• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Toetsbeleid

Print 

Het doel van toetsing

Verschillende vormen van toetsing geven een student inzicht in zijn ontwikkeling tot (beginnend) beroepsbeoefenaar. Deze ontwikkeling zien we terug in het portfolio: een verzameling van leerresultaten, beoordelingen en feedback. De toetsen geven daarbij richting aan het leren van de student (bron). Daarnaast zorgt toetsing voor externe legitimering van de resultaten van de student.

Om na te gaan hoe ver een student is in zijn ontwikkeling tot een competente beroepsbeoefenaar volstaat niet één toetsvorm, maar zijn verschillende toetsvormen nodig.

Kenniscentrum Calibris

Het toetsplan en de toetsen

Onze opleidingen kennen verschillende toetsvormen binnen de contacttijd  en in de werkpraktijk.  Dit om recht te doen aan de verschillende leervoorkeuren van de individuele student. De keuzes voor de toetsvormen worden in de studiegids per opleiding verantwoord. Daarbij onderscheiden we summatieve toetsing en formatieve toetsing.

Summatieve toetsing bepaalt of de student de opleiding kan vervolgen, of aan het eind van de opleiding een diploma of certificaat krijgt. De criteria zijn van tevoren beschreven. Formatieve toetsen geven feedback over zijn niveau ten opzichte van de doelstellingen. In het toetsplan van elke opleiding wordt helder aangegeven welke toetsen summatief zijn en welke formatief.

Product-toetsing 

Individuele toetsingGroepstoetsing
Schriftelijke kennis toetsVerslag probleemanalyse
Mondelinge kennis toetsEindpresentatie verslag probleemanalyse
Verslag probleemanalyseMinisymposium
Individuele verwerkingsopdrachten 
 

Proces-toetsing

Individuele toetsingGroepstoetsing
Individuele verwerkingsopdrachtenScenariotoets
Skillslab VaardighedentoetsenVerslag probleemanalyse

Toetsvormen

De toetsvorm is altijd een afgeleide van gestelde leerdoelen van een module of moduleonderdeel. Bij voorkeur zijn de toetsen integratief, om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wijze waarop kennis, vaardigheden en attitude in de praktijk tot uiting komen. Soms wordt gekozen voor een vakgerichte toetsing, of toetsing van een deelkennis of een deelvaardigheid.

Portfolio

Het portfolio levert student, werkveld en opleiding een overzicht van alle leerresultaten en voortgang van de student. Een portfolio geldt als verantwoording van leerproces en leeruitkomst en bevat:

  • Feedback over de prestaties van de student
  • Uitkomsten van summatieve toetsing
  • Reflectie op toetsuitkomsten en feedback
  • Planning op basis waarvan de student zijn voortgang organiseert
  • Bewijs van leerresultaten

De student beheert zelf zijn portfolio. Het is ter inzage beschikbaar voor zowel de praktijk als de begeleidend kerndocent.

Een portfolio biedt de mogelijkheid om “instructie en beoordeling met elkaar te verbinden” (Paulson e.a., 1991).