•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Privacy

Print 

Patiënten en zorgverleners hebben beide een aantal rechten en plichten. Op deze pagina leest u informatie over rechten en plichten die te maken hebben met informatieverstrekking, toestemming en privacy. 

Diagnosegegevens op de factuur

Het UCP is per 1 januari 2014 wettelijk verplicht uw diagnosegegevens te vermelden op de factuur die na afloop van de behandeling aan uw zorgverzekeraar wordt verstuurd.
U kunt dit om privacy redenen bezwaarlijk vinden. Het is daarom mogelijk de diagnosegegevens af te schermen op de factuur. U bespreekt dit voorafgaand aan de behandeling met uw behandelaar af. Uw behandelaar kan met u een privacyverklaring opstellen waarin staat beschreven dat er geen diagnosegegevens op de factuur worden vermeld. Deze privacyverklaring wordt, na ondertekening door u en uw behandelaar, opgestuurd naar de zorgverzekeraar.

Informatie en toestemming 

Een belangrijk recht van patiënten is het recht op informatie. Bijvoorbeeld over de werking van medicijnen en over mogelijke therapieën. Deze informatie heeft u nodig om samen met uw behandelteam een plan op te kunnen stellen voor uw behandeling.
U heeft het recht om te weten wie voor uw behandeling verantwoordelijk is. Uw behandelaar informeert u over uw ziekte, het doel en de inhoud van uw behandeling. Ook geeft hij informatie over eventuele alternatieven, onderzoeken en de gevolgen en risico's van de behandeling. Als u vindt dat u nog niet voldoende informatie heeft, kunt u uw behandelaar hierom vragen. Daar staat tegenover dat van u verwacht wordt dat u de informatie geeft die noodzakelijk is voor het goed uitvoeren van de behandeling en het onderzoek. Op die manier kunt u gezamenlijk beslissen welke behandeling het beste bij u past.
Slechts in uitzonderlijke gevallen mag een behandeling of een middel toegepast worden zonder dat u daarvoor toestemming hebt gegeven. Er moet dan sprake zijn van ernstig gevaar of overbrugging van een tijdelijke noodsituatie. Ook bij een gedwongen opname geldt dat u toestemming moet geven voor de behandeling.
U kunt uw behandelaar vragen om de resultaten van een onderzoek niet aan u te vertellen. 

Privacy 

Om uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen, is het nodig dat het UCP enkele de noodzakelijke gegevens van u registreert. Over deze gegevens zijn wettelijke regels vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wet zorgt ervoor dat er op een zorgvuldige wijze met persoonsgegevens wordt omgegaan.
Recht op privacy betekent ook, dat u het recht heeft, u terug te trekken. Alleen, maar ook met andere patiënten of met bezoek. U heeft ook recht op intimiteit en seksualiteit. Daarbij mag u de privacy en gevoelens van anderen niet kwetsen. U moet bijvoorbeeld rekening houden met de mensen met wie u een kamer deelt en met de huisregels.
Uw rechten kunnen in overleg ingeperkt worden. De afspraken hierover worden vastgelegd in uw behandelplan. 

Geheimhouding 

Het UCP geeft geen informatie over u aan andere personen of instanties, zonder uw schriftelijke toestemming. Alleen voor het informeren van de mensen die direct bij uw hulpverlening betrokken zijn, is geen schriftelijke toestemming vereist. Ook het feit dat u bent opgenomen wordt geheimgehouden, zelfs voor uw naaste familie en relaties als u wilt. Hetzelfde geldt voor gegevens uit uw dossier. Ook hieruit krijgt niemand zomaar informatie. Een uitzondering betreft de ontslagbrief. Wanneer u met ontslag gaat is het gebruikelijk dat het UCP uw huisarts en/of andere verwijzers een brief stuurt. Uiteraard heeft u het recht dit te weigeren.
Wanneer u gedwongen opgenomen bent, is het UCP op grond van de wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) verplicht tot het geven van inlichtingen aan bijvoorbeeld de officier van justitie en de inspecteur voor de gezondheidszorg. Aan uw wettelijke vertegenwoordiger en naaste familieleden wordt meegedeeld dat u gedwongen bent opgenomen.
Afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden kan uw familie, als u het daarmee eens bent, bij het overleg over uw behandeling worden betrokken.
Het UCP verstrekt geen inlichtingen aan belangstellenden die naar u informeren. U kunt zelf aangeven aan wie het UCP bepaalde informatie mag verstrekken.
Bepaalde instellingen maken gebruik van gegevens zonder dat ze tot uw persoon te herleiden zijn. Deze gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en statistieken. Een voorbeeld van een dergelijke instelling is Prismant. 

Patiëntendossier 

In uw dossier zijn alle gegevens opgenomen die betrekking hebben op uw verzorging en behandeling. U kunt als u in behandeling bent, op verzoek en in overleg met de behandelaar uw dossier inzien. Het is ook mogelijk kopieën te ontvangen van (delen van) uw dossier. Uw verzoek wordt ingewilligd, tenzij dit bijvoorbeeld de privacy van anderen schendt. Uw familie heeft alleen recht op inzage in uw gegevens als u daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
Als bepaalde gegevens in uw dossier onjuist staan vermeld, heeft u het recht deze te laten corrigeren of aanvullen. Als u niet meer in behandeling bent, kunt u uw verzoek schriftelijk richten aan het hoofd patiëntenzorg van het Universitair Centrum Psychiatrie, UMCG.
U heeft in principe het recht om gegevens uit uw dossier te laten vernietigen. U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij het hoofd patiëntenzorg van het Universitair Centrum Psychiatrie. Geeft u in uw brief aan wat de reden van uw verzoek is. Voor meer informatie over privacy en uw rechten kunt u het algemene privacy statement raadplegen op de website van het UMCG. U vindt hier ook de gegevens van de Functionaris voor de Gegevensbescherming van het UMCG.

Het adres van het UCP:
Universitair Centrum Psychiatrie, UMCG
T.a.v. hoofd patiëntenzorg
Postbus 30.001
9700 RB Groningen