• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Centrale Opleidingscommissie UMCG

Print 
​​

​De Centrale Opleidingscommissie (COC) fungeert als overlegorgaan die de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd informeert en adviseert over de kwaliteit en veiligheid van de medische (inclusief profielregistraties), tandheelkundige en klinisch technologische vervolgopleidingen, huisartsgeneeskunde, de opleidingen tot GZ-psycholoog & Klinisch Psycholoog en overige medische vervolgopleidingen, aandachtsgebieden en specialisaties.

De COC heeft een toezichthoudende rol ten behoeve van een gunstig en veilig opleidingsklimaat, een stimulerende rol (o.a. ten aanzien van de uitvoering van proefvisitaties /interne opleidingsaudits) en een bemiddelende rol bij conflicten tussen AIOS en opleider.

De COC heeft de volgende taken ten aanzien van de medische vervolgopleidingen:

 1. Handhaven en bevorderen van een gunstig en veilig opleidingsklimaat.
 2. Bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de in het ziekenhuis aanwezige opleidingen.
 3. Toezicht houden op dat opleidingsgroepen een systematische kwaliteitscyclus (plan-do-check-act) implementeren en in stand houden.
 4. Het voorbereiden op visitaties.
 5. Nazorg verlenen bij visitaties,
 6. Overleggen over algemene en specifieke opleidingsaangelegenheden.
 7. Bevorderen van de samenwerking en kennisuitwisseling rond de medische vervolgopleidingen.
 8. Bespreken van algemene belangen van AIOS en van kritiekpunten van de zijde van opleiders en AIOS.
 9. Bemiddelen bij geschillen tussen AIOS en opleider.  
 10. Het jaarlijks opstellen van een jaarverslag over de opleidingsactiviteiten gedurende het kalenderjaar
 11. Participeren in regionaal overleg over medische vervolgopleidingen.
 12. Al de hiervoor genoemde taken ook waar nodig vervullen voor de niet-medische klinisch technologische vervolgopleidingen, de tandheelkundige vervolgopleidingen, de huisartsgeneeskunde, de opleidingen tot GZ-psycholoog & Klinisch Psycholoog en de overige medische vervolgopleidingen, aandachtsgebieden en specialisaties.


De commissie treedt bij de uitvoering van haar taken niet in de relatie werkgever-werknemer.

Hulplijn

Opleiders én aios kunnen bij vragen en problemen aangaande de medische vervolgopleidingen contact opnemen met de secretaris van de Centrale Opleidingscommissie, mw. Karin Zuiderhoek, e-mail: Contact.

Bemiddeling

Eén van de taken van de commissie is het bemiddelen tussen aios en opleider en zo nodig voorzien in mediation. Een medicus is aangesteld om als vertrouwenspersoon voor aios op te treden voor zover de gerezen problemen relatie hebben met of van invloed (kunnen) zijn op de opleidingssituatie: de heer Jan Roodenburg (t) 050 361 54 53.

Contact

Het Wenckebach Instituut ondersteunt de Centrale Opleidingscommissie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris:

Drs. Karin W.P. Zuiderhoek

 • Postadres: HPC FC11/Ingang 28/N.1.10
 • E-mail: ​Contact​​