamenteuze behandeling. U doet mee aan groepstherapie en doet oefeningen waarmee u meer inzicht krijgt in uw functioneren. U leert uw sterke en zwakke plekken kennen en uw eigen mogelijkheden beter benutten. Als u met de behandeling begint, krijgt u een werkboek met uitgebreide informatie. Het doel van het programma is dat u uw sociale en maatschappelijke rollen weer oppakt of voortzet, op een manier waar u zich goed bij voelt. U wordt meer weerbaar in uw denken en handelen.

Het programma beslaat in totaal 9 vrijdagen, in twee blokken van 4 weken en een opfrisdag. Tussen de blokken in wordt uw voortgang besproken. Een behandeldag duurt van 8.30 tot 16.30 uur. 

Een multidisciplinair team verzorgt dit programma. Het team bestaat uit onder meer een creatief therapeut, psychomotore therapeut, psycholoog, gespecialiseerd verpleegkundige, arbeidstherapeut, arts-assistent en psychiater. 

Intake

U heeft eerst een intakegesprek met een klinisch psycholoog om te bepalen of de functioneringsgerichte groepstherapie voor u geschikt is. Als dit zo is, krijgt u 2 diagnostische afspraken. Met een standaardinterview wordt uw psychische toestand onderzocht. Na het interview krijgt u een psychologisch onderzoek, daarvoor moet u vragenlijsten invullen. Deze vragenlijsten geven informatie die van belang is voor uw behandeling. Na afloop van de behandeling vult u dezelfde vragenlijsten nog een keer in. We vergelijken de uitslagen van de vragenlijsten met elkaar, zodat we kunnen bepalen in hoeverre u baat heeft gehad bij de behandeling. 

Na het invullen van de psychologische vragenlijsten volgt een sociale- en arbeidsanamnese. Er worden dan verdiepende vragen gesteld over uw functioneren. Bijvoorbeeld: Bent u tevreden over hoe u uw huishouding doet? Hoe staat het met uw sociaal netwerk? Bent u tevreden over uw functioneren in dit netwerk? Bent u tevreden over uw werk ? Waarin loopt u vast op uw werk? 

Bij de start van het programma wordt er met u een globaal behandelplan vastgesteld, toegesneden op uw persoonlijke situatie. In ieder geval zal het hervatten van uw functioneren zoals u dat deed voor uw klachten kreeg het doel zijn, maar dan op een andere manier om nieuwe klachten te voorkomen. 

Dagindeling eerste 4 weken 

Het eerste deel van de ochtend staat in het teken van een bepaald thema: 

  • week 1: uitleg over de relatie tussen somatische klachten en psychische klachten, de rol van stress  hierin. Welke persoonlijke en omgevingsfactoren spelen hierbij mee?
  • week 2: sterkte/zwakte-analyse: hoe stelt u een analyse op en wat kunt u ermee?  
  • Week 3: Sociale rol: Wat heeft u nodig om de sociale rol weer naar tevredenheid in te vullen?
  • week 4: Arbeidsrol: wat voor problemen komt u tegen als u het werk hervat? 

Ook wordt er een begin gemaakt met recidief of terugvalpreventie: hoe voorkomt u dat u weer uitvalt? 

Het tweede deel van de ochtend krijgt u psychomotore therapie. U doet dan lichamelijke activiteiten waarbij allerlei aspecten van uw functioneren aan de orde komen. De therapie wordt opgenomen op video. Door uzelf te zien functioneren,  zowel individueel als in groepsopdrachten, krijgt u inzicht in uw eigen gedrag. We bespreken gedrag dat ook aanleiding kan zijn van uw psychische klachten. En u kunt experimenteren met nieuw gedrag om te ervaren wat dat voor u  kan opleveren.

’s Middags krijgt u cognitieve training. Veel mensen hebben bepaalde gedachten over hun eigen functioneren en dat van anderen. Die gedachten zijn niet altijd reëel maar kunnen er wel toe leiden dat u zich boos, onzeker, minderwaardig, bang of verdrietig voelt. Door te leren uw gedachten aan de realiteit te toetsen, gaat u er meer realistische gedachten op na houden.

Hierna volgt u diverse vaardigheidstrainingen. U leert om op een andere manier met uw klachten om te gaan, u leert uw grenzen beter te stellen enzovoort. Het laatste uur evalueert we samen met u de dag. We maken ook afspraken voor de volgende bijeenkomst. 

Tussenperiode 

In een periode van 4 tot 5 weken gaat u bezig met het zetten van (de eerste) concrete stappen naar hervatting van sociale en werkrollen. In deze periode bespreken we met u de voortgang van het behandelplan. Als het nodig is, passen we het plan aan. 

Dagindeling tweede 4 weken 

Het eerste deel van de ochtend staat in het teken van uw interpersoonlijk functioneren. Hoe functioneert u met anderen en hoe gaat u om met conflicten? Daarna volgt u creatieve therapie. Met beeldend materiaal geeft u uitdrukking aan hoe u met (opgedragen) taken omgaat en worden verbanden gelegd met hoe u dat in uw huishouden en werk doet. U krijgt daardoor meer inzicht in uw functioneren, wat aanleiding kan zijn tot gedragsverandering. 

‘s Middags krijgt u net als in de eerste weken cognitieve therapie. Omdat u ook na de dit programma allerlei problemen zult blijven tegen komen, besteden we ook aandacht aan probleemoplossingsstrategieën.

Opfrisdag 

De opfrisdag is 4 weken na de behandeling. U krijgt dan weer cognitieve training en herhaalt kort sommige onderdelen uit de behandeling. Ook krijgt u opnieuw een psychologisch onderzoek. U vult dezelfde vragenlijsten in als vóór de therapie. Als laatste wordt de behandeling geëvalueerd. We horen graag of het programma aan uw verwachtingen heeft voldaan en of er verbeteringen mogelijk zijn.

Meer informatie 

Voor informatie kunt u bellen naar de aanmeldservice​ UCP, telefoon (050) 361 88 80. Bent u al onder behandeling en wilt u contact over de deeltijdbehandeling, dan kunt u bellen met (050) 361 92 60 of (050) 361 20 26.​​​