• Home (Dutch)
  • Contact
  •  EN 
  • Employee login

Achtergrond & doel

Print 

​​Alle UMCG-medewerkers die onderzoek doen ​​​binnen of namens het UMCG hebben de verantwoordelijkheid en de plicht dit op integere wijze te doen volgens de geldende normen en om gedrag dat de wetenschappelijke integriteit of veiligheidsvoorschriften overschrijdt te voorkomen​ en te signaleren. Het UMCG heeft daarom de uitgangspunten voor medisch-wetenschappelijk onderzoek vastgelegd in de UMCG Researchcode. Omdat op onderzoeksgebied veel samengewerkt wordt met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), sluit de UMCG Researchcode inhoudelijk en procedureel aan bij de Regeling Bescherming Wetenschappelijke Integriteit Rijksuniversiteit Groningen​ (pdf | 57 kB)​. Ook onderschrijft het UMCG de Gedragscode Integriteit van de RUG.​

​​​Ingangsdatum

​De UMCG Researchcode 2018 vervangt de Researchcode uit 2013. De ingangsdatum is 1 mei 2018. Dit betekent dat alle meldingen na 1 mei 2018 worden behandeld volgens de UMCG Researchcode 2018.

Toepassin​gsbereik

De UMCG Researchcode geldt voor iedereen die onderzoek doet binnen het UMCG en voor UMCG medewerkers die elders in de wereld betrokken zijn bij medisch-wetenschappelijk onderzoek. Deze code geldt ook voor studenten, gastmedewerkers en promotiestudenten (bursalen), ook al hebben zij geen arbeidsverhouding met het UMCG. Daarnaast is de code nuttig voor derden, zoals opdrachtgevers, sponsors, politiek, maatschappelijke- en patiëntenorganisaties. Zij kunnen kennisnemen van de uitgangspunten die het UMCG hanteert bij het wetenschappelijk onderzoek. De actuele versie van de UMCG Researchcode staat op de website van de RUG en op de website en het intranet van het UMCG (zoekterm ‘researchcode’).

Naast de Researchcode gelden voor UMCG medewerkers ook andere regelingen, bijvoorbeeld de CAO-UMC, de regeling wetenschappelijke integriteit RUG (regeling omtrent het recht te klagen als de wetenschappelijke integriteit mogelijk is geschonden) en de Integriteitscod​e UMCG​ (de Researchcode is deels een uitwerking van de Integriteitscode).

Lees​wijzer

Hierboven staan de ingangsdatum en het toepassingsbereik van de Researchcode. Hoofdstuk 2 bevat de zes belangrijkste principes voor medisch-wetenschappelijk onderzoek en een uitwerking daarvan in gedrags- en schrijfregels. Deze principes worden in de hoofdstukken 3, 4 en 6 verder uitgewerkt aan de hand van de thema’s mentorschap en auteurschap (hoofdstuk 3) en respect voor personen en dieren (hoofdstuk 4). Hoofdstuk 5 beschrijft de uitgangspunten van Open Science en de omgang met research data. In hoofdstuk 6 wordt een aantal voorbeelden gegeven van schending van wetenschappelijke integriteit en de procedure voor het melden van (vermeende) schending. Tot slot volgt in hoofdstuk 7 een handreiking voor het omgaan met publiciteit in de verschillende niet-wetenschappelijke media, zoals kranten, televisie en social media.

Vragen of twijfels over wetenschappelijk handelen of integriteitsafwegingen, kunnen het beste besproken worden met de leidinggevende. Als daarna nog twijfels bestaan, kan contact worden opgenomen met de vertrouwenspersoon research in het UMCG, zie paragraaf 6.4.1.​