Wet open overheid

Als Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) vinden we transparantie belangrijk. We willen open zijn over onze organisatie en vinden het belangrijk dat informatie makkelijk te vinden is. Een speciale vorm van transparantie volgt via de Wet open overheid.

Van Wob naar Woo

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (hierna: “Woo”) in werking getreden. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het UMCG is een onderwijs- en onderzoekinstelling zoals genoemd in de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW. Art. 12.3). Daarmee valt het UMCG onder de Woo. De wet is bedoeld om de overheid transparanter te maken en zo het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en economische ontwikkeling beter te dienen. U kunt op grond van de Woo een Woo-verzoek indienen.

Wat is een Woo-verzoek?

De Woo geeft u de mogelijkheid ons te verzoeken om bepaalde informatie openbaar te maken. Dit gaat dan om informatie die te maken heeft met de publieke taak van het UMCG. U kunt alleen Woo-verzoeken indienen naar informatie die “verband houdt met de publieke taak” van het UMCG en dus niet naar de privé-aangelegenheden van bijvoorbeeld een medewerker van het UMCG, of over uzelf. Het UMCG hoeft alleen informatie openbaar te maken die is vastgelegd in documenten, dus met een Woo-verzoek kunt u niet om informatie vragen, die niet is vastgelegd. Het is niet verplicht om de reden of het belang van uw Woo-verzoek te geven.

Een Woo-verzoek is niet bedoeld voor verzoeken omtrent uw eigen medische dossier.

Voorwaarden aanvraag WOO

Uw Woo-verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De informatie die u wilt, moet bij het UMCG in de gevraagde hoedanigheid aanwezig zijn.
 • De informatie moet verband houden met de publieke taak van het UMCG, dus bijvoorbeeld het beleid van het UMCG, inclusief de voorbereiding en uitvoering daarvan.
 • De informatie die u wilt, moet zijn vastgelegd op een gegevensdrager. Bijvoorbeeld op papier, film, foto, geluidsband of in een computerbestand.
 • Uw Woo-verzoek moet gericht zijn aan de Raad van Bestuur.

Uw Woo-verzoek moet de volgende punten bevatten:

 • Uw naam, adres, woonplaats
 • Onderwerp
 • Een zo concreet en precies mogelijke beschrijving van de gewenste informatie
 • Plaats, datum en handtekening

Procedure

Het indienen van een Woo-verzoek kan op 2 manieren:

 • Per e-mail via [email protected]
 • Per post sturen naar het volgende adres: T.a.v. Raad van Bestuur, LA10 Universitair Medisch Centrum Groningen Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen Nederland

Het UMCG heeft 4 weken de tijd om te reageren op het Woo-verzoek. Soms is 4 weken niet genoeg om de informatie bij elkaar te zoeken of een besluit te nemen. Het UMCG mag er dan 2 weken langer over doen, nadat het UMCG een verdaging heeft medegedeeld. Als u veel informatie heeft opgevraagd, is 2 weken extra soms ook niet genoeg. In dat geval maakt het UMCG afspraken met u. U kunt dan bijvoorbeeld aangeven welke informatie u als eerste wilt ontvangen.

Het UMCG kan uw verzoek of delen daarvan afwijzen wanneer één van de weigeringsgronden uit de Woo van toepassing is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan informatie dat:

 • bedrijfs- en fabricagegegevens betreft
 • persoonsgegevens betreft
 • de economische of financiële belangen van het UMCG schaadt
 • de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer schaadt en/of concurrentiegevoelig is

Tegen het besluit van het UMCG kunt u bezwaar maken. Dit bezwaar kunt u op dezelfde wijze indienen als het Woo-verzoek of door te reageren op de wijze waarop u het besluit heeft ontvangen.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Bel, schrijf of mail naar de Woo-coördinator:

 • e-mail: [email protected]
 • algemene telefoonnummer: (050) 361 61 61
 • of per post: T.a.v. Woo-Coördinator, LB41 Universitair Medisch Centrum Groningen Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen Nederland