•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Cliëntenraad UCP

Print 

​Doelstellingen en doelen 

Het doel van de Cliëntenraad (CR) is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten binnen het kader van de doelstellingen van het UCP. De CR wil dit bereiken door:

  • Het inventariseren van wensen, opmerkingen en signalen van cliënten en ex-cliënten van het UCP door o.m. het bezoeken van verpleegafdelingen binnen het UCP;
  • Het regelmatig voeren van overleg met het bestuur en zonodig met andere geledingen binnen en buiten het UCP;
  • Het uitbrengen van gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur;
  • Het stimuleren van participatie, medezeggenschap en belangenbehartiging van cliënten van het UCP;
  • Het onderhouden van contacten met regionale en landelijke patiëntenorganisaties.


Samenstelling en benoeming

De CR bestaat uit maximaal 11 leden. Als lid komen in aanmerking cliënten en ex-cliënten van het UCP, hun mantelzorgers en personen die zich aantoonbaar betrokken voelen bij de kwaliteit van de zorg van het UCP. Tenminste de helft bestaat uit cliënten en ex-cliënten en ze worden benoemd voor een termijn van drie jaar. Leden kunnen worden benoemd voor meer dan één zittingstermijn. De selectie van CR-leden is de taak van de Cliëntenraad.

Vergaderingen CR

De CR vergadert elke eerste en derde woensdagochtend van de maand.  De vergaderingen zijn openbaar en kunnen bijgewoond worden door belangstellenden. Wilt u informatie over deze vergaderingen (agenda, locatie, etc.), stuur dan een e-mail naar Contact

Lid worden van de CR

Wilt u meewerken aan de belangen van cliënten van het UCP, dan kan dat via de CR. Vrijblijvend kunt u een vergadering van de CR bijwonen. Neem hiervoor contact op met de CR (‘zie Contact’).

Contact

Als u vragen heeft, suggesties, opmerkingen of klachten, dan kunt u deze per mail of post doorgeven aan de CR. Ook bevindt zich in de hal van het UCP een speciale brievenbus van de CR (schuin tegenover de aanmeldservice UCP).

E-mailadres
Contact

Postadres
Cliëntenraad UCP
Huispostcode CC10
Postbus 30.001
9700 RB Groningen

Elk contact met de CR wordt vertrouwelijk behandeld. Uw personalia worden nooit aan derden bekend gemaakt.