Verwijsinformatie Angst- en Dwangstoornissen

Voor patiënten met ernstige, complexe, therapieresistente angst- en dwangstoornissen. Met name paniekstoornis (met of zonder agorafobie), sociale fobie en obsessieve-compulsieve stoornissen.

Verwijsinformatie angst- en dwangstoornissen

•    Poliklinische behandeling voor angst- en/of dwangstoornis
•    Deeltijdbehandeling voor angst- en/of dwangstoornis
•    2nd opinion naar angst- en/of dwangstoornis

Wie kan verwijzen?

Huisarts, psychiater

 • Inclusiecriteria:

  • 18-60 Jaar;
  • Er is sprake van (een vermoeden van) een angst- en/of dwangstoornis als primaire diagnose en deze wordt als primair aangrijpingspunt voor behandeling geacht;
  • De patiënt heeft voor betreffende diagnose minimaal 2 behandelingen volgens de richtlijn gevolgd, waarvan minimaal 1 CGT in de sGGZ, zonder het gewenste effect; 
  • Er moet sprake van zijn enig ziekte-inzicht (ergens weten dat angst irreëel/ buitenproportioneel is);
  • Bij diagnose autisme spectrum stoornis: inbedding elders en/of behandeling elders (gehad);
  • De inschatting moet zijn dat de patiënt in enige mate van CGT en/of medicatie kan profiteren.

  Exclusiecriteria:

  • Verslavingsproblematiek;
  • Wanneer er sprake is van (een vermoeden van) een andere diagnose die te veel interfereert met de (CGT- en/of medicamenteuze) behandeling voor de angst- of dwangstoornis, of met het groepsproces van de deeltijdbehandeling, zoals persoonlijkheidsproblematiek, hechtingsproblematiek, ontwikkelingsproblematiek, trauma-gerelateerde problematiek en/of uitgebreide psychosociale problematiek. In dat geval is op zijn minst inbedding/behandeling elders de voorwaarde;
  • IQ <70.

  Bij twijfel of vragen kunt u voor overleg contact opnemen met de afdeling Angst en Dwang van het UCP, telefoon 050-361 2046. ​​​​​​​​​​​​​​​​​


 • Regulier (hieronder valt ook second opinion)

  • Triage op basis van aanmelding en meegestuurde informatie (zie ‘aanwijzingen voor verwijzing’);
  • Intake wordt afgenomen door psychiater of klinisch psycholoog; meestal met andere arts of psycholoog;
  • Na de intake wordt een behandeladvies met de patiënt besproken. Hierbij wordt besproken hoe en waar dat advies gerealiseerd kan worden (intern dan wel extern);
  • Huisarts verwijst via Zorgdomein, tenzij de patiënt reeds in zorg is bij een specialistische GGZ-instelling. Dan verloopt de verwijzing via die instelling.
  • Specialistische GGZ-instelling verwijst via een verwijsbrief of fax en het ingevulde ‘Aanmeldformulier externe verwijzers’ naar Aanmeldservice UCP
  • Patiënt krijgt uitnodigingsbrief met afspraak thuis

  Semi-Spoed

  • Verwijzer stuurt fax of meldt telefonisch aan bij Aanmeldservice UCP, of verwijst digitaal via Zorgdomein
  • Patiënt wordt gebeld of krijgt uitnodigingsbrief

  Werkwijze urgente aanmelding (intake < 2 weken)

  • Triage vindt plaats o.b.v. telefonische én schriftelijke aanmelding en meegestuurde informatie (zie ‘aanwijzingen voor verwijzing’);
  • Zie voor telefonisch overleg de triage-spreekuren op de website;
  • Of de patiënt in aanmerking komt voor een urgente intake wordt op basis van het telefonisch overleg bepaald (enkel een schriftelijke aanmelding is niet voldoende);
  • Intake wordt afgenomen door psychiater en/of klinisch psycholoog; meestal met een andere arts of psycholoog;
  • Na de intake wordt een behandeladvies met de patiënt besproken voor de korte termijn en voor de langere termijn. Hierbij wordt besproken hoe en waar dat advies gerealiseerd kan worden (intern dan wel extern).

  Spoed

  Niet van toepassing voor Angst- en Dwangstoornissen; dient te worden verwezen naar Crisis Deeltijd & Opname (CDO), acute psychiatrie.

  • Verwijzer meldt patiënt telefonisch aan bij Aanmeldservice UCP

 • Voor adequate triage is het van belang dat de volgende informatie wordt meegestuurd:

  • Een (vermoedelijke) DSM 5-classificatie, met de patiënt besproken;
  • Gevolgen van de klachten op het huidige functioneren;
  • Hulpvraag van de patiënt;
  • Eerdere relevante correspondentie, zoals intake-/diagnostiekbrieven en brieven aangaande het behandelbeloop;
  • Overzicht van hulpverleningsgeschiedenis;
  • In verband met MRSA navragen of patiënt de afgelopen 12 maanden in een buitenlands ziekenhuis is geweest;
  • Indien bekend, UMCG-nummer op de verwijsbrief vermelden.

 • Telefoon

  (050) 361 20 94

  Fax

  (050) 361 04 37

  Postadres

  Universitair Centrum Psychiatrie
  t.a.v. Aanmeldservice UCP
  HPC CC30
  Postbus 30.001
  9700 RB GRONINGEN

  Bezoekadres

  UCP, noordzijde UMCG-terrein 
  ingang 32