•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Maatschappelijk werk

Print 

Als u onder behandeling bent in het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) kunt u te maken krijgen met een maatschappelijk werker. De maatschappelijk werker maakt deel uit van de behandelteams, zoals deze bestaan binnen het UCP. Op deze pagina staat kort beschreven wat de maatschappelijk werker doet en wat u en uw familie binnen uw behandeling van een maatschappelijk werker kunt verwachten.

Aandachtsgebieden van de maatschappelijk werker

Psychische problemen kunnen gevolgen hebben voor de sociale situatie. Andersom kan het ook zijn dat sociale omstandigheden of gebeurtenissen (mede) aanleiding zijn voor het ontstaan van psychische problemen of voor het niet (voldoende) herstellen. Psychiatrische aandoeningen en psychische klachten gaan vaak gepaard met:

  • Onmacht om het dagelijkse leven op een goede manier te organiseren.
  • Problemen met studie, werk of financiën.
  • Problemen in relaties met zowel familie als andere naasten.
  • Sociaal isolement.


Meestal is er sprake van een combinatie van deze problemen. Een maatschappelijk werker is een hulpverlener die u, uw partner, ouders, kinderen en andere direct betrokkenen hierbij kan ondersteunen en begeleiden.

Werkwijze

Op verschillende momenten tijdens uw behandeling kunt u te maken krijgen met een maatschappelijk werker. De maatschappelijk werker zal met u bespreken wat hij voor u en uw omgeving kan doen. Dit is afhankelijk van uw situatie. Hieronder staat een aantal mogelijkheden kort genoemd.

Het onderzoeken van de sociale situatie

De maatschappelijk werker spreekt, samen met u of met toestemming, met uw naast betrokkenen. Het doel van dit gesprek is om informatie van ‘dichtbij’ te krijgen over uw problemen en klachten. Ook besteedt de maatschappelijk werker aandacht aan de belasting van de situatie voor uw naasten. De maatschappelijk werker bespreekt de mogelijkheden om u en uw omgeving bij te staan in uw herstel en het weer oppakken van uw sociale bestaan.

Begeleiding gezin/familie

Als u deel uitmaakt van een gezin of familie, kan de maatschappelijk werker uw gezin/familie begeleiden. De hulp zal zich dan met name richten op het verwerken van de opname, de diagnose en de ziekte. De maatschappelijk werker kan in gesprekken of tijdens voorlichtingsavonden bespreken hoe een gezin kan leren opnieuw als gezin met elkaar om te gaan.

Concrete hulpverlening

De maatschappelijk werker kan u en uw omgeving in verschillende situaties concrete hulp bieden. Te denken valt aan hulp bij:

  • uw woonsituatie
  • uw werksituatie (in samenwerking met de arbeidstherapie)
  • uw studie of opleidingssituatie
  • uw financiële situatie.


De hulp van de maatschappelijk werker richt zich op ondersteuning en bemiddeling bij het organiseren en invullen van uw dagelijks leven.

Begeleiden van de omgang tussen u en uw omgeving

De maatschappelijk werker kan, als dit nodig is, het gesprek en contact tussen u en uw sociale omgeving begeleiden. Mocht het contact verstoord zijn, dan kan de maatschappelijk werker u steunen en begeleiden om dit contact te herstellen.

Samenwerken met andere instanties

De maatschappelijk werker kan overleggen met, of verwijzen naar andere voorzieningen of instanties.

Advies en informatie

De maatschappelijk werker geeft, in overleg met de behandelaar, advies en informatie over uw ziekte aan u en uw naasten.